Algemene dekkingsmiddelen en stelposten (x € 1.000,=)

Algemene dekkingsmiddelen en stelposten

Rekening 2014

Oorspronkelijke begroting

Begroting na wijz.

Rekening 2015

Verschil

Treasuryactiviteiten

-4.668

-3.020

-4.097

-9.947

-5.850

Dividenden

-109

-100

-100

-50

50

a. Treasuryresultaat

-4.778

-3.120

-4.197

-9.997

-5.800

Uitkering Provinciefonds

-41.982

-41.748

-37.946

-38.638

-692

Opcenten motorrijtuigenbelasting

-114.185

-112.600

-114.200

-115.301

-1.101

Renteopbrengst van investeringen

-200

-200

0

-1.998

-1.998

Overige baten

-961

0

-367

-974

-607

b. Overige dekkingsmiddelen

-157.329

-154.548

-152.513

-156.912

-4.399

c. Algemene dekkingsmiddelen (a+b)

-162.107

-157.668

-156.710

-166.909

-10.199

Onvoorzien

0

400

400

0

-400

Bedrijfsvoeringsreserve

563

0

0

0

0

Loon- en prijscompensatie

0

3.929

0

0

0

d. Stelposten

563

4.329

400

0

-400

e. Alg.dekk.midd. en stelposten (c+d)

-161.544

-153.339

-156.310

-166.909

-10.599

Algemeen

Het resultaat op de algemene dekkingsmiddelen en stelposten is € 10,6 mln. positief. Dat komt vooral door een  forse toename in de treasury activiteiten, € 5,8 mln. hoger dan begroot.  Dit wordt veroorzaakt door een eerdere vrijval van een garantieproduct.  Daarnaast  is de opbrengst van de opcenten op de MRB van € 1,1 mln. hoger en zijn er interne renteopbrengsten (interne rekenrente, conform de bestuurlijke afspraken transitie BRU) op de OV investeringen.

Treasuryresultaat

Het resultaat van € 10,0 mln. heeft de oorspronkelijke verwachting van € 4,2 miljoen (zoals bijgesteld in de Najaarsrapportage 2015) overtroffen met € 5,8 mln. Dat komt met name doordat er in 2015 een tweetal garantieproducten zijn vrijgevallen. Deze middelen zijn toegevoegd aan de rekening courant bij het Rijk in het kader van het schatkistbankieren.

Uitkering Provinciefonds

De algemene uitkering uit het Provinciefonds was volgens de decembercirculaire 2015 € 38,6 mln. De stijging  van € 0,7 mln. ten opzichte van de meicirculaire (verwerkt in de bijgestelde programmabegroting) komt o.a. door een bijstelling van het accres (trap op trap af systematiek).

Opcenten op de MRB

De werkelijke opbrengst van opcenten op de MRB is € 1,1 mln. hoger dan geraamd bij de Najaarsnota. De belangrijkste redenen voor de hogere opbrengst komt doordat het grootste deel van zeer zuinige auto’s al per 1 januari 2014 wordt belast met motorrijtuigenbelasting. Daarnaast is er sprake van een lichte stijging van het autobezit van met name zeer zuinige auto’s in de provincie.