Wat zijn kapitaalgoederen?

“Kapitaalgoederen” zijn goederen in eigendom van de provincie die de provincie meerjarig ten dienste staan. Deze goederen vragen bij aanschaf (of vervaardiging) veelal substantiële investeringen en vergen daarna regelmatig onderhoud. Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) noemt in dit kader gebouwen, wegen, water, groen en riolering.

De belangrijkste kapitaalgoederen van de provincie Utrecht zijn:

  • Provinciale wegen;
  • Traminfrastructuur;
  • Provinciale vaarwegen;
  • Provinciale gebouwen;
  • Grond (zie hiervoor de paragraaf Grondbeleid).

Hierna wordt met betrekking tot deze kapitaalgoederen ingegaan op de volgende aspecten:

  1. ambitie en gehanteerde normen voor beheer en onderhoud;
  2. uitwerking in beheerplan;
  3. eventueel belangrijke ontwikkelingen;
  4. eventuele achterstanden in onderhoud;
  5. uit beheerplan voortvloeiende lasten met meerjarenperspectief en verloop van voorziening.

Provinciale wegen

Tot het onderhoud van wegen behoort het onderhoud aan de assets verharding, kunstwerken (inclusief ecoducten en faunapassages), verkeersregelinstallaties, wegverlichting en groen (o.a. bermen en beplanting). Assetmanagement is het optimaal beheren van kapitaalgoederen. De invulling van ‘optimaal’ wordt ingegeven door de doelen van de organisatie en de balans tussen prestaties, risico’s en kosten
Doelen zijn: duurzaam veilig en doorstroming bevorderen. Subdoel is een leefbare omgeving.

Verharding

38 provinciale wegen

Specificatie

Lengte

Hoofdrijbaan

301 km

Fietspaden

226 km

Parallelwegen

82 km

stand dec 2015

a. Ambitie
Voor de onderhoudsnormen wordt de CROW- methode gebruikt, een landelijke systematiek voor rationeel wegbeheer. In 2012 heeft PS het beleid voor onderhoud van verhardingen vastgesteld voor de periode 2013 – 2017. Ambitie: kwaliteitsniveau bij 95% van het wegennet voldoende volgens CROW.

b. Beheerplan
Het beheerplan is de uitwerking van het beleidsplan en wordt elk jaar opgesteld. Het geeft informatie over de kwaliteit van het voorgaande jaar en de planning voor de komende 5 jaar. Conform dit beheerplan is in 2015 groot onderhoud gepleegd aan 22 km hoofdrijbaan, 10 km fietspaden en 3 km parallelwegen.
Het kwaliteitsniveau was eind 2015 voor 92% van het wegennet voldoende. Dit is lager dan voorzien. Storende factor is het meten van de kwaliteit in 2013 en 2014 met laserdetectie. De techniek is nog niet voldoende uitontwikkeld en geeft een te positief schadebeeld. In 2015 is daarom de meting uitgevoerd door het menselijke oog op basis van hoog resoluut (HR) beeldmateriaal.  
In 2016 wordt de kwaliteit van de verharding gemeten met een combinatie van laserdetectie en HR beeldmateriaal. Dit leidt tot betere gegevens over de kwaliteit.

c. Belangrijke ontwikkelingen
Bij het uitvoeren van het groot onderhoud in 2015 bleek bij de projecten N224, N227, N413 en N458  meer nodig dan alleen groot onderhoud. Gevolg: hogere uitgaven op de voorziening “renovatie verhardingen” dan verwacht.
Dit kan worden opgevangen binnen de voorziening renovatie verhardingen. Deze is bedoeld om deze extra werkzaamheden op te vangen, omdat een deel van ons wegennetwerk aan het einde van zijn levensduur komt.

d. Achterstanden in onderhoud
Uit de verbeterde kwaliteitsmeting blijkt dat de technische kwaliteit 3% lager is dan de streefwaarde van 95%. Voor 2016 wordt verwacht dat als gevolg van de verbeterde kwaliteitsmeting 95% wordt gehaald.

