INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2015

PROGRAMMA'S

2015

lasten

baten

saldo

01  RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Begroting 2015

Uitvoeringsprojecten Hart van de Heuvelrug

7.871

1.500

6.371

IGP-projecten

1.770

1.770

Kadernota wonen en binnenstedelijke ontwikkeling

4.574

343

4.231

Voorjaarsnota 2015

Collectief particulier opdrachtgeverschap

30

0

30

Woningbouwproductie

22

0

22

ISV wonen

-233

8

-241

0

0

0

0

0

Overige mutaties

Balansafwikkelingen

-45

-45

Ruimtelijk Actieprogramma 2012 – 2015: Stimulering Gebruik Kwaliteitsgidsen Utrechtse Landschappen

74

74

0

Subtotaal

14.063

1.851

12.212

Mutaties reserve

2.834

15.997

-13.163

Totaal programma 1

16.897

17.848

-951

02  LANDELIJK GEBIED

Begroting 2015

Programma AVP (Incl. rijksmiddelen)

20.580

12.756

7.824

0

Voorjaarsnota 2015

Natuurbeheer

527

3.020

-2.493

Groene Hart

937

937

0

Ganzenakkoord

93

0

93

Woonschepen knelpunten

463

451

12

0

Overige mutaties

Balansafwikkelingen

234

234

Natura 2000

45

45

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

49

49

Greendeal zonnepanelen

200

200

0

Subtotaal

23.128

17.164

5.964

Mutaties reserve

10.437

35.667

-25.230

Totaal programma 2

33.565

52.831

-19.266

03  BODEM, WATER EN MILIEU

Begroting 2015

Rijden op aardgas

39

39

Concessie OV

220

220

Grondwaterbeheer

1.167

1.167

Kwaliteit zwemwater

50

50

0

Duurzaamheidseconomie en energie

35

35

Duurzaamheid algemeen

75

75

Handhaving

31

-31

ISV bodemsanering

761

433

328

Bodemsanering (PUC)

632

2.297

-1.665

Taken in relatie tot grondwaterheffing

109

0

109

0

Voorjaarsnota 2015

0

Externe veiligheid (PUEV)

394

312

82

Regelgeving Burger- en Militaire luchthavens (RBML)

42

-42

Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven

49

49

0

Overige mutaties

Balansafwikkelingen

-314

10

-324

0

0

Subtotaal

3.217

3.175

42

Mutatie reserves

2.124

6.510

-4.386

Totaal programma 3

5.341

9.685

-4.344

04  ECONOMISCHE ZAKEN EN RECREATIE

Begroting 2015

0

Cofinancieringsfonds

2.368

1.227

1.141

Bijdragen projecten toeristische ontwikkeling

13

13

Toekomst recreatieschappen

413

413

Green Deal collectieve energie proj.

287

287

Herstructurering bedrijventerreinen

500

500

CP Economisch beleidsplan

550

550

0

Voorjaarsnota 2015

0

0

0

Overige mutaties

Balansafwikkelingen

-712

-712

Kantorenaanpak inpassingsplannen

100

100

Subtotaal

3.519

1.227

2.292

Mutaties reserves

3.398

4.079

-681

Totaal programma 4

6.917

5.306

1.611

05  MOBILITEIT

Begroting 2015

Basisregistratie Grootschalige Topografie

0

0

0

BOR Projecten

6.507

2.354

4.153

Brede doeluitkering

47.827

47.827

0

Grote Wegenwerken

26.600

17.710

8.890

Herinrichting Stationsgebied Driebergen-Zeist

112

128

-16

Mobiliteitsmanagement RVM

7.015

7.015

0

Uitvoeringsprogramma pakketstudies

1.059

1.059

0

VERDER pakketstudies

1.286

10.301

-9.015

Verdiepte ligging N237 Soesterberg

1.672

1.672

Op de fiets 

-311

-311

Gladheidsbestrijding

934

132

802

Integratie BRU

101.206

101.206

0

Aanleg ecoducten N226/N227

253

253

Interreg Project CCP21

16

21

-5

Programmabureau Uitvoeringsfase Verder

11

11

0

Stationsgebied Driebergen-Zeist

2.601

6.471

-3.870

Voorjaarsnota 2015

0

0

Overige mutaties

Balansafwikkelingen

-40

-40

Subtotaal

196.748

194.235

2.513

Mutatie reserves

33.862

33.930

-68

Totaal programma 5

230.610

228.165

2.445

06  CULTUUR EN SAMENLEVING

Begroting 2015

Innovatieve projecten Bibliotheken

49

49

Cultureel ondernemerschap

462

462

Erfgoedparels/monumentenzorg

2.893

1.541

1.352

Intensivering cultuur

349

5

344

Nationaal Limes-project

518

518

0

PCP Cultuurparticipatie

0

100

-100

Kunst centraal

73

12

61

Publieksbereik

250

250

Festivals

150

150

Kleinschalige festivals

100

100

Balansafwikkelingen samenleving

-73

9

-82

Voorjaarsnota 2015

Telefonische hulpdienst

20

20

Cliëntenbelang Utrecht

251

113

138

0

0

Overige mutaties

Balansafwikkelingen cultuur

-49

-49

Subtotaal

4.993

2.298

2.695

Mutatie reserves

4.000

2.855

1.145

Totaal programma 6

8.993

5.153

3.840

07  JEUGDZORG

Begroting 2015

0

Jeugdzorg, uitgaven

530

530

Transitie Jeugdzorg

1.000

1.000

0

Voorjaarsnota 2015

0

Subtotaal

1.530

0

1.530

Mutatie reserves

0

2.177

-2.177

Totaal programma 7

1.530

2.177

-647

08  BESTUUR EN MIDDELEN

Begroting 2015

0

Huis aan Huis bladen

195

195

Medewerkers tevredenheidsonderzoek elke 2 jr

53

53

P4 Brussel

546

546

0

Presto

917

917

Samen voor Utrecht

90

90

Veranderopgave en WW kosten

2.486

2.486

Verkiezingen provinciale staten

150

150

Vorming RUD

319

-319

ICT investeringen

1.153

1.153

Strategische communicatie en huisstijl

6

6

0

Voorjaarsnota 2015

Poortwoningen

150

150

Voordelige balansafwikkelingsverschillen

-230

-230

0

Najaarsrapportage 2015

Aansprakelijkheidsstellingen Asbest

100

100

0

Subtotaal

5.616

865

4.751

Overige mutaties

Balansafwikkelingen

Mutatie reserves

7.080

15.601

-8.521

Totaal programma 8

12.696

16.466

-3.770

Subtotaal programma's

252.814

220.815

31.999

Mutatie reserves programma's

63.735

116.816

-53.081

Eindtotaal

316.549

337.631

-21.082