Inleiding

De provincie Utrecht heeft bestuurlijke en financiële belangen in gemeenschappelijke regelingen en stichtingen. Daarnaast wordt deelgenomen in diverse vennootschappen. Deze worden in deze paragraaf toegelicht.

Verbonden partijen zijn samenwerkingsverbanden van de provincie Utrecht en externe partijen waarin de provincie Utrecht zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft en die de status van publiek- of privaatrechtelijk rechtspersoon hebben. Er is sprake van een bestuurlijk belang indien namens de provincie Utrecht iemand zitting heeft in het bestuur, dan wel de provincie Utrecht stemrecht heeft. Van een financieel belang is sprake zodra de provincie Utrecht middelen ter beschikking stelt, waarover risico wordt gelopen in geval van financiële problemen bij de verbonden partij. Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt voort uit het publieke belang.

Uit intern onderzoek is gebleken dat de financiële risico’s in veel gevallen gelijk zijn aan de omvang van het directe financiële belang. In bepaalde gevallen is er sprake van een potentieel financieel risico dat die omvang aanzienlijk kan overstijgen. In dat verband is met name te noemen het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Utrecht. Hoewel technische maatregelen zijn genomen om die risico’s zoveel mogelijk te beperken, kunnen calamiteiten niet volledig worden uitgesloten.

Verbonden partijen provincie Utrecht

Verbonden partijen voeren beleid dat de provincie Utrecht (gedeeltelijk) ook zelf had kunnen uitvoeren. De provincie Utrecht draagt de verantwoordelijkheid voor het bereiken van de doelstellingen die worden beoogd door het aangaan van de samenwerking met de verbonden partijen. Hieronder volgt een overzicht van alle met de provincie Utrecht verbonden partijen:

Publiekrechtelijk

Privaatrechtelijk

1. Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

9. Vitens N.V.

2. Randstedelijke Rekenkamer

10. NV Bank Nederlandse gemeenten

3. Recreatie Midden Nederland (voorheen FDUR)

11. Nederlandse Waterschapsbank NV

4. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug

12. NV Remu Houdstermaatschappij

5. Recreatieschap Stichtse Groenlanden

13. Vereniging Interprovinciaal overleg

6. Recreatieschap Vinkeveenseplassen

14. Vereniging Huis der Nederlandse provincies

7. Plassenschap Loosdrecht e.o.

15. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

8. Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)

Naast deze partijen heeft de provincie Utrecht in de afvalverwijdering Utrecht (AVU) en de Vereniging Deltametropool enkel een bestuurlijk belang, zodat deze niet onder de definitie van verbonden partijen vallen. Dit geldt ook voor de stichting Vrede van Utrecht, waarin de provincie enkel een financieel belang kent. Het totaal van veertien verbonden partijen is beperkt in vergelijking met andere provincies, zo kende de provincie Zuid Holland 41 verbonden partijen in 2012 (bron: begroting 2013).

Beleidskaders Verbonden Partijen

In 2009 is de beleidsnota Verbonden Partijen provincie Utrecht vastgesteld (PS2009BEM12). Hierin wordt het thema verbonden partijen in een meer integraal afwegingskader beschouwd. Het oprichten van een verbonden partij is bij het uitvoeren van provinciaal beleid immers slechts één van de opties. De nota concludeert dat de huidige praktijk ten aanzien van verbonden partijen binnen de provincie geen aanpassing behoeft. Als nieuw element is opgenomen dat alle verbonden partijen binnen een collegeperiode worden geëvalueerd. Bij een eerstvolgende evaluatie zal hierbij speciaal gekeken worden naar de toegevoegde waarde van de deelnemingen voor de provincie Utrecht.

Momenteel wordt aan de beleidsnota Verbonden Partijen provincie Utrecht een juridisch kader toegevoegd. Hierin wordt aandacht geschonken aan de juridische aspecten bij het deelnemen in besturen van verbonden partijen en hoe daar meer waarborgen aan kunnen worden gegeven. Tevens zal hierin een nadere uitwerking worden gegeven aan het aandachtspunt van de toegevoegde waarde van verbonden partijen, met de nadruk op deelnemingen, zowel op bestuurlijk als op financieel gebied. In dit kader zal ook aandacht worden besteed aan de standpunten van de leden van gedeputeerde staten die in het bestuur van verbonden partijen zijn vertegenwoordigd.

Bestuursdeelname

Voor een overzicht van de bestuursdeelname van de provincie Utrecht en overige deelnemers in de verschillende verbonden partijen is navolgend een overzicht opgenomen.


Verbonden partij

Bestuursdeelname

Overige deelnemers

Publiekrechtelijk

1. Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

GS is het bestuur

Er worden bedragen geïnd t.g.v. het fonds. PU beheert het fonds.