Kunstwerken

Kunstwerken

Specificatie

Aantal

Bruggen

39

Beweegbare bruggen

7

Viaducten

21

Tunnels

37

Fietsbruggen

16

Ecoducten

3

Duikerbruggen

76

Diverse

2

a. Ambitie
Doelstelling is het in goede staat houden van de kunstwerken: functioneel, veilig en schoon. Hoe dit gebeurt, staat in het beleidsplan “beheer en onderhoud kunstwerken 2011”.

b. Beheerplan
De technische kwaliteitsniveaus worden bepaald via NEN 2767-4. Bij een conditiescore van 4, 5 of 6 is onderhoud nodig.
Het einde van de levensduur van een kunstwerk wordt zichtbaar in de inspectierapportages (eens per 5 jaar). Bij een restlevensduur van 5 jaar of minder wordt een voorbereidingsplan opgesteld voor vervanging. Het definitieve besluit hangt af van de urgentie.

De uitgevoerde inspecties (december 2015) geven de volgende resultaten:

Conditiescore 1 (uitstekend):

151 kunstwerken

Conditiescore 2 (goed):

34 kunstwerken

Conditiescore 3 (redelijk):

11 kunstwerken

Conditiescore 4 (matig):   

4 kunstwerken

Conditiescore 5 (slecht):

1 kunstwerk

Conditiescore 6 (zeer slecht):

0 kunstwerken

c. Belangrijke ontwikkelingen
-

d. Achterstanden in onderhoud
Er is geen achterstallig onderhoud.
Het kunstwerk met score 5 (houten voetbrug) wordt in 2016 vervangen.
De 4 kunstwerken met score 4 zullen een hogere score krijgen door het uitvoeren van klein onderhoud in 2016.

Verkeerregelinstallaties

Verkeersregelinstallaties

Specificatie

Aantal

VRI’s op kruispunten

106 st

RDI’s op rotondes

5 st

Toename VRI’s in 2015 door overname of aanleg

2 st

Afname VRI’s in 2015 door overdracht en vervallen

1 st

Uitvoering functioneel beheer VRI andere wegbeheerder (RWS, gemeenten)

1 st

Stand dec 2015

a. Ambitie
Het onderliggende bewijsstuk ‘Geregelde Kwaliteit’ wordt gevolgd. Een belangrijk onderdeel van het beheer betreft de koppeling van de VRI’s aan het voor - en door - de regio partners aangeschafte Verkeersregelinstallatie-Beheer-Centrale (VRI-BC) en het Netwerk Management Systeem (NMS) voor het uitvoeren van doorstromingsscenario’s in het regionale netwerk. Deze scenario’s zijn vastgelegd door de regiopartners. Het contractmanagement van deze systemen ligt bij de provincie Utrecht.

b. Beheerplan
Het groot onderhoud aan de VRI’s bestaat vooral uit vervanging na het einde van de technische en functionele levensduur, de reconstructie van kruispunten en de opname plus inregeling binnen het regionale netwerk. Voor het plannen van het groot onderhoud wordt gebruik gemaakt van een dynamische VRI calculatie en planningsprogramma. Op basis van deze planning is in 2015 op drie locaties onderhoud uitgevoerd. Er wordt rekening gehouden met de uitgangspunten van de zogenaamde Traject aanpak.
c. Belangrijke ontwikkelingen.
Op basis van de dynamische VRI planning wordt in de periode na 2020 een vervangingspiek verwacht. Met de huidige middelen is het niet mogelijk deze piek op te vangen. In de begroting 2017 wordt hierop teruggekomen.
In 2015 is de (VRI-BC) voor de regio Midden Nederland aangeschaft. De Provincie gaat deze VRI-BC beheren. Inmiddels zijn er naast 111 VRI’s van de provincie Utrecht circa 350 VRI’s van de regio partners aangesloten op de VRI-BC. De verwachting is dat er in 2016 nog ongeveer 30 VRI’s van de regio partners worden aangesloten op de VRI-BC.
In 2014 zijn in diverse regelingen Bijzondere Realisaties Intelligente Koppelingen (BRIK) geïmplementeerd. De eerste cijfers geven een aanmerkelijke verbetering van de doorstroming te zien. In het 1e kwartaal 2016 wordt de rapportage hierover verwacht.
In 2016 wordt gestart met de PoC (proof of concept) voor de intelligente VRI (C-ITS VRI architectuur). Dit maakt onderdeel uit van Beter Benutten project waarbij het tijk, regio en het bedrijfsleven samenwerken.

