BALANSMUTATIES

De balans per 31 december 2015 sluit met een totaal van €  856,3 miljoen. Dit betekent een toename ten opzichte van 2014 van € 212,8 miljoen. De belangrijkste oorzaak hiervan is de integratie van het BRU binnen de provincie. De lopende mutaties in 2015 worden hierna toegelicht. Hierbij wordt achtereenvolgens ingegaan op de vaste activa, vlottende activa, vaste passiva, vlottende passiva en verplichtingen. Vervolgens wordt ingegaan op de borgstellingen en de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Mutaties ivm de integratie van de beginbalans BRU

Balansposten

Provincie

BRU

Tot. per 01-01-2015

Materiële vaste activa

139.833

52.429

192.262

Financiële vaste activa

121.608

0

121.608

Vorderingen

264.802

174.797

439.599

Overlopende activa

114.929

114.929

Liquide middelen

3.338

4.022

7.360

Reserves

-401.914

-6.144

-408.058

Saldo rekening 

-9.705

-1.455

-11.160

Voorzieningen

-43.980

-43.980

Langlopende schulden

-3.750

-3.750

Kortlopende schulden

-6.353

-20.394

-26.747

Overlopende passiva

-177.824

-204.238

-382.062

984

-984

0

VASTE ACTIVA

 Saldo 2015 € 

263.492

 Saldo 2014 € 

261.441

Materiële vaste activa

 Saldo 2015 € 

195.128

 Saldo 2014 € 

139.833

2015

2014

Boekwaarde 1 januari

109.041

113.842

Boekwaarde investeringen BRU per 1 januari 

52.429

Overboeking van nog niet in exploitatie genomen gronden

30.792

28.882

Bij:  investeringen met economisch nut

12.459

689

Bij:  investeringen met maatschappelijk nut

4.443

2.598

AF:  investeringen met economisch nut

-6.000

-687

AF:  investeringen met maatschappelijk nut

-852

AF:  terugboeking diverse aanschafwaarden

-1.212

-495

201.100

144.828

AF:  afschrijvingen

7.184

5.490

AF:  terugboeking diverse afschrijvingen

-1.212

-495

Boekwaarde 31 december

195.128

139.833

De materiële vaste activa zijn duurzame investeringen van stoffelijke aard. Het grootste deel hiervan, € 109,0 mln. per 31 december 2014, betreft investeringen met een economisch nut. Hiertoe behoren vooral gebouwen (onder meer het provinciekantoor en steunpunt Huis ter Heide) en automatiseringsapparatuur.
Met ingang van 2015 zijn ook de investeringen van het voormalig BRU op de balans gepresenteerd onder de “Materiele vaste activa”. Deze wijziging is ingevolg de wet afschaffing Wgr-plusregio's die op 1 januari 2015 in werking treed.

Financiële vaste activa

 Saldo 2015 € 

68.364

Saldo 2014 €

121.608

Deelnemingen

Nominaal

Vol- gestort

Belang in perc.

Intrinsieke waarde 1)

Balans              31-12-2015

Vitens NV

285.896 aandelen van € 1

286

286

6

19.465

48

NV Bank Nederlandse Gemeenten

87.750 aandelen van € 2,50

219

219

0

3.119

25

NV Nederlandse Waterschapsbank

43 aandelen A van € 115

5

5

0

60 aandelen B van € 460

28

28

0

1.047

7

NV REMU Houdstermaatschappij

95 aandelen van € 500

0

0

48

673

PM

24.304

80

1)  De aandelen zijn niet vrij verhandelbaar. Om een indicatie te krijgen van de reële waarde is het belang in de intrinsieke waarde van de deelneming volgens de meest recente jaarrekening weergegeven.

Vitens N.V.
De aandelen worden gewaardeerd op de oorspronkelijke boekwaarde ad € 48.000. In 2015 is € 831.957 dividend ontvangen over 2014, in 2014 was € 777.637 ontvangen over 2013.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
De aandelen worden gewaardeerd op de oorspronkelijke boekwaarde ad € 25.000. In 2015 is € 50.017 dividend ontvangen over 2014, in 2014 was € 111.442 over 2013.