2. Randstedelijke Rekenkamer

PS (ab) GS (ab, db), amb

3 provincies (ZH, Fl & NH)

3. Recreatie Midden Nederland

PS (bv) GS (ab, db), amb

Recreatieschappen Utrechtse heuvelrug, Vallei en Kromme Rijn, Stichtse Groenlanden, Vinkeveense Plassen en het Plassenschap Loosdrecht

4. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug

GS

11 gemeenten uit de provincie Utrecht

5. Recreatieschap Stichtse Groenlanden

PS (bv) GS (ab, db), amb

8 gemeenten uit de provincie Utrecht

6. Recreatieschap Vinkeveenseplassen

PS (bv) GS (ab, db), amb

Gemeenten De Ronde Venen en Amsterdam

7. Plassenschap Loosdrecht e.o.

PS (bv) GS (ab, db), amb

Gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht, Utrecht en provincie Noord-Holland

8. Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)

GS (ab, db)

11 gemeenten uit de provincie Utrecht

Privaatrechtelijk

9. Vitens NV

Ava

Provincies en gemeenten

10. NV Bank Nederlandse gemeenten

Ava

Provincies en gemeenten

11. Nederlandse Waterschapsbank NV

Ava

Provincies en gemeenten

12. NV Remu Houdstermaatschappij

Ava

Provincies en gemeenten

13. Vereniging Interprovinciaal overleg

PS (alv) GS (db)

Alle provincies

14. Vereniging Huis der Nederlandse provincies

Alv

Alle provincies en het IPO

15. NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

Ava

n.v.t.

Verklaring afkortingen:
Alv:    algemene ledenvergadering
Ab:    algemeen bestuur
Amb:    ambtenaren bestuurlijk verbonden
Ava:    algemene vergaderingen van aandeelhouders
Db:    dagelijks bestuur

Beschrijving verbonden partijen

Hierna volgt een beschrijving van elk van de verbonden partijen, welk openbaar belang (visie) middels deze verbonden partij wordt gediend en de aard van de relatie met de provincie. Tevens wordt de financiële participatie toegelicht. Voor inzicht in financiële gegevens wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van gegevens over 2015. Indien deze nog niet bekend waren op het moment van opstellen van deze paragraaf, wordt gebruik gemaakt van de meest recent gepubliceerde gegevens.

PUBLIEKRECHTELIJK

1 Fonds nazorg gesloten stortplaatsen  

1 januari 2015

31 december 2015

Eigen vermogen

€ 699.661

€ 1.046.320

Vreemd vermogen

€ 3.002.152

€ 2.784.304

Begroot resultaat

NVT

Vestigingsplaats:

Utrecht

Doel:

Beheren van de middelen voor de nazorg van stortplaats Smink om de eeuwigdurende nazorg van deze stortplaats na sluiting te kunnen bekostigen

Kerntaken:

Het bekostigen van de nazorgkosten en een zodanig beheer van de fondsmiddelen dat voldoende rendement wordt gegenereerd voor de eeuwigdurende nazorg.

Overig:

Onder zorg wordt verstaan: het treffen van zodanige maatregelen dat wordt gewaarborgd dat de stortplaats geen nadelige gevolgen voor het milieu met zich meebrengt, dan wel, voor zover dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de grootst mogelijke bescherming wordt geboden tegen die nadelige gevolgen.

Openbaar belang

De provincie kent zowel een bestuurlijk als een financieel belang in het nazorgfonds. Ons college van Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Nazorgregeling Wet milieubeheer en vormt het bestuur van het nazorgfonds. Ook verzorgt de provincie het financieel beheer van het nazorgfonds.

Wijziging belang gedurende 2015

Het belang zal gedurende 2015, niet veranderen.

Risico’s provincie

Volgens de huidige regels neemt de provincie de nazorg van de stortplaats Smink over in 2040. Om een eventueel financieel risico, dat het doelvermogen niet toereikend is, te voorkomen wordt elke drie jaar onderzocht of het nazorgplan moet worden aangepast. Op basis van dit plan wordt het doelvermogen opnieuw vastgesteld en kan de provincie een aangepaste heffing opleggen. Hierdoor wordt een eventueel financieel risico voor de provincie verkleind.

Belangrijkste prestaties

Het geactualiseerde Nazorgplan

Iinhoudelijke en/of financiële vraagstuk-ken (voorzover dit speelt)

In 2015 is het doelvermogen € 9,975 mln ( was € 7,225 mln) en de eindtijd naar 2040 (was 2032) aangepast, Dit betekent een verschuiving in de balans positie van Vreemdvermogen naar Eigen vermogen.

2 Randstedelijke Rekenkamer (voorlopige cijfers 2015)

1 januari 2015

31 december 2015

Eigen vermogen

€ 232.500

€ 215.000

Vreemd vermogen

€ 513.000

€ 703.500

Resultaat

€ 17.500

Vestigingsplaats:

Amsterdam

Doel:

Het doel van de Randstedelijke Rekenkamer is om de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de provincies te verbeteren. Zij verricht hiervoor onafhankelijk onderzoek naar de provincies en de daarmee verbonden organen. De rekenkamer informeert primair Provinciale Staten over haar onderzoeksbevindingen, oordelen en aanbevelingen.