d. Achterstanden in onderhoud

Wegverlichting

Wegverlichting

Specificatie

Aantal

Lichtmasten

8.500 st

Armaturen

10.200 st

Bewegwijzeringsvlaggen met verlichting

1.450 st

Leds in bermen of asfalt

290 st

Schakel – en verdeelkasten

132 st

Stand na overname OVL van gemeenten

a. Ambitie
De ambitie is volgens de nota “Duurzaam en verantwoord verlichten 2007-2015”: zuinig energieverbruik gecombineerd met sociale- en verkeersveiligheid (rekening houdend met wet en regelgeving). Technische vernieuwingen met bewezen effectiviteit worden waar mogelijk toegepast. In 2016 zullen we de technische- (LED armaturen), maatschappelijke (energie akkoord) en provinciale (mobiliteitsvisie en mobiliteitsprogramma) ontwikkelingen samenbrengen in een nieuw beleidsplan openbare verlichting. Het aantal lichtpunten langs de provinciale wegen zal naar verwachting in 2016 groeien tot 10.500, een gevolg van het overnemen van verlichting van gemeentes en het aanbrengen van verlichting langs fietspaden.

b. Beheerplan
Beheer en onderhoud zijn in 2015 uitgevoerd volgens de vastgestelde verlichtingsplannen conform “Duurzaam en verantwoord verlichten 2007-2015”. Groot onderhoud betreft vervanging na het einde van de technische levensduur en uit reconstructie van wegvakken.
In 2016 wordt het beleidsplan herzien.

c. Belangrijke ontwikkelingen
In 2015 zijn 710 lichtmasten overgenomen van de volgende gemeentes: Soest, Stichtse Vecht, Renswoude, Leusden, Zeist en Nieuwegein. Voor diverse gemeentes lopen nog onderhandelingen. Utrechtse Heuvelrug gat niet door, de gemeente is niet akkoord gegaan met het overname voorstel.
Vanaf 2016 wordt de traject aanpak ten uitvoer gebracht en zullen steeds meer gecombineerde projecten worden gerealiseerd.

d. Achterstanden in onderhoud
De lichtmasten die van gemeenten zijn overgenomen zijn over het algemeen verouderd en zullen in de komende jaren vervangen moeten worden.
De investeringskosten zulllen worden voor 50 % worden opgevangen door de provincie en voor 50 % door de gemeenten. De voorziening beheer en onderhoud wegen en de kwaliteitsimpuls bieden voldoende mogelijkheid om dit op te vangen.

Onderhoud groen

Groenbeheer

Specificatie

Omvang – Lengte – Aantal

Gras

                             ca. 425 hectare

Sloten

                                   185 km

Beschoeiing

16,5 km

Hagen

                                     57 km

Bomen

                        ca. 40.000 bomen

a1. Ambitie: bermen
Bij de meeste wegen wordt ecologisch wegbermbeheer toegepast. (conform het Strategisch mobiliteitsplan provincie Utrecht 2004 – 2020). Bovendien is voldoende en tijdig rekening houden met aanwezige flora en fauna vastgelegd in de algemene gedragscode (GS  maart 2015). Bij het groenonderhoud mag de verkeersveiligheid niet in gevaar komen.

a2. Ambitie boomcontrole
De provincie streeft naar een duurzaam bomenbestand rekening houdend met verkeersveiligheid, natuur, cultuurhistorie en landschap. Hiervoor is in 2012 een afwegingskader opgesteld. Per situatie wordt bekeken hoe dit ingevuld kan worden. Deze werkwijze is opgenomen in het Mobiliteitsprogramma.

