De opzet van de jaarstukken 2015 volgt de opzet van de Programmabegroting 2015. De jaarrekening 2015 sluit af, na mutaties in de voorzieningen en reserves, met een (netto) overschot van € 16,7 mln. inclusief 1,1 mln via de stofkamoperatie vanuit het coalitieakkoord Het zuivere rekeningoverschot is 15,6 mln (in 2014 was er een netto overschot van € 9,7 mln.). In onderstaande tabel staan lasten positief weergegeven en baten met een minteken. Een positief saldo betekent dus een tekort en een negatief saldo een overschot.

Jaarrekeningoverzicht 2015 (x € 1.000)

Saldo rekening

Rekening 2014

Oorspronkelijke begroting

Begroting na wijz. 

Rekening 2015

Verschil

A Saldo programma's inclusief overhead

190.303

200.445

212.230

151.479

-60.751

B Algemene dekkingsmiddelen

-162.107

-157.668

-156.710

-166.909

-10.199

C Stelposten

563

4.329

400

0

-400

D Saldo rekening bruto (= A + B + C)

28.759

47.106

55.920

-15.430

-71.350

E Mutaties reserves

-38.463

-48.780

-55.889

-1.262

54.627

F Saldo rekening netto (= D + E)

-9.705

-1.674

31

-16.692

-16.723