Per saldo hebben we in 2015 € 54,6 mln. minder onttrokken dan aanvankelijk begroot.

Stortingen in/onttrekkingen uit reserves (x € 1.000,=)

Stortingen in/onttrekkingen uit reserves

Rekening 2014

Oorspronkelijke begroting

Begroting na wijz.

Rekening 2015

Verschil

Mutaties in programmareserves

-33.711

-49.057

-53.081

1.546

-54.627

Mutaties in reserves t.l.v. alg. middelen

-4.752

277

-2.808

-2.808

0

Totaal programma’s  

-38.463

-48.780

-55.889

-1.262

54.627

Na mutaties in reserves is het resultaat op de programma’s als volgt:

Saldi programma’s na mutaties in reserves (x € 1.000,=)

Saldi programma's incl. overhead (incl. reserves)

Oorspronkelijke begroting

Begroting na wijz. 

Rekening 2015

Verschil

1. Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en binnenstedelijke ontwikkeling

9.999

7.757

6.807

-950

2. Landelijk gebied

27.024

26.573

26.546

-27

3. Bodem, water en milieu

13.693

14.543

11.046

-3.497

4. Economische zaken en recreatie

8.570

10.280

9.257

-1.023

5. Mobiliteit

61.037

60.080

59.754

-326

6. Cultuur en samenleving

12.503

16.159

15.744

-415

7. Jeugdzorg

1.549

49

-476

-525

8. Bestuur en middelen

17.013

23.708

24.348

640

Totaal programma's incl overhead

151.388

159.149

153.025

-6.124