Kerntaken:

De taken en bevoegdheden van de Randstedelijke Rekenkamer zijn in de Provinciewet vastgelegd. De onafhankelijke positie wordt gewaarborgd door onder meer de vrijheid van onderzoek, de toegang tot personen en gegevens en openbaarheid van rapportage. De Rekenkamer doet onderzoek op basis van een eigen onderzoeksprogramma, dat wordt vastgesteld na overleg met de programmaraad. Deze programmaraad bestaat uit leden van de Provinciale Staten van de vier provincies.

Overig:

De Randstedelijke Rekenkamer is een zogenaamde gemeenschappelijke regeling tussen de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland.

Openbaar belang

De Randstedelijke Rekenkamer heeft, ter voldoening aan de Provinciewet, een Reglement van Orde opgesteld. Het Reglement van Orde bevat regels over de organisatie en werkwijze van de Rekenkamer.

Wijziging belang gedurende 2015

Het belang zal gedurende 2015, naar verwachting, niet veranderen.

Risico’s provincie

Als gevolg van activiteiten die meer kosten dan begroot, is er een risico dat uiteindelijk een bedrag aan contributie moet worden nabetaald. Dit risico wordt op dit moment verwaarloosbaar geacht, gezien de ervaring in de afgelopen jaren.
De provinciale bijdrage aan de begroting van de Randstedelijke Rekenkamer wordt als volgt berekend:

·         voor de helft van de begroting dragen de provincies evenveel bij;
·         voor de andere helft van de begroting is de omvang van de bijdrage naar rato  van de som van de  belastingcapaciteit en de uitkering uit het provinciefonds.

Belangrijkste prestaties

In 2015 heeft de RR provincie vergelijkende onderzoeken gedaan naar Verbonden Partijen, Financieel Toezicht op gemeenschappelijke regelingen en Doorwerking aanbevelingen. In het najaar zijn vergelijkende onderzoeken gestart naar Geluidhinder provinciale wegen, Provinciaal opdrachtgeverschap voor VTH-taken bij majeure risicobedrijven en Informatieveiligheid. Deze drie onderzoeken worden gepubliceerd in 2016.

Inhoudelijke en/of financiële vraag-stukken (voor zover dit speelt)

geen

3 Recreatie Midden Nederland

1 januari 2014

31 december 2014

Eigen vermogen

€ 0,00 mln.

€ 0,00 mln.

Vreemd vermogen

€ 0,02 mln.

€ 0,00 mln.

Begroot resultaat 2015

€ 0,00 mln.

Vestigingsplaats:

Utrecht

Doel:

Zo goed mogelijk faciliteren van de deelnemende recreatieschappen op het gebied van, onderhoud , financiën en personeelszaken..

Kerntaken:

Recreatie Midden Nederland is een samenwerkingsverband van de deelnemende recreatieschappen. Recreatie Midden Nederland is het gemeenschappelijk facilitair bedrijf van de recreatieschappen en ondersteunt de deelnemende schappen.

Overig:

Gemeenschappelijke regeling tussen de recreatieschappen Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied, Stichtse Groenlanden, Vinkeveense Plassen, Plassenschap Loosdrecht en Omstreken.

Openbaar belang

De provincie is vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur en draagt indirect bij via de bijdragen aan de deelnemende recreatieschappen..

Wijziging belang gedurende 2015

In 2015 is onderzocht of de GR RMN omgezet kan worden naar een bedrijfvoeringsorganisatie. De algemene besturen van de recreatieschappen en RMN hebben hier mee ingestemd. Daarnaast is er een implementatieplan vastgesteld, waarmee de bedrijfsvoering van de organisatie op de orde gebracht kan worden.

Risico’s provincie

De provincie Utrecht is als deelnemende partij indirect - via de recreatieschappen en het plassenschap Loosdrecht e.o. - aanspreekbaar voor tekorten. De financiële reserves zijn de afgelopen jaren flink geslonken.
Zie hiervoor ook de toelichting in de paragraaf Weerstandsvermogen.

Belangrijkste prestaties

Taken uitgevoerd conform begroting

Inhoudelijke en/of financiële vraagstuk-ken (voorzover dit speelt)

Niet van toepassing

4 Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug

1 januari 2015

31 december 2015

Eigen vermogen

€ 0,99 mln.

€ 0,90 mln.(raming)

Vreemd vermogen

€ 1,16 mln.

€ 1,10 mln(raming).

Begroot resultaat 2015

€ 0,01 mln.

Vestigingsplaats:

Utrecht

Doel:

Dit recreatieschap ontwikkelt, beheert en onderhoudt terreinen voor dagrecreatie en routenetwerken voor wandelen/varen/fietsen in opdracht van provincie en gemeenten.

Kerntaken:

De kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen voor de deelnemende gemeenten en de provincie.