Nederlandse Waterschapsbank N.V.
De aandelen worden gewaardeerd op de oorspronkelijke boekwaarde ad € 7.000. in 2015 is er, evenals in 2014, geen dividend uitkering geweest.

N.V. REMU Houdstermaatschappij
De aandelen in de N.V. REMU Houdstermaatschappij zijn in 2003 afgeboekt in verband met de verkoop van de aandelen REMU N.V. Sindsdien zijn de aandelen pro memorie gewaardeerd. De provincie heeft nog aanspraken bij een eventuele verkoop van REMU N.V.  Zoals oorspronkelijk overeengekomen, zou het recht op deze vergoeding na 31 december 2010 zijn vervallen, echter vanwege het verzet dat Eneco heeft gepleegd tegen de Wet Onafhankelijk Netbeheerder (zgn. splitsingswetgeving), wordt nu bezien of het recht op deze eventuele privatiseringsvergoeding kan worden verlengd. Er staat nog een klein bedrag open, dat mogelijk bij liquidatie zal worden uitgekeerd. Totdat er duidelijkheid is omtrent de mogelijke verlenging van het recht op een privatiseringsvergoeding wordt de vennootschap in stand gehouden.

OMU                                                                                                                                                                                                                      De aandelen OMU  zijn in 2011 verkregen en gewaardeerd op  nul, aangezien de NV verliesgevend is.  Om die reden  is deze waardering  niet in bovenstaande tabel opgenomen.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Zie ook de toelichting op de deelnemingen in de paragraaf Verbonden partijen.

Overige langlopende leningen

 Saldo 2015 € 

7.366

 Saldo 2014 € 

5.206

Geldnemer

Rente       %

Saldo               31-12-14

Opname 

Aflossing

Saldo               31-12-15

Stichting Statenjacht Utrecht

333

0

0

333

Startersfonds

3.349

134

610

2.873

St OrangeGas Nederland, Utrecht, Amersfoort

270

0

0

270

Aardgasvulpunt Autobedrijf de Rooij

100

0

0

100

CNG net Harmelen, Maarssen,Veenendaal 

300

0

-25

275

CNGnet,

100

0

-25

75

Orange Gas Briljantlaan Utrecht

100

0

0

100

Orange Gas De Kronkels Bunschoten

100

0

0

100

Coöperatieve Kredietunie Midden-Nede

50

0

0

50

lening Interne Technologies BV

287

583

0

870

Lening Somantix B.V

167

0

-83

83

Overige langlop. Leningen: (fietsplan)

50

16

33

33

Lening Het Lokaal

0

63

0

63

Lening Museum Oud Amelisweerd

0

160

0

160

Lening Kasteel Amerongen

0

1.130

0

1.130

Aankoop woning gemeente Utrechtse Heuvelrug

0

850

0

850

5.206

2.937

510

7.366

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar

 Saldo 2015 € 

60.918

 Saldo 2014 € 

116.322

Garantieproducten

 Saldo 2015 € 

60.918

Saldo 2014 €

116.322

Garantieproducten naar garantiegever en aflossingsjaar

Hoofdsom     

Te ontvan-gen rente

         Totaal 31-12-2015

Depfa Bank SA

2016

30.000

5.918

35.918

BNP Paribas Fortis

2022

25.000

0

25.000

55.000

5.918

60.918

Obligaties

 Saldo 2015 € 

0

Saldo 2014 €

0

Bijdragen aan activa in eigendom derden

 Saldo 2015 € 

0

Saldo 2014 €

0

VLOTTENDE ACTIVA

 Saldo 2015 € 

592.859

Saldo 2014 €

382.085

Gronden (niet) in exploitatie

 Saldo 2015 € 

21.740

Saldo 2014 €

20.382

Omschrijving

Balans                  31-12-14

Investeringen

Desinves- teringen

Balans             31-12-15

In exploitatie genomen grond

Vliegbasis Soesterberg

20.246

1.494

0

21.740

20.246

1.494

0

21.740

Niet in exploitatie genomen grond

Woonschepen en ligplaatsen **

136

0

-136

0

136

0

-136

0

20.382

1.494

-136

21.740

Voor de in exploitatie genomen gronden, te weten  Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg:  wordt verwezen naar het projectblad Hart van de Heuvelrug.                                                                                                                                                                                                    
** Woonschepen en ligplaatsen:  Per 31 december 2014 betreft dit één woonschip met bijbehorende ligplaats. In 2015 heeft er een desinvestering plaatsgevonden.

