In deze paragraaf analyseren we het resultaat op de programma’s (A), de algemene dekkingsmiddelen en stelposten (B en C) en de mutaties in de reserves (E). De categorieën (letters) corresponderen met de letters in tabel Jaarrekeningoverzicht 2015 (x € 1.000,=). Allereerst lichten wij in onderstaande tabel de samenstelling van het nettoresultaat toe (F). Dat is het resultaat na alle stortingen in en onttrekkingen aan de reserves.

Samenstelling van het nettoresultaat (x € 1.000,=)

Analyse jaarrekeningresultaat 2015 ten opzichte van Begroting na wijziging

Saldo rekeningresultaat begroting na wijziging

          31

Voordeel op algemene dekkingsmiddelen

   -10.599

Vrijval reserves

    -2.549

Netto resultaat op de acht beleidsprogramma's

    -2.437

Resultaat voor Stofkam

 -15.554

Stofkam operatie vanuit coalitieakkoord

    -1.137

Totaal netto resultaat

 -16.691