Overig:

Gemeenschappelijke regeling tussen de provincie Utrecht en de gemeenten De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Zeist, Wijk bij Duurstede, Rhenen, Veenendaal, Leusden, Woudenberg, Amersfoort en Renswoude.

Openbaar belang

De provincie is vertegenwoordigd in het dagelijks en algemeen bestuur en draagt voor 2015 41% van de deelnemersbijdragen bij, oftewel € 485.520.

Wijziging belang gedurende 2015

Niet van toepassing. Jaar heeft in teken gestaan van de ontmanteling van het schap, maar dit zal pas de komende jaren geëffectueerd worden.

Risico’s provincie

n.v.t.

Belangrijkste prestaties

Beheer conform begroting en afspraken

Inhoudelijke en/of financiële vraagstuk-ken (voorzover dit speelt)

Omdat het recreatieschap wordt opgeheven moet er hoogstwaarschijnlijk een afkoopsom betaald worden. Provincie Utrecht is hiervoor naar rato van de deelnemersbijdrage verantwoordelijk.

5 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

1 januari 2015

31 december 2015

Eigen vermogen

€ 5,99 mln.

€ 6,00 mln.

Vreemd vermogen

€ 4,29 mln.

€ 3,90 mln.

Begroot resultaat 2015

€ 0,10 mln(raming).

Vestigingsplaats:

Utrecht

Doel:

Dit recreatieschap ontwikkelt, beheert en onderhoudt terreinen voor dagrecreatie en routenetwerken voor wandelen/varen/fietsen in opdracht van provincie en gemeenten.

Kerntaken:

De kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen voor de deelnemende gemeenten en de provincie.

Overig:

Gemeenschappelijke regeling tussen de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Lopik, Woerden, Maarssen en De Bilt.

Openbaar belang

De provincie is vertegenwoordigd in het dagelijks en algemeen bestuur en draagt voor 2015 32,21% van de deelnemersbijdragen bij, oftewel € 764.358.

Wijziging belang gedurende 2015

Dit recreatieschap zal blijven bestaan, waarbij de provincie de voorwaarde heeft gesteld dat er binnen de geldende gemeenschappelijke regeling een betere sturing op doelen mogelijk wordt. Gedurende 2015 zullen ontwikkelplannen voor recreatieterreinen nader vorm krijgen.

Risico’s provincie

zie de toelichting bij Recreatie Midden Nederland.

Belangrijkste prestaties

- beheer conform begroting en afspraken

Inhoudelijke en/of financiële vraagstuk-ken (voorzover dit speelt)

- start gemaakt met ontwikkelkader
- inschrijving Cattenbroekerplas

- ontwikkeling Ruijgenhoek

6 Recreatieschap Vinkeveense Plassen

1 januari 2015

31 december 2015

Eigen vermogen

€ 1,96 mln.

€ 1,75 mln.(raming)

Vreemd vermogen

€ 0,79 mln.

€ 0,85 mln.(raming)

Begroot resultaat 2015

€ 0,01 mln.(raming)

Vestigingsplaats:

Utrecht

Doel:

Dit recreatieschap ontwikkelt, beheert en onderhoudt terreinen voor dagrecreatie en routenetwerken voor wandelen/varen/fietsen in opdracht van provincie en gemeenten.

Kerntaken:

De kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen voor de deelnemende gemeenten en de provincie.

Overig:

Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten De Ronde Venen en Amsterdam.

Openbaar belang

De provincie is vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur en draagt voor 2015 36% en 50% van de deelnemersbijdragen voor respectievelijk programma A en B, oftewel         € 515.800.

Wijziging belang gedurende 2015

De provincie is geen deelnemer maar subsidiënt in dit schap. Het recreatieschap wordt momenteel geliquideerd. Gedurende het liquidatieproces moet ook de vraag worden beantwoord: ‘wat te doen met de eigendommen’. In 2015 is het liquidatieproces in volle gang en zal er meer duidelijkheid komen. In 2015 is er een oplossing gekomen voor het onderhoud aan de beschoeiingen van de legakkers en zandeilanden. De provincie heeft een bijdrage toegezegd voor de komende 4 jaar

Risico’s provincie

zie de toelichting bij Recreatie Midden Nederland.

Belangrijkste prestaties

Beheer conform begroting en afspraken

Inhoudelijke en/of financiële vraagstuk-ken (voorzover dit speelt)

- Uitvoering Toekomstplan
- voorbereidingen achterstallig onderhoud Legakkers en zandeilanden
- gesprekken met Amsterdam over uittreding

7 Plassenschap Loosdrecht e.o.

1 januari 2015

31 december 2015

Eigen vermogen

€ 1,56 mln.

€ 1,60 mln.(raming)

Vreemd vermogen

€ 2,40 mln.

€ 2,20 mln.(raming)

Begroot resultaat

€ 0,10 mln.(raming)

Vestigingsplaats:

Utrecht

Doel:

Dit recreatieschap ontwikkelt, beheert en onderhoudt terreinen voor dagrecreatie en routenetwerken voor wandelen/varen/fietsen in opdracht van provincie en gemeenten.

