Jaarrekening 2015

Welkom op de online jaarrekening van de provincie Utrecht. De jaarrekening is op 13 juni 2016 door Provinciale Staten besproken en vastgesteld.

Bekijk de mijlpalen

Mijlpalen provincie Utrecht

De onderstaande mijlpalen hebben we het afgelopen jaar bereikt.

 • januari
 • 09-01-2015

  Advies Binnenstedelijke kwaliteit

  Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Ingeborg Thoral brengt advies uit over het verbeteren van de binnenstedelijke kwaliteit om de leefomgeving in de stad beter te maken.

 • 30-01-2015

  Trams Uithoflijn

  Ondertekening contract voor de levering van de trams voor de Uithoflijn. De Spaanse leverancier CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) gaat 27 trams leveren.

 • februari
 • 05-02-2015

  Einde Groen Gasgeven

  Afsluiting project Groen Gasgeven. Hierin is gebruik van schone brandstof gestimuleerd door het helpen realiseren van in totaal 13 groen gas vulpunten in de provincie.

 • 09-02-2015

  Natuurtop op Soesterberg

  De natuur is van ons allemaal. Dat was de boodschap die doorklonk tijdens de landelijke Natuurtop op de voormalige Vliegbasis Soesterberg.

 • 13-02-2015

  40 miljoen voor platteland Utrecht

  De Europese Commissie keurt het derde Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) goed, waarin voor de provincie Utrecht een bedrag van 40 miljoen euro beschikbaar is.

 • 18-02-2015

  Ruimtelijke agenda Woudenberg en provincie

  Woudenberg en provincie Utrecht tekenen de gezamenlijke ruimtelijke agenda. Deze biedt een overzicht van de ontwikkelopgaven en acties op ruimtelijke gebied voor de komende jaren in de gemeente Woudenberg.

 • 19-02-2015

  Wandelnetwerk Groene Hart

  In het westelijk deel van de provincie Utrecht is het wandelnetwerk Groene Hart officieel in gebruik genomen. Geniet van een mooie wandeling langs de Hollandse IJssel en door weidse polderlandschappen.

 • 23-02-2015

  Nieuwe voorzitter Platform Utrechtse Buitenplaatsen

  K. Janssen, burgemeester van Zeist, wordt de nieuwe voorzitter van het Platform Utrechtse Buitenplaatsen. Dit Platform, waarin alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd zijn, creëert kennisnetwerken, organiseert bijeenkomsten en doet aanbevelingen op het gebied van buitenplaatsenbeleid.

 • 29-02-2016

  Platform woningmarkt regio Utrecht

  ‘De Flexibele Stad – naar een duurzame stadsregio’. Het jaarlijkse Platform Woningmarkt van de provincie Utrecht, georganiseerd met de Gemeente Utrecht.

 • maart
 • 05-03-2015

  Landgoederen duurzame meerwaarde

  Vier landgoederen, Het Kombos, Anderstein, Maarsbergen en Huis te Maarn (gezamenlijk: KAMM), hebben met de provincie Utrecht en gemeente Utrechtse Heuvelrug een samenhangend pakket aan maatregelen opgesteld om duurzame, gebiedsbrede meerwaarde te creëren.

 • 06-03-2015

  Transformatie leegstaande kantoren

  Eerste Platform Aanpak Kantoren Transformatie. In dit platform werken gemeenten, eigenaren, ontwikkelaars, financiers en gebruikers van vastgoed samen met de provincie aan de transformatie van bestaande leegstaande kantoren.

 • 11-03-2015

  Spoortunnels in Veenendaal

  Ondertekening overeekomst voor twee spoortunnels in Veenendaal door bestuurders van Ede, Veenendaal en Renswoude, de provincies Utrecht en Gelderland en ProRail. Deze spoortunnels versterken de leefbaarheid van Veenendaal.

 • 13-03-2015

  Bethunepolder nieuw ingericht

  Feestelijke opening nieuwe inrichting Bethunepolder voor natuur. In de middagzon maakten meer dan honderd belangstellenden een wandeling door het gebied.

 • 17-03-2015

  Samenwerken bij uitvoering bodembeleid

  Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen sluiten het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020. Het convenant is gericht op de uitvoering van het bodembeleid.

 • 30-03-2015

  Provinciale Staten geïnstalleerd

  De 49 gekozen leden van Provinciale Staten zijn tijdens de eerste officiële vergadering geïnstalleerd door de commissaris van de Koning. Zij vormen de komende vier jaar het Utrechts parlement en besturen de provincie.

