Inleiding

Een deel van onze inkomsten bestaat uit provinciale belastingen en lokale heffingen. Daarvan is de belangrijkste de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting, een provinciale belasting.

De provinciale heffingen mogen niet hoger dan kostendekkend zijn. Wij kennen de volgende heffingen:

  • precariobelasting en leges;
  • ontgrondingenheffing;
  • grondwaterheffing.

Opcenten motorrijtuigenbelasting

Grondslag voor het heffen van opcenten  is de Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting provincie Utrecht (vastgesteld door PS op 27 juni 2011),
In de Begroting 2015 is voor de opcenten een opbrengst geraamd van € 112,6 mln. In de Kadernota 2015 is de raming verhoogd naar € 114,2 mln. Reden hiervoor was de opbrengst 2014. Deze laat ondanks het teruglopende auto- en motorbezit een duidelijke verhoging van de opbrengst zien, wat een gevolg is van het vanaf 2014 belasten van de zeer zuinige auto’s.

Uit de eindejaarsopgave van de Belastingdienst blijkt nu dat de werkelijke opbrengst over het jaar 2015 € 115,3 mln. bedraagt. Zoals verwacht is deze hogere opbrengst vooral het gevolg van het sinds 2014 belasten van de zeer zuinige auto’s. Daarnaast is sprake van een lichte stijging van het autobezit in de provincie. Deze toename zit vooral in het segment zeer zuinige auto’s.

Precariobelasting en leges

De precariobelasting en leges vinden hun grondslag in de Precariobelasting- en legesverordening provincie Utrecht 2012.

De opbrengst is jaarlijks sterk wisselend, doordat deze sterk wordt beïnvloed door het aantal ingediende aanvragen. Daarom is in de Begroting 2015 hetzelfde bedrag geraamd als in 2014: € 259.000. De werkelijke opbrengst bedroeg in 2015 € 271.346.

Ontgrondingenheffing

De ontgrondingenheffing is een directe belasting waaruit ten hoogste de helft van de provinciale kosten gedekt wordt. Het betreft kosten van werkzaamheden voor onderzoek en planning in verband met ontgrondingen en van werkzaamheden, voortvloeiende uit de toepassing van artikel 7b van de Ontgrondingenwet (artikel 2 van de heffingsverordening). De heffing vindt haar grondslag in de Heffingsverordening ontgrondingen provincie Utrecht 2002, in werking vanaf 1 mei 2002.

De opbrengst is jaarlijks sterk wisselend, afhankelijk van de omvang van de ontgrondingenr. In de Begroting 2015 is daarom uitgegaan van de gemiddelde opbrengst in de laatste 5 jaar: € 32.000. De werkelijke opbrengst bedroeg in 2015 € 92.648.

Grondwaterheffing

Onder de naam grondwaterheffing is een heffing voor het onttrekken van grondwater ingesteld als bedoeld in artikel 7.7 van de Waterwet. De heffing vindt haar grondslag in de Grondwaterheffingsverordening provincie Utrecht 2012.
In de Begroting 2015 is de opbrengst geraamd op € 1.160.000.
De werkelijke opbrengst was in 2015 € 1.083.574.

Kwijtscheldingsbeleid

Voor de provinciale heffingen is geen kwijtscheldingsbeleid ontwikkeld.

Bedragen x € 1.000

Samenvatting opbrengsten provinciale belastingen en heffingen

2014

2015

Motorrijtuigenbelasting

114.185

115.301

Precario en leges

134

271

Ontgrondingenheffing

5

93

Grondwaterheffing

1.102

1.084

TOTAAL

115.426

116.749