Kerntaken:

De kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van recreatieruimte en recreatievoorzieningen voor de deelnemende gemeenten en de provincies.

Overig:

Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht en de provincies Utrecht en Noord Holland.

Openbaar belang

De provincie is vertegenwoordigd in het dagelijks en algemeen bestuur en draagt voor 2015 15% van de deelnemersbijdragen bij, oftewel € 166.600.

Wijziging belang gedurende 2015

De gebiedspilot mini-economie Loosdrechtse Plassen is in verwachting in 2015 afgerond. Hierover zal gedurende 2015 meer bekend worden.

Risico’s provincie

zie de toelichting bij Recreatie Midden Nederland.

Belangrijkste prestaties

Beheer conform begroting en afspraken

Inhoudelijke en/of financiële vraagstuk-ken (voorzover dit speelt)

Niet van toepassing

8 Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)

1 januari 2015

31 december 2015

Eigen vermogen

€ 0,72 mln.

€ 1,91 mln.

Vreemd vermogen

€ 2,47 mln.

€ 3,86 mln.

Resultaat

€ 0,99 mln.

Vestigingsplaats:

Utrecht

Doel:

De Regionale Uitvoeringsdienst behartigt de belangen van de deelnemers tezamen en van iedere deelnemer afzonderlijk op het gebied van fysieke leefomgeving, voor zover de bevoegdheid daartoe de deelnemer toekomt en voor zover deze aan de Regionale Uitvoeringsdienst is gemandateerd.

Kerntaken:

Namens de provincie en gemeenten vergunningverlenende, handhavende en toezichthoudende taken uitvoeren op het milieu- en omgevingsdomein. Elke deelnemer bepaalt het voor hem uit te voeren beleid zelf.

Overig:

De Regionale Uitvoeringsdienst 2.0 is een tussenstap naar een Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 2.1 met daarin de provincie Utrecht en alle Utrechtse gemeenten.

Openbaar belang

Het waarborgen en ontwikkelen van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

Wijziging belang gedurende 2015

n.v.t.

Risico’s provincie

De risico’s richten zich op het leveren van uniforme kwaliteit passend bij de eisen en de mogelijk veranderde regelgeving. Dit kan extra kosten met zich meebrengen. Sturing op de bijdrages en het budget via het DB is noodzakelijk. 

Belangrijkste prestaties

Inhoudelijke en/of financiële vraagstuk-ken (voor zover dit speelt)

PRIVAATRECHTELIJK

De privaatrechtelijke organisaties zijn te verdelen in deelnemingen en overige publiekrechtelijke organisaties.
Het saldo van de deelnemingen per 31 december 2014 (of indien van toepassing o.b.v. halfjaarcijfers 2015) is als volgt te specificeren (bedragen x € 1.000):

Deelnemingen

Aandelen

Nominaal

Volgestort

Belang (%)

9

Vitens N.V.

285.869 à €1

286

286

5,7

10

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

87.750 à € 2,50

219

219

0,158

11

N.V. Nederlandse Waterschapsbank

A

 43 à  €115

5

5

0,17

B

60 à € 460

2,8

0,7

12

N.V. REMU Houdstermaatschappij

95  à € 500

47,5

47,5

47,5

15

N.V. Ontwikkelmaatschappij Utrecht

150.000 à  € 100

15.000

7.500

100

9 Vitens NV

31 december 2013

31 december 2014

Eigen vermogen

€ 438,3

421,2

Vreemd vermogen

€ 1.296,5 mln.

€ 1.273,5 mln.

Begroot resultaat

N.B.

Vestigingsplaats:

Utrecht

Doel:

Het publiek op een duurzame wijze voorzien van schoon drinkwater.

Kerntaken:

Overig:

Op 30 augustus 2006 hebben de aandeelhouders ingestemd met een fusie van drie waterbedrijven om te komen tot één waterbedrijf.

Openbaar belang

Het belang van de provincie Utrecht bedraagt 5,692%. Jaarlijks wordt dividend uitgekeerd. In 2014 bedroeg dit € 777.000.

Wijziging belang gedurende 2015

Het belang zal gedurende 2015, naar verwachting, niet veranderen.

Risico’s provincie

n.v.t.

Belangrijkste prestaties

Iinhoudelijke en/of financiële vraagstuk-ken (voorzover dit speelt)

geeft geen cijfers vrij

10 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

1 januari 2015

30 juni 2015

Eigen vermogen

 € 3.582 mln.

€ 3.715 mln.

Vreemd vermogen

€149.923 mln.

€ 149.892 mln.

Resultaat  1e halfj. 2015

€ 155 mln.

Vestigingsplaats:

Den Haag

Doel:

Het bankieren ten dienste van overheden - waaronder provincies - en met overheden verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs en gezondheidszorg.

Kerntaken:

De NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank voor de overheid en voor het maatschappelijk belang.

