Provinciale ontwikkelingen

Het uitstaande kapitaal is toegenomen tot € 510 mln. (stand 31 december 2015). Deze gelden zijn uitgezet conform de wet FIDO en de bepalingen in de Verordening interne zaken provincie Utrecht 2004. Daarbij gaat het voor een steeds minder groot deel om middelen uit de oude portefeuille op de kapitaalmarkt. Zo hebben we in 2015 geen obligaties meer en is in 2015 € 56 mln. aan garantieproducten uitgekeerd. Dit bedrag is toegevoegd aan het schatkistbankieren. Het uitgezette bedrag voor de oude portefeuille op de kapitaalmarkt komt daarmede per 31 december 2015 op € 60 mln.
In de schatkist is per 31 december 2015 € 450 mln. uitgezet. Ten opzichte van 31 december 2014 is dit een toename van bijna € 200 mln. Oorzaken zijn de komst van de BRU en de uitkering van garantieproducten.

Uitstaand kapitaal per 31 december 2015                                                                            Bedragen x € 1.000

Bedrag

Bedrag

Mutatie

31-12-2014

31-12-2015

in 2015

Kapitaalmarkt

Obligaties

0

0

0

Garantieproducten

116.234

60.043

-56.191

Totaal kapitaalmarkt

116.234

60.043

-56.191

Geldmarkt 

Rekening-courant

0

3.392

-3.392

Saldo bij de schatkist

250.420

446.693

196.273

Totaal geldmarkt

250.420

450.085

199.665

Totaal kapitaal- en geldmarkt

366.654

510.128

143.474

Marktontwikkelingen, rendementen en treasuryresultaat

Marktontwikkelingen

De vooruitzichten voor Nederland en de provincie Utrecht zijn positief. Voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis komt de groei in 2015 en 2016 uit boven de 2%, neemt de consumptie flink toe en daalt de werkloosheid licht. De rente is wel onveranderd laag gebleven. De rente van de schatkist was in 2015 0%. Deze lage rente is door de afloop van garantieproducten en de daarmee behaalde rendementen niet terug te zien in het treasuryresultaat.

Risico analyse met betrekking tot de resterende portefeuille op de kapitaalmarkt
In de resterende, nog niet bij de schatkist ondergebrachte, portefeuille zitten alleen nog producten waarbij het risico zeer gering en acceptabel is.

Rendementen en treasuryresultaat

Het treasuryresultaat bedraagt over 2015 11,8 mln. Dat is aanzienlijk hoger dan de geraamde 4,1 mln in de najaarsrapportage 2015. Dit komt door de opbrengsten uit de garantieproducten (begroot 0,9 mln., realisatie 8,5 mln.) en de opbrengsten uit de interne verrekenrente van de BRU (begroot 1,3 mln., realisatie 1,9 mln.).
De opbrengsten uit garantieproducten zijn veel hoger door de rendementen bovenop het garantiebedrag bij einde looptijd. Deze rendementen waren bewust niet geraamd (voorzichtigheidprincipe). In 2015 hebben we deze rendementen geïncasseerd (4,2 mln. + 3,4 mln.), omdat een belangrijk deel van deze garantieproducten afliep.
Daarnaast was de interne rekenrente uit de OV-projecten van de voormalige BRU in de Kadernota  2015 voorzichtig begroot. Deze pakt bij realisatie veel hoger uit door een toename van de investeringenportefeuille. Gelet op dit laatste wordt vanaf 2016 in de begroting rekening gehouden met een jaarlijkse toename van de investeringenportefeuille van 15%.

Bedragen berekend per 31 december 2015

      Bedragen x € 1.000

Renteopbrengsten

Obligaties

0

Garantieproducten

8.585

Schatkistbankieren

0

Saldo intern verrekende rente

1.362

Saldo intern verrekende rente OV

1.846

Totaal renteopbrengsten

11.793

Treasurybeleid

De provincie Utrecht is een bestedingshuishouding. Hoofddoel is niet het aanhouden van middelen om daar rendementen uit te halen. Echter voor de te verwachten (beleids)verplichtingen en voorzieningen zullen altijd middelen aangehouden moeten worden. Zolang deze middelen niet zijn aangewend (er rusten uiteraard wel claims op), zullen deze via de treasury worden belegd. Het treasurybeleid bepaald hoe we dit doen. Het treasurybeleid wordt vormgegeven en uitgevoerd binnen de wettelijke en de door de staten uitgezette kaders.

Kasgeldlimiet

De vlottende middelen overtreffen de vlottende schulden ruimschoots. De provincie blijft daarmee royaal binnen de gestelde norm ten aanzien van de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm

Aangezien er geen sprake is van ingeleend geld, wordt er zonder meer aan de renterisiconorm voldaan.

Rentebaten en –lasten

Wij hebben door onze liquiditeitspositie geen rentelasten naar aanleiding van geleend geld.

Kredietrisico

De oude portefeuilles op de kapitaalmarkt zal in 2016 verder worden afgebouwd en toegevoegd aan de schatkist conform wet FIDO. Wij lopen hierdoor geen bijzonder kredietrisico.