b. Beheerplan
Op basis van het ecologisch wegbermbeheer wordt 1 of 2 keer per jaar gemaaid. Uitgedrukt in cijfers is in 2015 ca. 425 hectare gras, 185 km1 sloot, 16,5 km1 beschoeiing onderhouden, 25 km1 hagen geknipt en zijn ca. 40.000 bomen onderhouden (jaarlijks wordt 1/3) gesnoeid. Bij dit onderhoud komt ca. 7.600 ton maaisel vrij en wordt in het najaar ca. 800 ton aan blad afgevoerd.
c. Belangrijke ontwikkelingen.
In 2015 is bij EMVI-aanbesteding ingezet op een duurzame verwerking van het vrijkomend gras. Dit leverde een aanbestedingsvoordeel op terwijl duurzame verwerkingstechnieken door bonus/-malusregelingen worden gestimuleerd. Verwerking tot groen gas is hierbij als hoogste doelstelling gekozen. Dit kon in 2015 nog niet voor 100% waargemaakt worden. Naar verwachting lukt dit wel in 2016.

d. Achterstanden in onderhoud.
-  
e. Uit beheerplannen voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van voorziening
Ter dekking van bovenstaande beheerplannen is de voorziening Beheer en Onderhoud Wegen ingesteld

Verloop van de voorziening Beheer en onderhoud wegen 2015

 ( x €1.000)

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Rekening 2015

Saldo

Beginsaldo

3.767

3.767

8.211

4.444

Storting

9.434

9.435

9.436

1

Onttrekking

9.751

8.812

9.243

- 431

Eindsaldo

3.450

4.390

8.404

4.014

Categorie ( x €1.000)

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Rekening 2015

Saldo

1. Onderhoud verhardingen en Algemeen

4.671

4.490

4.287

203

2. Renovatie wegverhardingen

2.500

1.965

3.391

-1.426

3. Kunstwerken

161

496

174

322

4. Vervanging verkeersregelinstallaties en RVM

635

162

-201

363

5. Groot onderhoud wegverlichting

450

325

286

39

6. Onderhoud groenvoorziening en ecopassages

1.334

1.375

1.306

69

Totaal uitgaven

9.751

8.812

9.243

-431

Verloop van de voorziening Beheer en onderhoud wegen 2015 – 2018

 ( x €1.000)

2015

2016

2017

2018

Beginsaldo

8.211

8.404

9.075

9.361

Storting

9.436

9.485

9.552

9.610

Onttrekking

9.243

8.814

9.266

9.124

Eindsaldo

8.404

9.075

9.361

9.847

Categorie ( x €1.000)

2015

2016

2017

2018

1. Onderhoud verhardingen en Algemeen

4.271

4.551

4.618

4.646

2. Renovatie wegverhardingen

3.391

1.950

1.950

1.950

3. Onderhoud beweegbare bruggen

174

350

255

185

4. Vervanging verkeersregelinstallaties en RVM

-201

260

740

640

5. Groot onderhoud wegverlichting

286

328

328

3258

6. Onderhoud groenvoorziening en ecopassages

1.306

1.375

1.375

1.375

Totaal uitgaven

9.243

8.814

9.266

9.124

In 2015 is assetmanagement verder geïmplementeerd. In de detaillering van de onderhoudsplanningen voor verkeersregelinstallaties, openbare verlichting en verhardingen zijn belangrijke stappen gezet. De benodigde financiële middelen kunnen daardoor vanaf 2017 nog nauwkeuriger in beeld gebracht worden.

Traminfrastructuur

De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor de instandhouding en verbetering van de gehele traminfrastructuur. Deze traminfrastructuur bestaat uit de arealen (type assets) rijdend materieel (de SIG trams),  (rail)infrastructuur, haltevoorzieningen, telematica en de remise.