 • april
 • 07-04-2015

  Nieuwe ontsluitingsweg Soesterberg

  Start van de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg op de Richelleweg (N413) in Soesterberg. Deze weg wordt aangelegd voor de ontsluiting van de nieuwe woonwijk Apollo Noord en de nieuwe locatie van Sauna Soesterberg.

 • 14-04-2015

  Nieuw programma voor aanpak stikstof

  De colleges van Gedeputeerde Staten van alle Nederlandse provincies hebben ingestemd met het uitvoeringsprogramma voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

 • 15-04-2015

  Eikenbomen verplaatst voor wegverbreding

  De provincie Utrecht heeft drie beeldbepalende eikenbomen langs de Utrechtseweg (N237) verplaatst. Deze verplaatsing was nodig omdat de N237 wordt verbreed. De eiken hebben een nieuwe plek gekregen in het weiland naast de weg.

 • 17-04-2015

  Verbindingsweg Houten - A12 open

  In gebruik name Limesweg, de nieuwe verbindingsweg tussen de A12 en Houten. Bewoners van Houten hebben nu een alternatief als de N409 en/of de N408 vast staat/staan.

 • 21-04-2015

  Aanpak veenweiden van start

  Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben het Programma Aanpak Veenweiden vastgesteld. Het programma is opgesteld om bodemdaling af te remmen en een meer duurzaam waterbeheer te krijgen. De provincie stelt hiervoor €3,5 miljoen beschikbaar.

 • 30-04-2015

  Presentatie nieuw coalitieakkoord

  Nieuw coalitieakkoord In Verbinding! gesloten door de VVD, D66, CDA en GroenLinks voor de komende vier jaar.

 • mei
 • 01-05-2015

  Opening zwemseizoen

  Het zwemseizoen is weer begonnen. Dit betekent lekker zwemmen in open water op warme dagen. Wie veilig wil zwemmen, gaat naar één van de 24 officiële zwemplaatsen in de provincie Utrecht.

 • 12-05-2015

  Knooppuntontwikkeling in regio

  Ruim 80 initiatiefnemers, bestuurders en experts bezochten deze leer- en netwerkbijeenkomst georganiseerd door provincie samen met RWS. Prikkelende inleidingen over knooppuntontwikkeling en 3 workshops gaven inzicht in de kansen die brede aanpak van infrastructuur kan bieden voor verbetering van het vestigingsklimaat in onze provincie.

 • 20-05-2015

  Cultuurpact Renswoude - provincie

  De gemeente Renswoude en de provincie Utrecht sluiten Cultuurpact. Na het sluiten van de Cultuurpacten met Utrecht en Amersfoort, hebben we ook nog pacten gesloten met Veenendaal, Utrechtse Heuvelrug, Soest, Zeist, Stichtse Vecht en Bunschoten, en ook met Renswoude. In een cultuurpact leggen gemeente en provincie gezamenlijke ambities en afspraken op het gebied van cultuur en erfgoed vast.

 • 22-05-2015

  Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt werelderfgoed

  Het ministerie van OCW maakt bekend dat De Nieuwe Hollandse Waterlinie is geselecteerd om in 2019 mogelijk te worden toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

 • 26-05-2015

  Provinciale Staten kiezen Eerste Kamer

  In de vergadering van Provinciale Staten Utrecht hebben de 49 Statenleden gestemd voor de Eerste Kamerverkiezingen.

 • juni
 • 05-06-2015

  Samenwerking op de Heuvelrug

  Feestelijke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomsten Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg (waarmee Provinciale Staten en de gemeenteraden van Soest en Zeist eind april hebben ingestemd)

 • 26-06-2015

  Afscheid adviseur ruimtelijke kwaliteit

  Op prikkelende wijze werd door een gezelschap van ruim 60 bestuurders, experts en belanghebbenden de meerwaarde van onafhankelijk advies op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en de fysieke leefomgeving verkend. Deze leer- en netwerkbijeenkomst was tevens een passend afscheid van de vorige adviseur ruimtelijke kwaliteit, Ingeborg Thoral.