Overig:

Openbaar belang

Bron BNG jaarrekening 2014: De provincie heeft een belang van 0,16% in de BNG. Het is niet zonder meer mogelijk een marktwaarde voor deze aandelen te bepalen, omdat deze niet vrij verhandelbaar zijn.

Wijziging belang gedurende 2015

n.v.t.

Risico’s provincie

Bron BNG halfjaarcijfers 2015. De kapitaalratio’s zijn verder versterkt. Bij een vrijwel stabiel balanstotaal is de solvabiliteit van BNG Bank in de verslagperiode verbeterd. De tier 1-ratio van de bank stijgt naar 25,2%. De leverage ratio neemt toe tot 2,1%. De minimaal verplichte hoogte van de leverage ratio is nog niet vastgesteld. BNG Bank gaat ervan uit door winstinhouding en de uitgifte van een hybride lening te kunnen voldoen aan de verwachte Europese minimumeis van 3% per einde 2017. De uitgifte van deze hybride lening is later dit jaar gepland. Kredietbeoordelaar Fitch heeft in mei 2015 de rating van BNG Bank met één stap verlaagd ten opzichte van de rating van de Nederlandse staat naar AA+ met stabiel vooruitzicht. . In tegenstelling tot Fitch heeft Moody’s eind mei de Aaa-rating van de bank bevestigd en het vooruitzicht verhoogd naar stabiel. Ten slotte heeft Standard & Poor’s in juni het vooruitzicht voor de rating van de Staat en BNG Bank verhoogd naar positief bij een rating van AA+,

Belangrijkste prestaties

Bron BNG halfjaarcijfers 2015. Het marktaandeel van de bank bij decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen bleef in de verslagperiode 1e halfj. 2015 hoog. Vooral dankzij de toename van herfinancieringen door decentrale overheden steeg de omvang van de nieuw verstrekte langlopende leningen met 9% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2014 tot EUR 5,1 miljard. Verder heeft de bank het voornemen om duurzaamheid de komende jaren een nog grotere rol in haar kredietverlening te laten spelen.

Iinhoudelijke en/of financiële vraagstukken

Bron BNG halfjaarcijfers 2015. De nettowinst is negatief beïnvloed door bijzondere afwaarderingen van in totaal EUR 68 miljoen, in het bijzonder op een obligatie van de voormalige Oostenrijkse bank Hypo Alpe Adria, onder garantie van de deelstaat Karinthië. De Oostenrijkse toezichthouder is van mening dat obligatiehouders moeten bijdragen aan de afwikkeling. BNG Bank is van mening dat de deelstaat Karinthië contractueel aansprakelijk is voor verliezen op de obligaties in het bezit van de bank. Om de belangen van de bank veilig te stellen en eventuele (juridische) acties voor te
bereiden heeft de bank zich aangesloten bij een belangengroep van beleggers.

11 N.V. Nederlandse Waterschapsbank

1 januari 2015

30 juni 2015

Eigen vermogen

€ 1.303 mln.

 €1.367 mln.

Vreemd vermogen

€ 86.946 mln.

 € 88.861 mln.

Resultaat 1e halfj. 2015

  € 63 mln.

Vestigingsplaats:

‘s-Gravenhage

Doel:

Voor gemeenten, provincies, gezondheidszorg, onderwijs en activiteiten op het gebied van water en milieu, arrangeert de bank korte en langlopende kredieten.

Kerntaken:

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) is een financiële dienstverlener voor de overheidssector.

Overig:

n.v.t.

Openbaar belang

Bron NWB jaarrekening 2014: De provincie heeft een  belang van 0,17% in  de NWB. Ook de aandelen van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) kennen geen marktwaarde.

Wijziging belang gedurende 2015

n.v.t.

Risico’s provincie

Bron NWB halfjaarcijfers 2015. De NWB Bank heeft in 2014 aan alle van buitenaf opgelegde en interne kapitaalvereisten voldaan. Het eigen vermogen bestaat geheel
uit Tier 1-kapitaal. De Tier 1 ratio van de bank bedraagt per ultimo juni 75,3%, iets hoger dan per jaareinde 2014 (73% ). De leverage ratio bedraagt net als ultimo 2014 1,8%. De bank gaat vooralsnog uit van een leverage ratio norm van 3% per 1 januari 2018. Teneinde te kunnen voldoen aan deze norm is de bank in 2015 gestart met het aantrekken van hybride kapitaal bij vier provincies. In september zal de storting van de
eerste tranche van € 200 miljoen plaatsvinden, waarmee de leverage ratio met circa 0,25
procentpunt zal toenemen. Met dergelijke leningen alsmede reservering van de jaarwinsten heeft de bank er alle vertrouwen in te kunnen voldoen aan de veronderstelde toekomstige norm voor de leverage ratio.
De credit ratings die de bank heeft van Moody’s (Aaa) en Standard & Poor’s (AA+) zijn gelijk aan die van de Nederlandse Staat.