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar

 Saldo 2015 € 

501.264

Saldo 2014 €

264.802

Vorderingen openbare lichamen

 Saldo 2015 € 

27.853

Saldo 2014 €

23.406

Belastingdienst: BTW-compensatiefonds en BTW

26.767

23.211

Vorderingen ingevolge NHW nationaal

0

-576

Vordering ingevolge de Reconstructiewet veehouderij

771

771

27.538

23.406

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist

 Saldo 2015 € 

446.693

Saldo 2014 €

219.281

Uitzettingen bij het Rijk

446.693

394.078

446.693

394.078

Met ingang van 2015 zijn ook de uitzettingen van het voormalig BRU bij het Rijk opgenomen. Deze wijziging is ingevolg de wet afschaffing Wgr-plusregio's die op 1 januari 2015 in werking treed. Het gaat hierbij om het bedag van € 174,7 mln.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Verslagjaar

(1)

Drempelbedrag

3.821

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

                  2.478

                              4.268

                 4.704

                21.703

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

                  1.343

                                     -  

                        -  

                         -  

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

                         -  

                                 447

                     883

                17.883

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

              535.350

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

              500.000

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

                35.350

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

3.821

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

              222.991

                         388.397

             432.764

          1.996.699

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

                  2.478

                              4.268

                 4.704

                21.703

Rekening-courant niet financiële instellingen

 Saldo 2015 € 

10.451

Saldo 2014 €

11.401

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

RC OLM

0

-31

Gemeensch. Regio Randstad

0

-127

RC Stg Monumentenwacht Utrecht

0

-60

RC Stg Monumentenwacht Limburg

0

-40

Stg. Leenheren van t Sticht

-31

-31

Nazorgfonds open stortplaats

4

0

Beheerfonds Hart van de Heuvelrug

10.464

11.677

RC RUD 2.0

14

14

10.451

11.401

Overige vorderingen 

 Saldo 2015 € 

16.582

Saldo 2014 €

10.714

Externe debiteuren

16.261

10.665

Debiteuren belastingen

270

40

Overige 

51

8

16.582

10.714

Af:dubieuze debiteuren

0

0

16.582

10.714

Het debiteurensaldo per 31 december 2015 is toegenomen ten opzichte van het saldo per 31 december 2014. Hierbij is er ten opzichte van 2014 een verschuiving in de mate van ouderdom van de vorderingen en dan een stijging in het aantal vastgelegde vorderingen aan het eind van het boekjaar 2015.

In de volgende tabel is de ouderdom van de debiteuren weergegeven:

Ouderdom vorderingen

31-12-2015

31-12-2014

0-30 dagen

7.014

1.015

31-60 dagen

1.287

8.491

61-90 dagen

422

194

91-180 dagen

4.397

251

>180 dagen

3.411

754

16.531

10.706

De vorderingen ouder dan 180 dagen hebben voornamelijk betrekking op een tweetal vordering van respectievelijk € 3.114.000 en € 289.000

