Het gaat goed met de provincie Utrecht. Mensen wonen hier graag, de economie is sterk (we zijn voor de tweede keer aangemerkt als de meest competitieve regio van Europa), er is een diversiteit aan mooie (stads)landschappen met veel beleefbaar cultureel erfgoed en natuur. 2015 was in dit opzicht een goed jaar: de economie bleef krachtig, de Nieuwe Hollandse Waterlinie is genomineerd als UNESCO-werelderfgoed, in juli vond de start van de Tour de France plaats in Utrecht en de musea beleefden een topjaar.  Daarnaast kregen we voor het eerst te maken met het vraagstuk van de opvang van vluchtelingen. We verwachten dat dit de komende jaren extra inspanningen zal vergen.

In 2015 zijn de nieuwe Provinciale Staten gekozen en is een nieuw college geformeerd. In het coalitieakkoord In Verbinding staat dat wij in de coalitieperiode 2015 – 2019 de aantrekkelijkheid van de provincie verder willen versterken. We zetten de in de afgelopen periode ingezette focus op de kerntaken voort, met een omslag van beleidsvorming naar realisatie. De belangrijkste nieuwe accenten zijn: energietransitie en aandacht voor de arbeidsmarkt voor (V)MBO-ers.

De resultaten uit de jaarrekening 2015 zijn voor een belangrijk deel gestoeld op de inzet van het vorige college, dat voortvarend is doorgezet door het huidige college. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van de kantorenleegstand en de herijking van de PRS. Maar ook aan de afronding van een langdurig en intensief proces van een forse krimptaakstelling van Provinciaal personeel. Het beoogde doel, een personeelsomvang van 675 fte, is in 2015 gerealiseerd.

We willen het ingezette beleid van het vorige college om samen met partners en inwoners te werken vanuit maatschappelijke opgaven nog steviger benadrukken. In het najaar van 2015 zijn hiervan de eerste resultaten zichtbaar. Denk bijvoorbeeld aan de start in november 2015 van het BOB-proces (Beeldvorming-Oordeelsvorming-Besluitvorming) voor en met Provinciale Staten over energietransitie en de bestuursconferentie op 25 november rondom Utrecht Oost en het Utrecht Science park.

Onze inzet wordt onderstreept door de nominatie van Binnenlands Bestuur als Best Bestuurde decentrale overheidsorganisatie. In het nominatiedossier staat: ‘Door focus aan te brengen lukt het de provincie Utrecht innovatief te zijn. Daarbij past een open manier van communiceren, aandacht voor ketensamenwerking en een degelijk financieel beleid’. Uiteindelijk hebben we de gemeente Leeuwarden moeten feliciteren met hun prijs.