Belangrijkste prestaties

Bron NWB jaarrekening 2014: In 2014 heeft de NWB Bank haar eerste ‘groene obligatie’, de Waterobligatie, uitgegeven met een omvang van €500 miljoen. Met deze Waterobligatie heeft de NWB Bank nieuwe investeerders aangetrokken en het marktbereik voor groene obligaties vergroot. In aanvulling op de traditionele investeringsafwegingen zoals investeringsveiligheid en op risico afgestemde opbrengsten, is 69% van de obligaties door investeerders gekocht omdat zij er belang aan hechten binnen hun investeringsmandaat klimaatvriendelijke projecten te steunen.

Iinhoudelijke en/of financiële vraagstuk-ken

N.v.t.

12 N.V. REMU Houdstermaatschappij

1 januari 2014

31 december 2014

Eigen vermogen

                      €1,45 mln

                     €1,44 mln

Vreemd vermogen

                      €0,00 mln

                     €0,00 mln

Resultaat  2014

                                                                €0,00 mln

Vestigingsplaats:

Utrecht

Doel:

De activiteiten van N.V. REMU Houdstermaatschappij beperken zich thans tot die van belangenbehartiger in het kader van een eventueel nog van ENECO te ontvangen vergoeding indien dat bedrijf zelf zou worden verkocht.

Kerntaken:

Houdstermaatschappij.

Overig:

n.v.t.

Openbaar belang

De provincie is voor 47,5% aandeelhouder in de houdstermaatschappij. De vennootschap heeft een eigen vermogen van € 1,5 mln. en wordt in stand gehouden in verband met een eventueel nog te ontvangen vergoeding van ENECO. Deze vergoeding bedraagt 4,66% van de totale waarde bij verkoop voor 31 december 2010 van meer dan 50% van ENECO (privatiseringsvergoeding). Zoals oorspronkelijk overeengekomen, vervalt het recht op deze vergoeding na 31 december 2010, echter vanwege het verzet dat ENECO heeft gepleegd tegen de Wet Onafhankelijk Netbeheerder (zgn. splitsingswetgeving), komt ENECO, naar het standpunt van de voormalige aandeelhouders, geen beroep meer toe op de vervaldatum van de privatiseringsvergoeding.

Wijziging belang gedurende 2015

n.v.t.

Risico’s provincie

n.b.

Belangrijkste prestaties

n.v.t.

Iinhoudelijke en/of financiële vraagstuk-ken

Zie openbaar belang m.b.t. de privatiseringsvergoeding.

13 Vereniging Interprovinciaal Overleg

1 januari 2013

31 december 2013

Eigen vermogen

0,71 mln.

0,26 mln.

Vreemd vermogen

8,66 mln.

7,69 mln.

Resultaat

Niet bekend

Vestigingsplaats:

’s-Gravenhage

Doel:

Het optimaliseren van de condities waaronder provincies werken en provinciale vernieuwingsprocessen stimuleren. Verder zijn er geen budgetten voor de (extra kosten van) extern ingehuurde deskundigen. Deze kosten worden veelal (na-calculatorisch) doorbelast aan de deelnemende provincies. Dit kan tot nu toe op incidentele basis door de inhoudelijke beleidsvelden worden opgevangen, maar zou in de toekomst mogelijk problemen op kunnen leveren.

Kerntaken:

Het IPO is actief op dezelfde terreinen als de provincies, zoals milieu, landelijk gebied, sociaal beleid, ruimtelijke ordening, wonen, economie en mobiliteit. De kernfuncties van het IPO zijn belangenbehartiging en platform. De belangenbehartiging geeft het IPO vorm door regelmatig te overleggen met onder andere de verschillende overheden en maatschappelijke organisaties. De platformfunctie wordt ingevuld door gelegenheden te creëren om kennis en ervaringen uit te wisselen, gezamenlijke standpunten te bepalen en initiatieven te ontplooien. Daarnaast ondersteunt het IPO de provincies bij het uitvoeren van taken.

Overig:

De vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft twaalf leden: de Nederlandse provincies.
De kosten van de vereniging worden door de provincies gedragen volgens een maatstaf, waarbij de ene helft van de kosten gelijkelijk over de provincies wordt verdeeld, en de andere helft over de provincies wordt verdeeld naar rato van de som van de totale uitkeringen uit het provinciefonds en de belastingcapaciteit

Openbaar belang

Het IPO is een vereniging, waarvan alle Nederlandse provincies lid zijn. Deze zijn vertegenwoordigd in het verenigingsbestuur en de algemene vergadering. Het bestuur bestaat uit dertien leden, uit elke provincie één gedeputeerde. Elk heeft een eigen portefeuille waarvan hij of zij ook woordvoerder is. Een commissaris van de Koning is voorzitter. De algemene vergadering bestaat uit 24 Statenleden; uit elke provincie twee.

Wijziging belang gedurende 2015

Het belang zal gedurende 2015, naar verwachting, niet veranderen.