Overlopende activa

 Saldo 2015 € 

66.438

Saldo 2014 €

94.547

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Revolverend fonds

               37.793

                48.350

Nog te ontvangen opcenten motorrijtuigenbelasting 

                 9.825

                  9.883

BBL- gronden oud

                        -  

                  8.134

Voorfinanciering RUD

                 1.614

                         -  

Nog te ontvangen BCF

                        -  

                  3.620

vooruitbetaalde subsidies

                     450

                         -  

nog te ontvangen Pacht / huur

                 5.934

                         -  

WMO gemeenten

                 1.845

                  1.171

nog te ontvange ivm detachering /uitleen personeel

                     260

                         -  

Voorfinanciering bedrijvenregeling Bodemsanering

                     583

                     470

Vooruitbetaalden verzekeringspremies

                       18

                     231

NTO Min Infrastr. En Milieu inzake boscompensatie

                        -  

                     872

Nog te ontvangen dividend belasting

                        -  

                     338

Nog af te wikkelen subsidie JHV

                        -  

                     283

Nog te ontvangen bijdrage Regiotax gemeenten

                     451

                         -  

Nog te ontvangen bijdrage Vervoer gemeenten etc 

                     429

                         -  

Voorschot SNL

                        -  

                     314

Nog te ontvangen leningen

                        -  

                20.000

Voorschot DLG

                     328-

Nog te ontvangen afwikkelingen verkoop

                     661

                         -  

Overige

                 6.576

                  1.208

Totaal

66.438

50.363

Liquide middelen

 Saldo 2015 € 

3.392

Saldo 2014 €

2.355

Rabobank

3.392

2.358

Rekening-courant Groenfonds

0

0

Schretlen & Co

0

-3

Kas 

0

0

3.392

2.355

ALGEMENE RESERVES

Omschrijving

Balans                31-12-2014

AF

BIJ

Balans          31-12-2015

1   Saldireserve

                13.669

                              3.736

               10.633

                20.566

3   Weerstandsvermogen

                31.916

                                     -  

                        -  

                31.916

                45.585

                              3.736

               10.633

                52.482

De algemene reserve dient primair als buffer voor de financiële risico's die voortvloeien uit de taakuitoefening van de provincie.  Deze risico's hebben veelal betrekking op specifieke dossiers en activiteiten  van de provincie maar zijn deels ook inherent aan de bedrijfsvoering.                                                                                                                                                                                                                                           

BESTEMMINGSRESERVES

Omschrijving

Balans                31-12-2014

AF

BIJ

Balans          31-12-2015

Reserve Frictiekosten Veranderopgave

                  4.106

                              1.384

                     750

                  3.472

Reserve Stimuleringsfonds

                  1.567

                                     -  

                        -  

                  1.567

Reserve kosten desintegratie RUD

                        51-

                                     -  

                     104

                        53

Reserve Ecoducten

                11.470

                                 253

                        -  

                11.218

Reserve Expl.verschillen grondwtrbeh

                  1.668

                              1.167

                 1.084

                  1.585

Reserve Programma landelijk gebied

              105.895

                           15.911

                 9.503

                99.488

Reserve projecten

                26.609

                           12.106

                 7.867

                22.370

Res Coll Particulier Opdrachtgevers.

                        80

                                   30

                        -  

                        49

Egalisatiereserve Bodemsanering

                  1.680

                              1.031

                 2.259

                  2.908

Res. Won/Binnensted. Ontw.

                12.595

                              4.225

                        -  

                  8.370

Reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie

                         -  

                                     -  

                 4.000

                  4.000

N.T.V.A. provincie utrecht

                      389

                                 389

                        -  

                         -  

Reserve Huisvesting

                26.516

                              4.936

                 4.402

                25.982

Reserve egal.ISV/Bod.sanering

                  2.923

                              2.923

                        -  

                         -  

Reserve PUEV

                      910

                                 544

                     312

                     677

Reserve IGP/RAP

                  6.993

                              3.770

                 2.951

                  6.174

Reserve Cofinancieringsfonds

                16.130

                              1.142

                 2.498

                17.487

Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed

                  4.812

                                 652

                        -  

                  4.160

Aanvulling ISV Wonen

                      394

                                 394

                        -  

                         -  

Reserve dek fin risico's grondbeleid

                  5.000

                              5.000

                        -  

                         -  

Reserve concessieverlening EEVv

                      440

                                 220

                        -  

                     220

Reserve Grote wegenwerken

                46.169

                           13.040

               17.990

                51.119

Reserve Masterplan Soesterberg

                12.474

                              1.672

                        -  

                10.802

Reserve VERDER

                62.186

                                     -  

               17.734

                79.920

Reserve gladheidsbestrijding

                      422

                                 801

                     800

                     420

Reserve Toeristische ontwikkeling

                      791

                                 478

                     900

                  1.213

Reserve CHS

                      312

                                 311

                       18

                        18

Reserve ICT

                  3.851

                                 435

                 1.186

                  4.602

Saldo 31-12-2014

              356.329

BRU Best.-reserve BDU (rente)

