BALANS PER   

Activa

31-12-2015

1-1-2015

31-12-2014

incl BRU

VASTE ACTIVA

263.492

313.686

##

261.441

Immateriële vaste activa

0

0

0

0

Kosten verbonden aan sluiten van geldleningen en saldo van agio/disagio

0

0

0

Materiële vaste activa

195.128

192.078

##

139.833

Investeringen met economisch nut

160.745

161.285

##

109.040

Investeringen met maatschappelijk nut

34.383

30.793

##

30.793

Financiële vaste activa

68.364

121.608

##

121.608

Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen

80

80

80

80

Overige langlopende leningen

7.366

5.206

##

5.206

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

60.918

116.322

##

116.322

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

0

0

0

VLOTTENDE ACTIVA

592.859

561.887

##

382.085

Voorraden

21.765

20.382

20.382

Gronden niet in exploitatie

21.740

20.382

##

20.382

Voorraad onderhandenwerk

25

0

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

501.264

439.599

##

264.802

Vorderingen openbare lichamen

27.538

23.406

##

23.406

uitzettingen in ’s Rijks schatkist

446.693

394.078

219.281

Rek.crt. niet financiële instellingen

10.451

11.401

##

11.401

Overige vorderingen

16.582

10.714

##

10.714

Overige uitzettingen

0

0

0

0

Overlopende activa

66.438

94.547

##

94.547

Liquide middelen

3.392

7.360

##

2.355

0

TOTAAL ACTIVA   

856.351

875.573

643.526

31 DECEMBER 2015

Passiva

31-12-2015

1-1-2015

31-12-2014

incl BRU

EIGEN VERMOGEN

433.192

##

419.218

##

411.619

Algemene reserve

52.482

##

45.585

##

45.585

Bestemmingsreserves

364.019

##

362.473

##

356.329

Bestemmingsreserves ivm egalisatie

1.585

##

1.668

##

1.668

Overige bestemmingsreserves

362.434

##

360.805

##

354.660

Saldo programmarekening

16.692

##

11.160

##

9.705

VOORZIENINGEN

49.147

##

43.980

##

43.980

VASTE SCHULDEN MET LOOPTIJD VAN 1 JAAR OF LANGER

3.750

3.750

##

3.750

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar

0

0

0

Te verwerven aandelen OMU

3.750

3.750

3.750

##

##

##

VLOTTENDE PASSIVA

370.262

408.810

##

184.177

##

Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

3.543

26.747

##

6.353

Overige schulden

3.543

26.747

6.353

Lening met vervaldatum binnen 1 jaar

0

0

0

Overlopende passiva

366.719

382.063

177.825

Rek.crt. niet financiële instellingen

0

0

0

Overige overlopende passiva

116.828

187.884

61.759

Vooruitontvangen specifieke uitkeringen

249.890

194.179

116.065

TOTAAL PASSIVA

856.351

875.757

643.526