Traminfrastructuur

Specificatie

volume

SIG trams

26 stuks

Km dubbelspoor

23 km

Haltes

23 stuks

DRIS panelen op tram- bushaltes

430 stuks

a. Ambitie

De veilige exploitatie van het tramsysteem staat voorop en is bepalend voor de beheer en onderhoud uitgangspunten van de traminfrastructuur. Daarnaast bepalen de beschikbaarheidseisen de beheer- en onderhoudsambitie.

b. Wet Lokaal Spoor (WLS)

Op 1 december 2015 is de Wet Lokaal Spoor (WLS) in werking getreden. Doel van de nieuwe wet is om wetgeving over lokaal spoor te vernieuwen en bestuurlijke verantwoordelijkheden te verhelderen.
Gedeputeerde Staten (GS) heeft Regiotram Utrecht (RU) aangewezen als beheerder voor het lokaal spoor. Regiotram is daarmee verantwoordelijk voor het jaarlijks opstellen van een Beheerplan wat weer uitvoering geeft aan de Beheervisie, dit in overleg met de vervoerder en andere rechthebbenden op het lokaal spoor. In december 2015 heeft GS het Beheerplan 2016 vastgesteld.

c. Vertaling beleid naar Assetmanagement

De kaders en topeisen voor onderhoudsniveau zijn beschreven in het Integrale plan van Eisen tramsysteem regio Utrecht (IPvE).
In het IPvE worden de kwaliteitseisen van het tramsysteem beschreven. De te leveren prestaties zijn opgenomen in een Service Level Agreement (SLA). De prestaties hebben betrekking op Veiligheid Beschikbaarheid, Betrouwbaarheid, Kwaliteit, Duurzaamheid en Omgevingsbeleving. Het IPvE en de SLA dienen als basis voor het Asset Management Plan en worden gedetailleerder uitgewerkt in beheerplannen per areaal (type) van de  assets.  De beheerplannen vormen ook de basis voor het Meerjaren investerings- en onderhoudsplan (MIP, MJO). Dit plan is in belangrijke mate bepalend voor het meerjarenbeslag op de middelen.

Door toepassen van Assetmanagement is het mogelijk om de risico’s, prestaties en financiële aspecten van haar bedrijfsmiddelen gedurende de gehele levensduur te beheersen en waarde te laten generen, zodanig dat het optimaal bijdraagt aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Regiotram doet Assetmanagement volgens een internationale standaard, PAS 55, waarvoor Regiotram in 2014 is gecertificeerd.

d. Onderhoudsstrategie

De assets van Regiotram worden risicogestuurd onderhouden. Met een op risicogestuurd onderhoudsmodel wordt bedoeld dat risico’s, prestaties en kosten worden geoptimaliseerd. Hierna wordt per areaal de onderhoudsstrategie toegelicht.

Infrastructuur

De infrastructuur van de SUNIJ-lijn is in tweeën op te delen: het oude spoor en het nieuwe, recent gerenoveerde spoor. RU kiest voor het nieuwe spoor voor een toestandsafhankelijk onderhoud strategie: conditie monitoren, data verzamelen en klein preventief onderhoud. Groot onderhoud was afgelopen jaar niet aan de orde, daar de infrastructuur door de reconstructie nu weer helemaal bij de tijd is.
Voor het oude spoor kiest RU voor instandhouding middels storingsafhankelijk onderhoud:  onderhoud op basis van storingen aangevuld met intensieve bewaking van het areaal op falende assets. Het oude spoor heeft zijn einde-levensduur bereikt en is binnen enkele jaren aan vernieuwing toe. Zo blijft RU in control en worden geen grote onnodige kosten gemaakt tot aan de reconstructie. De reconstructie wordt uitgevoerd in het vernieuwingsprogramma Grootschalige Vervangingsinvesteringen (GVI 2).

Trammaterieel

Op de SUNIJ-lijn rijden 26 trams van fabrikant SIG uit Neuhausen (CH). De SIG trams dateren uit 1982 en hebben van begin af aan op de SUNIJ-lijn gereden. De trams zijn binnen enkele jaren aan vervanging toe.
In de periode 2013-2015 is levensduur verlengend onderhoud uitgevoerd. RU houdt de trams goed en veilig in stand middels enkel noodzakelijk regulier preventief en storingsafhankelijk onderhoud.