                  6.144

                                     -  

                        -  

                  6.144

Totaal  

              362.473

                           72.812

               74.358

             364.019

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door provinciale staten een bepaalde bestemming gegeven is. Middelen die zijn vastgelegd in een bestemmingsreserve kunnen niet voor een ander doel worden uitgegeven, tenzij provinciale staten met een besluit de bestemming wijzigt. Vigerend beleid is dat de provincie Utrecht er naar streeft om het aantal bestemmingsreserves tot een minimum te beperken. Bestemmingsreserves worden bij voorkeur slechts ingesteld voor tijdelijke en bijzondere doel-einden.  Bestemmingsreserves onderscheiden zich van de algemene reserve doordat er sprake is van een vastgelegde toekomstige aanwending, maar er bestaat nog geen wettelijke of feitelijke verplichting ten opzichte van derden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een voorziening.

VOORZIENINGEN

Programmnummer / Omschrijving

Balans                31-12-2014

Onttrekking

Storting

Balans          31-12-2015

Nazorg stortpl. Maarsbergen

                      642

                                     -  

                       51

                     693

Voorz. Garantst. Vathorst

                  1.039

                                 503

                        -  

                     536

Voorziening Pensioenen GS

                  7.645

                                 442

                 2.056

                  9.259

Voorz. Hart van de Heuvelrug

                  7.900

                                     -  

                        -  

                  7.900

Voorz. Nazorg stortplaatsen

                  1.084

                                   24

                       87

                  1.147

voorziening Onderhoud Vaarwegen

                16.583

                                 996

                 1.529

                17.117

Voorz Beheer en onderhoud wegen

                  8.211

                              9.726

                 9.919

                  8.404

Voorz. Frictiekst en Wachtge Alleato

                      490

                                 114

                        -  

                     376

Voorz Groot onderhoud/verv.huisv.

                      270

                                 445

                     523

                     349

VZ GO Kantons

                      116

                                   64

                       60

                     112

Vrz Dek.Fin.Ris.Grb

                         -  

                              1.745

                 5.000

                  3.255

                43.980

                           14.058

               19.224

                49.147

Vaste schulden met een looptijd van         1 jaar of langer

 Saldo 2015 € 

3.750

Saldo 2014 €

3.750

Te verwerven aandelen OMU

3.750

3.750

Het betreft 75.000 nog te kopen aandelen van de N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht. De provincie Utrecht is voor 100% eigenaar van deze N.V.
In 2014 heeft er een agiostorting plaatsgevonden. Het voornemen is om in 2017 het restant agiostorting van € 3.75 mln door de provincie te laten plaatsvinden. Voor meer informatie zie de paragraaf Verbonden Partijen in deze jaarrekening.

VLOTTENDE PASSIVA

 Saldo 2015 € 

370.262

Saldo 2014 €

184.177

De vlottende passiva bestaan uit de netto vlottende schulden < 1 jaar en de overlopende passiva

Netto vlottende schulden korter dan 1 jaar

 Saldo 2015 € 

3.543

Saldo 2014 €

6.353

Het saldo van de netto vlottende schulden is in vergelijking tot 2014 € 2,8 mln. Lager. Dit is het gevolg van een lager saldo op Crediteuren.

Overlopende passiva

 Saldo 2015 € 

366.719

Saldo 2014 €

177.825

Overige overlopende passiva

 Saldo 2015 € 

116.828

Saldo 2014 €

61.759

Nog te betalen:

- Subsidieverplichtingen

21.702

11.609

- Verplichtingen

71.060

27.073

Nog te betalen kosten Subsidies

270

896

Nog te betalen randwegen 

859

859

Nog te betalen Connexion

2.739

2.729

Nog te betalen ISV

0

3.800

Nog te betalen Regiotax

0

510

Nog te betalen Muziekpaleis

0

300

Overige nog te betalen bedragen

11.560

3.724

Nog te betalen Natuur Beheer

3.233

3.460

Nog te betalen loonheffing en premie ABP en Belasting

-20

3.046

Nog te betalen energie lasten

1.096

0

Nog te betalen bedragen BRU

444

0

Frictiekosten Kunst centraal

446

0

Ministerie LNV subsidie PAS (Progr.aanpak stikstof)