 • 30-06-2015

  Nieuwe brug geopend in Houten

  De opening van de Nieuwe Heemsteedse brug tussen Houten en Nieuwegein. Na 35 jaar zijn beide oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Houten en Nieuwegein weer verbonden. Tegelijkertijd zorgt dit voor een goede recreatieve verbinding tussen de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

 • 30-06-2015

  Nieuwe onderdoorgang spoor in Bilthoven

  Opening onderdoorgang voetgangers en fietsers NS-station Bilthoven. Deze tunnel zorgt voor een verkeersveilige kruising van het spoor.

 • 30-06-2015

  Amersfoort niet meer onder toezicht

  Gemeente Amersfoort staat niet langer onder verscherpt financieel toezicht. Provincie Utrecht houdt wel de vinger aan de pols.

 • juli
 • 01-07-2015

  Subsidies voor rijksmonumenten

  Uitreiking subsidies van het Fonds Erfgoedparels voor rijksmonumenten door M. Pennarts in de Cunerakerk in Rhenen. In totaal € 3,4 miljoen voor 14 projecten. Het provinciale fonds erfgoedparels is ingesteld om bij te dragen aan de restauratie van rijksbeschermde monumenten (die geen woonhuisfunctie hebben) met een urgente restauratiebehoefte.

 • 10-07-2015

  Nieuwe bestemming voor Marinierskazerne Doorn

  Ondertekening intentieovereenkomst Marinierskazerne Doorn. Het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en provincie Utrecht zoeken naar nieuwe bestemmingen voor de van Braam Houckgeest kazerne in Doorn.

 • augustus
 • 19-08-2015

  Moderne aanbesteding knooppunt Hoevelaken

  Rijkswaterstaat heeft de capaciteitsverruiming van het knooppunt Hoevelaken (A1 / A28) aanbesteed. Hierbij is voor een bijzondere aanbestedingsvorm is gekozen, waarbij bijna alle, door de betrokken partijen, geformuleerd regionale wensen gerealiseerd worden. Zoals; aanleg van 5 nieuwe fietstunnels en bovenwettelijke geluidmaatregelen voor Amersfoort en Nijkerk.

 • september
 • 04-09-2015

  Presentatie tram Uithoflijn

  J. Verbeek-Nijhof en Lot van Hooijdonk (wethouder gemeente Utrecht) onthullen het 1-op1 model van de tram voor de Uithoflijn. Het model is nauwelijks van echt te onderscheiden.

 • 09-09-2015

  Financieel toezicht in regio

  De provincie organiseert een bijeenkomst voor wethouders over financieel toezicht. Het thema is risicomanagement in het sociaal domein.

 • 17-09-2015

  Start nationale Fiets Telweek

  Om 12.00 uur geeft J. Verbeek-Nijhof samen met de Fietsersbond startschot voor de nationale Fiets Telweek op het Vredenburg in Utrecht.

 • 24-09-2015

  Eurocommissaris in Utrecht

  Eurocommissaris voor regionaal beleid en steden, Corina Creţu, in Utrecht ontvangen samen met onze regionale partners.

 • 28-09-2015

  Huisvesting vluchtelingen in regio

  Regionaal congres over de huisvesting van vluchtelingen (vergunninghouders) in de regio Utrecht.

 • oktober
 • 13-10-2015

  Waterliniemuseum open

  Opening Waterliniemuseum Fort bij Vechten trekt ruim 3.500 bezoekers. Wij hebben als provincie de bouw en inrichting van het Waterliniemuseum Fort bij Vechten mogelijk gemaakt, Nieuwland is als beheerder van het gehele fort verantwoordelijk voor de exploitatie.

 • 14-10-2015

  Nieuwe afspraken wegverkeer

  In het BO-MIRT is afgesproken dat: - Op de N201 tussen de A2 en Vreeland staan dagelijks files, daarom is afgesproken dat Provincie Utrecht samen met Rijkswaterstaat Midden Nederland, provincie Noord-Holland en de gemeenten Hilversum, Wijdemeren, Stichtse Vecht en De Ronde Venen onderzoek welke korte termijn maatregelen er mogelijk zijn om terugslag op andere wegvakken te voorkomen. - Tijdens de spitsuren is de aansluiting A2/N230 (Ring Utrecht/Zuilense Ring) overbelast, daarom is afgesproken dat provincie Utrecht samen met Rijkswaterstaat Midden Nederland en de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht onderzoekt welke korte termijn maatregelen er mogelijk zijn om terugslag op andere wegvakken te voorkomen.

 • november
 • 04-11-2015

  Succesvolle missie Guangdong

  Commissaris Van Beek en de gedeputeerde Economische Zaken, Van den Berg, leiden een succesvolle missie naar Guangdong.