Locaties (Haltes en Remise)

Voor de locaties is een risico gestuurd onderhoudsprogramma opgesteld. RU voert voor de objecten met beperkte technische complexiteit regelmatige inspecties uit.
Voor de remise legt RU de focus vanwege de korte levensduur van de huidige remise op storingsafhankelijk onderhoud en wettelijk verplichte keuringen. Veel risico’s worden afgedekt door wettelijke keuringen, zoals brandweer en milieu.
Bijzonder onderdeel vormt de ruimte voor de verkeersleiding met bijbehorende technische ruimte die meer eisen stelt aan beschikbaarheid. Hiertoe is noodstroomvoorziening aanwezig, welke regelmatig wordt getest op functioneren als onderdeel van de reguliere inspecties op de remise

Telematica

Telematica behelst een beheerareaal welke met de andere drie arealen (infra, materieel en locaties) overlapt. Het omvat onder andere camera’s op de haltes en in de trams, reizigersinformatiesystemen (DRIS) en een datanetwerk. Ook het beheerareaal Telematica kent een risico gestuurd onderhoudsprogramma. In 2015 is een nieuw datanetwerk gereed gekomen.

e. Beheer- en Onderhoudslasten 2015

Categorie ( x €1.000)

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Rekening 2015

Saldo

1.     Algemeen

1.765

1.565

1.773

-208

2.     Infrastructuur

3.468

3.468

3.073

395

3.     Trammaterieel

3.406

3.141

3.519

-378

4.     Haltes

1.135

805

473

332

5.     Remise

570

570

584

-14

6.     Telematica

390

1.185

817

368

Totaal uitgaven

10.734

10.734

10.239

495

Provinciale vaarwegen

3 Provinciale vaarwegen

Specificatie

Lengte

Eem (vanaf Amersfoort tot aan het Eemmeer)

18,0 km

Gedeelte Merwedekanaal (vanaf de provinciegrens tot aan de Lek)

ca. 6,0 km

Gedeelte Oude Rijn (vanaf de provinciegrens tot aan de gemeentegrens van Woerden)

ca. 2,5 km

a. Ambitie

Uitgangspunt is het voldoen aan de normen voor vaardiepten conform diverse klassenindelingen en richtlijnen.
Het kwaliteitsniveau voor de Eem is uitgewerkt in de “Eemvisie”. Onderhoud en beheer van het Merwedekanaal zijn uitbesteed aan de provincie Zuid-Holland tegen een jaarlijkse vergoeding van € 649.000 (om de 4 jaar te herzien).

b. Beheerplan

In nauw overleg met het Waterschap en de gemeente Amersfoort is een beheerplan vastgesteld voor de Eem voor periodiek onderhoud, vervanging beschoeiingen en baggeren. In 2015 is 154.000 m3 gebaggerd en is 2.843 meter aan beschoeiingen vervangen.

c. Belangrijke ontwikkelingen

In 2016 worden nieuwe afspraken gemaakt met de provincie Zuid-Holland over de hoogte van de jaarlijkse vergoeding. De vorming van de gemeente Vijfheerenlanden kan betekenen dat het beheer en onderhoud terug komt naar de provincie Utrecht.

d. Achterstanden in onderhoud

Geen.

e. Uit het beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van voorziening

Ter dekking van de kosten is de voorziening Beheer en onderhoud vaarwegen ingesteld.

Verloop van de voorziening Beheer en onderhoud vaarwegen 2015

 ( x €1.000)

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Rekening 2015

Saldo

Beginsaldo

18.703

15.494

16.583

1.089

Stortingen

1.602

1.327

1.244

-83

Onttrekkingen

920

920

711

209

Eindsaldo

19.385

15.901

17.116

1.215

Verloop van de voorziening Beheer en onderhoud vaarwegen 2015 – 2018

 ( x €1.000)

2015

2016

2017

2018

Beginsaldo

16.583

17.116

16.750

17.177

Stortingen

1.244

1.327

1.327

1.327

Onttrekkingen

711

1.693

900

900

Eindsaldo

17.116

16.750

17.177

17.604

Provinciale gebouwen

De provincie beheert en onderhoudt het Provinciehuis Archimedeslaan 6, het monumentale pand Paushuize als representatieve ruimte voor de provincie inclusief twee dienstwoningen en steunpunten in De Meern en in Huis ter Heide.