0

0

Vorderingen ingevolge NHW nationaal

314

0

Totaal nog te betalen

113.703

58.006

Vooruit ontvangen:

subsidies

448

0

Huur

1.047

1.030

Frictiekosten Kunst centraal

0

594

Ministerie LNV subsidie PAS (Progr.aanpak stikstof)

0

539

Groene Hart

386

319

Natuurbeheer

0

568

Rijksmiddelen Limes

253

546

Vooruitontvangen bijdragen BDU

0

0

Overige vooruitontvangen bedragen

991

156

Totaal vooruit ontvangen

3.125

3.753

Totaal 

116.828

61.759

VOORSCHOTTEN SPECIFIEKE UITKERINGEN

 Saldo 2015 € 

249.890

Saldo 2014 €

116.065

Programmanummer / Omschrijving

Balans                      31-12-2014

Mutaties

Balans              31-12-2015

Rijksbijdrage natuur, bos en landschap

                                   90

0

                        90

Uitv Wet op de Jeugdzorg

                              1.273

-48

                  1.225

Brede doeluitkering

                         109.294

18.085

             127.379

Bereikbaarheidsoffensief

                              1.517

-1.517

                         -  

Vooruitontvangen WBB gelden

                              1.176

-1

                  1.175

Wet op de bodemsanering

                              2.347

-433

                  1.914

Cultuurparticipatie

                                 265

-112

                     153

Vooruitontvangen Quick wins 1 en 2 B

                                 104

-50

                        53

Saldo 31-12-2014

                         116.065

BRU vooruitontvangen technische ass./luchtkwal.

                              3.211

7

                  3.204

BRU vooruitontvangen bijdrage BOR U

                              1.681

0

                  1.681

BRU vooruitontvangen bijdrage Quick-

                                 654

0

                     654

BRU vooruitontv bijdr beter benutten

                              1.115

0

                  1.115

BRU bijdrage BDU

                           98.089

13.156

             111.245

                         220.816

29.088

             249.890

Jaarlijks worden conform artikel 49 lid b BBV de van het Rijk ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren opgenomen op de balans.

De Brede doeluitkering van de Provincie Utrecht en de BRU bijdrage BDU zijn samengevoegd in de Sisa bijlage E27

 Staat van gewaarborgde geldleningen

Bedragen x € 1.000

Geldnemer 

Oorspronke-lijk bedrag van de lening

Restant

Restant

Waarvan gewaarborgd door Utrecht

Einde waar-borging

lening(en) per 31-12-2014

lening(en) per                31-12-2015

ZORGSECTOR

St. De Opbouw (vh. André Stichting)

4.267

407

297

297

2020

Stichting AVEANT

18.191

1.452

1.225

1.225

2026

Subtotaal

22.458

1.860

1.522

1.522

OVERIGE SECTOREN

Nationaal Groenfonds

166.643

87.204

79.404

6.432

Doorlopend

Provincie-ambtenaren (hypotheken)

0

2.798

1.682

1.682

Aflopend

Hooghveen BV

1.295

1.295

0

0

2015

Bouwbedrijf Zegers Ede BV

565

565

0

0

2015

V.O.F. De Paladijn

804

804

0

0

2015

Latei Projectontwikkeling BV

780

780

0

0

2015

Vereniging Ecowijk Houten

1.400

0

0

0

2015

Woonstichting Jutphaas

197

0

197

197

2015

Berg & Boschschool Houten

369

369

369

369

2025

S.S.P.O.M.N. (RTV-Utrecht)

5.335

3.683

3.572

3.572

2034

Garantiefonds Energie

2.264

1.595

1.412

1.412

2024

Staatsbosbeheer

1.500

1.347

0

0

2015

Subtotaal

181.152

100.440

86.636

13.664

TOTAAL

203.610

102.299

88.159

15.186

Toelichting

Zorgsector
Voor de zorgsector worden geen nieuwe borgstellingen verstrekt. Het bedrag waarvoor we borg staan voor deze sector vermindert geleidelijk.