 • 05-11-2015

  Nieuwe afspraken over Utrecht-Oost/USP

  Op 3e bestuurlijke conferentie Utrecht-Oost/Utrecht Science Park maken bestuurders van betrokken partijen afspraken over de verdere ontwikkeling van het gebied.

 • 06-11-2015

  Prinses Maxima Centrum op USP

  De contracten voor de bouw van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie op het USP zijn getekend. Begin 2016 gaan de bouwvakkers aan de slag. Volgens planning is het nieuwe gebouw eind 2017 klaar.

 • 21-11-2015

  Eerste fairtrade provincie

  De provincie Utrecht is de eerste fairtrade provincie van Nederland. Agnes Jongerius reikt het certificaat uit aan Mariëtte Pennarts tijdens een feestelijke bijeenkomst in Hotel Theater Figi te Zeist.

 • 24-11-2015

  Ondertekening Paris Pact on Water

  J. Verbeek-Nijhof, voorzitter van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-West en Gedeputeerde van de provincie Utrecht, heeft namens het RBO het Paris Pact on Water ondertekend op 19 november.

 • 26-11-2015

  7000 nieuwe bomen in Haarzuilen

  In november krijgt de provincie Utrecht er een nieuw bos bij. In het toekomstige Parkbos de Haar in Haarzuilens plantten 15.000 mensen maar liefst 7.000 bomen.

 • december
 • 01-12-2015

  Nieuwe adviseur ruimtelijke kwaliteit

  Paul Roncken is de nieuwe onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Utrecht. Hij adviseert het College en Provinciale Staten gevraagd en ongevraagd over trends en ontwikkelingen in landelijk en stedelijk gebied.

 • 03-12-2015

  Efficiëntere inrichting Zegveld mogelijk

  15 grondeigenaren in Zegveld ondertekenen met provincie overeenkomst voor de ruil van totaal 89 hectare grond om het gebied efficiënter in te kunnen richten en meer mogelijkheden te creëren voor natuur- en waterbeheer.

 • 07-12-2015

  Nieuw integraal bodem-, water- en milieuplan

  Provinciale Staten stemmen in met integraal Bodem,- Water- en Milieuplan 2016-2021 als bouwsteen voor de Omgevingsvisie. Het plan brengt de doelen voor water, ondergrond en leefkwaliteit stedelijk gebied bij elkaar.

 • 07-12-2015

  Nieuw programma vitaal platteland

  Provinciale Staten stemmen in met het Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland (AVP) 2016-2019, gericht op o.a. natuur, bodem, water, milieu, landbouw, landschap, energie, recreatie, cultuurhistorie, vrijkomende agrarische bebouwing en leefbaarheid kleine kernen.

 • 08-12-2015

  Kasteel Amerongen ontvangt lening

  Provinciale Staten gaan akkoord met verstrekken lening aan Stichting Kasteel Amerongen (SKA) van € 1.130.000,-. SKA kan haar schulden aflossen en een sluitende meerjarenbegroting opstellen.

 • 08-12-2015

  Herindeling Leerdam, Vianen en Zederik

  Leerdam, Vianen en Zederik vragen aan GS van Zuid-Holland en Utrecht om een herindelingsprocedure te starten. Beide provincies zijn betrokken omdat een wijziging van de provinciegrens aan de orde is

 • 10-12-2015

  Nieuwe fietstunnel in De Bilt

  Opening van de nieuwe fietstunnel onder de Universiteitsweg (N412) Door de aanleg van deze fietstunnel is een veilige doorgaande fietsroute tot stand gekomen tussen Utrecht, De Bilt en Zeist. En is de doorstroming voor auto’s tussen De Bilt/Zeist en de A28 verbeterd.

 • 13-12-2015

  Leidsveertunnel en OV-fly-over in cemtrum Utrecht open

  Heropening Leidseveertunnel na verbouwing voor Uithoflijn en opening fly-over. Oplevering van 1e helft van het busstation Utrecht Centraal Jaarbeurszijde + HOV-busbaan Mineurslaan.

 • 17-12-2015

  Thematische Structuurvisie Kantoren vastgesteld

  Gedeputeerde Staten stellen het Statenvoorstel Thematische Structuurvisie Kantoren (TSK) vast. Deze structuurvisie is onderdeel van de provinciale aanpak Kantorenleegstand.