Provinciehuis

a. Ambitieniveau en gehanteerde normen (beleidsmatige ontwikkelingen)
Het provinciehuis bestaat uit 18 verdiepingen en een entreepartij met receptie, koffiecorner, diverse zitcorners en een restaurant. In het gebouw is ook een ondergrondse parkeergarage aanwezig en een centraal vergadercentrum. Het ambitieniveau voor het onderhoud van het 18 verdiepingen tellende gebouw uit 1996 ligt op conditieniveau 3 en 4 volgens de NEN 2767. De conditiescore van bouw‐ en installatiedelen wordt weergegeven op een zespuntsschaal. Conditiescore 1 representeert de nieuwbouwstaat en conditiescore 6 de slechtst aan te treffen conditie. Conditiescore 3 en 4 (in verband met levensduurveroudering) wordt gedefinieerd als: redelijke conditie met plaatselijk zichtbare veroudering. De functievervulling van bouw‐ en installatiedelen zijn niet in gevaar. Hiermee wordt voldaan aan het uitgangspunt voor sober en doelmatig onderhoud.

b. Beheerplan
Voor het gebouwbeheer is een LTOP gemaakt en deze wordt jaarlijks geactualiseerd. .Aan de hand hiervan zal preventief onderhoud plaatsvinden. De verantwoordelijkheid voor het bouwkundig en installatietechnisch onderhoud is aanbesteed aan een, in 2015 gecontracteerde, leverancier. Afdeling facilitair ziet toe op een correcte uitvoering van de werkzaamheden.

c. Uit beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van de voorziening
De lasten vanuit het beheerplan worden deels ten laste gebracht van de Voorziening Groot onderhoud Provinciehuis en Paushuize.

Voorziening Groot Onderhoud Provinciehuis en Paushuize 2015

 

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Rekening 2015

Saldo

Beginsaldo

270

270

270

0

Stortingen

183

523

523

0

Onttrekkingen

442

434

445

11

Eindsaldo

11

359

349

11

Verloop van de voorziening Groot Onderhoud provinciehuis en Paushuize 2015 – 2018

2015

2016

2017

2018

Beginsaldo

270

349

243

163

Stortingen

523

183

183

183

Onttrekkingen

445

289

262

230

Eindsaldo

348

243

164

117

Naast het onderhoud wat via de voorziening groot Onderhoud loopt, wordt er ook rekening gehouden met vervangingsinvestingeringen. Onderstaande tabel geeft het verwachte investeringsbedrag voor de komende jaren weer.

Vervangingsinvesteringen Provinciehuis 2015

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Rekening 2015

Saldo

Investeringsplan Huisvesting 2015

0

0

656

656

In 2015 zijn diverse grootschalige werkzaamheden uitgevoerd. Diverse liften zijn gereviseerd, alsmede de zonweringsinstallatie, dakgevelinstallatie en deels de keukenapparatuur. Er is gestart met het verbeteren en actualiseren van de audiovisuele techniek in de Statenzaal en de Foyer. Doel is het in stand houden van de veiligheid, behaaglijkheid en conditie van het gebouw en haar installaties.
Deze investeringen worden geactiveerd en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten worden ten laste van de reserve Huisvesting gebracht. Voor verloop van deze reserve zie in de bijlage de staat van reserves.

d. Belangrijke ontwikkelingen
Naast de instandhoudingsactiviteiten worden er continue activiteiten ontplooid voor het realiseren van energiebesparing. Het doel is de komende jaren het gebouwlabel te verbeteren van een D naar een C label. Een eerste stap is een mogelijke aansluiting op de koudebron van ASR. Er is gestart met het onderzoek naar de uitfasering van de noodstroomvoorziening.

e. Eventuele achterstanden in onderhoud
Er zijn geen achterstanden in het onderhoud.

Paushuize en dienstwoningen
a. Ambitie
Paushuize behoort tot de meest duurzame monumentale gebouwen van Nederland en is als cultureel erfgoed door renovatie behouden. Het gebouw heeft voor de provincie een representatieve functie en vormt de ceremoniële werkplek van de Commissaris van de Koning. Paushuize heeft ook een maatschappelijke functie. Er wordt door een conservator, voor het publiek periodiek rondleidingen verzorgd en er is een exploitant gecontracteerd voor het verzorgen van vergaderingen, bijeenkomsten en trouwerijen.