Overige sectoren
Ten opzichte van het overzicht in de Begroting 2015 constateren we de volgende verschillen:
• Op 31 januari 2012 is besloten de Financieringsregeling huisvesting provinciale ambtenaren met onmiddellijke ingang in te trekken met dien verstande dat bestaande garanties blijven gelden. Reden hiervoor is dat uit de Memorie van Toelichting bij de wijziging van de Wet Fido per 1 januari 2009 is gebleken dat het verstrekken van garantie op een hypothecaire geldlening door overheidswerkgevers is verboden. Met het intrekken van de financieringsregeling conformeren wij ons derhalve aan de bepalingen van de Wet Fido. Het  bedrag voor gegarandeerde personeelshypotheken per 31 december 2014 betreft het bedrag zoals dit ook reeds in de Jaarrekening 2014 was vermeld. Bij de totstandkoming van de Begroting 2015 was namelijk nog niet het definitieve bedrag bekend per 31 december 2014. Daarin is ten onrechte een gegarandeerd bedrag van € 3.127.155 vermeld.
• In het kader van de Uitvoeringsverordening Subsidie Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling Provincie Utrecht zijn in 2014 en 2015 garantstellingen afgegeven voor zes nieuwbouwprojecten in Veenendaal, Maarsbergen, Houten, Amersfoort en Nieuwegein. Bij de totstandkoming van de Begroting 2015 was de informatie hierover nog niet voor handen. Om deze reden zijn de projecten nu eerst in deze jaarrekening vermeld. De verkoop van de woningen van de projecten in Veenendaal, Maarsbergen, Houten en Amersfoort is dermate voorspoedig verlopen dat deze garantstellingen in 2015 konden worden beëindigd.
• Zoals reeds vermeld in de Kadernota 2015 is na langdurige onderhandelingen met Staatsbosbeheer overeengekomen de garantstelling in 2015 af te kopen. Om deze reden kan de garantstelling per 31 december 2015 als beëindigd worden beschouwd.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er zijn transacties die niet blijken uit de balans of exploitatierekening, zoals borgstellingen, garanties, de looptijd van huurcontracten of erfpacht, (latente) geschillen/gedingen, lopende bestellingen en operationele leasecontracten. Is hiervan sprake, dan is een kort overzicht noodzakelijk van de desbetreffende post, het financiële belang ervan alsmede de looptijd. In de jaarrekening 2014 staat het overzicht van niet uit de balans blijkende verplichtingen per ultimo vorig boekjaar.

Tevens is opgenomen de verplichting voor de komende jaren met betrekking tot de Non Activiteiten Regeling (NAR). Met de NAR is er niet sprake van beëindiging van de voor de werkgever te verrichten taken maar van opschorting van de arbeidsplicht in combinatie met een non-activiteitskorting op de bezoldiging. De NAR is van toepassing op medewerkers (48 personen) die na de reorganisatie de status van herplaatsingskandidaat hebben verworden. Contractueel is met de medewerkers in de regeling vastgelegd dat zij kunnen worden opgeroepen voor het verrichten van werkzaamheden al dan niet op projectbasis. Alsdan wordt de periode van non-activiteit opgeschort.
Contractueel is met de medewerkers in de regeling vastgelegd dat zij kunnen worden opgeroepen voor het verrichten van werkzaamheden al dan niet op projectbasis. Alsdan wordt de periode van non-activiteit opgeschort.

Lease- en huurverplichtingen  (x € 1.000)

0

Meerjarige subsidie- en overige verplichtingen:

Regiotram Utrecht

155.524

VERDER

70.431

Subsidieverpl. RVO Functieverandering en Natuurbeheer

62.856

GWW

50.309

AVP

22.856

Beter Benutten

17.004

Non Activiteiten Regeling (NAR)

8.332

BDU

8.786

Versnelde aanpak knelpunt Hoevelaken, Eemnes e.a.

7.320

BOR

4.298

Co-financieringsfonds

4.061

Onderhoud Wegen

3.271

Programma Binnestedelijke Ontwikkeling

2.924

RVM

2.358

Hart van de Heuvelrug. Incl. Vliegbasis

1.289

Bodemsanering

1.227

Voorfinanciering bedrijvenreg. Bodemsanering

1.214

Nieuw wonen Venendaal

1.000

Uithoflijn

931

Facilitaire kosten

612

Frictiekosten cultuur

479

Zonnepanelen asbestdaken

300

Overige onderwerpen

3.809

431.191

Totaal Niet uit de balans blijkende verplichtingen

431.191