Risico’s provincie

Als gevolg van activiteiten die meer kosten dan begroot, is er een risico dat uiteindelijk een bedrag aan contributie moet worden nabetaald. Daarnaast ligt er een risico bij het werken met projectmedewerkers, die een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebben waarbij bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst WW-rechten ontstaan die door het IPO als eigen risicodrager volledig worden gedragen. De risico’s worden beperkt door waar mogelijk te werken met uitzendconstructies, detacheringsovereenkomsten en het begeleiden van medewerkers in het zoeken naar een volgende baan.

Belangrijkste prestaties

Iinhoudelijke en/of financiële vraagstuk-ken (voorzover dit speelt)

Jaarrekening 2014 is nog niet vastgesteld

14 Vereniging Huis der Nederlandse provincies

1 januari 2013

31 december 2013

Eigen vermogen

€ 0,14 mln.

€ 0,19 mln.

Vreemd vermogen

€ 0,13 mln.

€ 0,24 mln.

Resultaat

Niet bekend

Vestigingsplaats:

Brussel

Doel:

De algemene doelstelling van de Vereniging Huis van de Nederlandse Provincies (HNP)  is het verkrijgen van een effectieve positionering en vertegenwoordiging van de provincies in Brussel.

Kerntaken:

Het HNP behartigt de provinciale belangen op het Brusselse speelveld en is daarmee de lobbyorganisatie van de provincies. Het HNP richt zich op de kennis- en netwerkanalyse van een beperkt aantal dossiers. Het HNP treedt proactief op als verbindende schakel tussen Brussel en de achterban (provincies en IPO) en coördineert de strategie en het netwerk voor de Europese lobbydossiers. Het HNP draagt bij aan de gehele Europese beleidscyclus door vanuit de provinciale belangenbehartiging te ‘brengen’ en te ‘halen’. ‘Brengen’ door het delen van kennis, bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van Europees beleid dat de provincies raakt en aangaat, en het tonen van goede provinciale voorbeelden die passen binnen de Europese doelstellingen. ‘Halen” is het gebruiken van Europese programma’s en structuurfondsen, en samenwerken in Europese netwerken.

Overig:

De provincie Utrecht is lid van het HNP en betaalt daarvoor een bijdrage voor huisvestings- en apparaatskosten. Het HNP is een vereniging volgens Belgisch recht (Internationale non-profit organisatie).

Openbaar belang

Vertegenwoordigers van de twaalf provincies en het IPO werken in opdracht van het HNP-bestuur vanuit het Huis als liaison tussen de provincies en Europese instellingen en netwerken. De EU-lobbyprioriteiten van het IPO gelden hierbij als basis, naast landsdelige en provinciale agenda’s. Namens de provincie Utrecht is gedeputeerde De Vries lid van het Bestuur van het HNP.

Wijziging belang gedurende 2015

Het belang zal gedurende 2015, naar verwachting, niet veranderen.

Risico’s provincie

Indien het HNP in financiële problemen komt, loopt de provincie het risico dat er een claim wordt gelegd.

Belangrijkste prestaties

Iinhoudelijke en/of financiële vraagstuk-ken (voorzover dit speelt)

Jaarrekening 2014 is nog niet vastgesteld

15 Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

1 januari 2015

31 december 2015

Eigen vermogen

€ 13,77 mln.

€ 13,33 mln.(raming)

Vreemd vermogen

€ 0,09

€ 0,09 mln.(raming)

Begroot resultaat 2015

                                    -€  0,44 mln.(raming)

Vestigingsplaats:

Utrecht

Doel:

Doel van de N.V. is het investeren in de private delen (lege delen van terreinen, verouderde bedrijfsbebouwingen) ten einde deze met andere participanten (zoals gemeenten en/of private ontwikkelaars) te her-ontwikkelen en opnieuw in de markt te zetten.

Kerntaken:

Het gaat om projecten die zonder ingrijpen van de overheid niet of ernstig vertraagd van de grond zouden komen en die een bijdrage leveren aan het vestigingsklimaat op bedrijventerreinen.

Overig:

N.V. is in 2011 opgericht voor het investeren in private kavels op verouderde bedrijventerreinen in de provincie Utrecht.

Openbaar belang

De provincie Utrecht is voor 100% aandeelhouder van de N.V. oftewel per 31 december 2015 hebben we in bezit 75.000 aandelen van nominaal € 100,00.

Wijziging belang gedurende 2015

Geen.

Risico’s provincie

Als aandeelhouder loopt de provincie geen financiële risico’s ten gevolge van het handelen van de N.V. Voorwaarde is wel dat de provincie zich niet bezig houdt met het bestuur van de N.V. Een ander risico is dat de N.V. gebonden is aan de Europese regels voor staatssteun en dat de daarvoor geldende regels moeten worden gevolgd.

Belangrijkste prestaties

In 2015 is ondersteuning verleend aan de herontwikkeling van ca.5 ha. verouderde bedrijventerreinen.

Inhoudelijke en/of financiële vraagstuk-ken (voorzover dit speelt)

Niet van toepassing