Het ambitieniveau voor het onderhoud van het monumentale pand ligt op conditieniveau 3 en 4 volgens de NEN 2767. De conditiescore van bouw en installatiedelen wordt weergegeven op een zespuntsschaal. Conditiescore 1 representeert de nieuwbouwstaat en conditiescore 6 de slechtst aan te treffen conditie. Conditiescore 3 en 4 ( in verband met levensduurveroudering) wordt gedefinieerd als: redelijke conditie met plaatselijk zichtbare veroudering. De functievervulling van bouw en installatiedelen zijn niet in gevaar. Hiermee wordt voldaan aan het uitgangspunt voor sober en doelmatig onderhoud.

b. Beheerplan
Het onderhoud voor Paushuize voor de komende jaren is vastgelegd in een LTOP. De verantwoording voor het onderhoud ligt afzonderlijk voor het bouwkundig deel als installatietechnisch deel bij twee leveranciers. Afdeling facilitair ziet toe op de juiste uitvoering.

c. Uit beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van de voorziening
Ten behoeve van het onderhoud van het provinciehuis en Paushuize is een voorziening aanwezig.
Zie hiervoor het kopje Provinciehuis.

d. Belangrijke ontwikkelingen
De dienstwoningen worden voor de komende 30 jaar verpacht. Op deze wijzen worden de risico’s van de renovatie en de exploitatie van de woningen voor lange termijn ondergebracht bij de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel. Hun doelstelling is het restaureren en behouden van monumentale gebouwen. Om de renovatiekosten te kunnen dekken worden de dienstwoningen door Stadsherstel aan particulieren verhuurd.

e. Eventuele achterstanden in onderhoud
Er zijn geen achterstanden in het onderhoud.

Steunpunten in De Meern en Huis ter Heide
a. Ambitie
Vanuit het steunpunt Veenweide in De Meern beheert de provincie haar wegen in het westelijk deel van de provincie Utrecht. Op de locatie Huis ter Heide is de Regionale Verkeersmanagement Centrale van de provincie gehuisvest. De Verkeersmanagement Centrale bundelt alle kennis en informatie over verkeer in de provincie Utrecht. Vanuit Huis ter Heide onderhoudt de provincie ook haar wegen in het oostelijk deel van de provincie.
Ook voor de steunpunten geldt een conditieniveau 3 en 4 (in verband met levensduurveroudering) conform de NEN 2767.

b. Beheerplan
Voor het gebouwbeheer van de steunpunten is een LTOP gemaakt en deze wordt jaarlijks geactualiseerd. Aan de hand hiervan zal preventief onderhoud plaatsvinden. Ook het onderhoud van de steunpunten is aanbesteed bij een externe leverancier.
Locatie De Meern bestaat naast het kantoorgedeelte onder andere ook uit een zoutopslagloods. Zout heeft een negatieve invloed op de levensduur van de in de loods aanwezige installaties. Dit heeft geleidt tot het feit dat er onvoorzien installatiedelen moesten worden vervangen om de veiligheid en de functionaliteit te kunnen blijven waarborgen en het conditieniveau te handhaven.

c. Uit beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van de voorziening
Ten behoeve van het onderhoud van de steunpunten is een voorziening aanwezig.

Voorziening Groot onderhoud Kantons 2015

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Rekening 2015

Saldo

Beginsaldo

116

116

116

0

Stortingen

60

60

60

0

Onttrekkingen

12

12

64

52

Eindsaldo

164

164

112

52

Verloop van de voorziening Groot Onderhoud Kantons 2015 – 2018

2015

2016

2017

2018

Beginsaldo

116

112

45

0

Stortingen

60

60

60

60

Onttrekkingen

64

127

105

50

Eindsaldo

112

45

0

10

d. Belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen ontwikkelingen.

e. Eventuele achterstanden in onderhoud
Er zijn geen achterstanden in het onderhoud.