Voorziening dekking financieel risico gronden

PS-besluit

Bestemd voor

Opvangen van tekorten bij aan/verkopen van gronden via het Revolverend Fonds

Voeding

Eénmalige voeding bij instelling door risicofonds van Het Revolverend Fonds om te zetten in een voorziening. De storting in de voorziening is als kosten opgenomen en onttrokken uit de reserve Dekking financiële risico's grondaankopen.

Minimumbedrag

-

Plafondbedrag

-

Eindjaar

2027

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

0

Bij: 

0

5.000

-5.000

0

Subtotaal  Bij   

0

5.000

-5.000

Af: 

0

1.745

-1.745

Subtotaal Af

0

1.745

-1.745

Saldo 31-12-2015

3.255

-3.255

Verschil

Toelichting ver-
schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

Conform het beleid voor risicomanagement dienen risico's > 50% als voorziening te worden opgenomen. In 2015 is duidelijk geworden dat de verwachte verliezen, die met het risicofonds worden opgevangen, een kans hebben van > 50%. Het restant risico is berekend op 3.255.000.

5.000

Een risico is opgetreden, kosten hiervoor zijn ten laste van de voorziening gebracht; een tegenvallende opbrengst op één van de verkopen/grondruil leiden we verlies ten opzichte van de aankoopwaarde. Betreffend verlies is opgetreden omdat de aankoop destijds in gang is gezet ter realisatie van een grotere natuuropgave (i.c. Robuuste Ecologische Verbindingszone Heuvelrug-Vallei); met de herijking door Bleeker is deze opgave weggevallen en het bijbehorende budget gereduceerd waardoor deze aankoop niet meer ten laste van het natuurbudget gebracht kon worden. 

-1.745

Totaal verklaard  

3.255

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

nvt

In hoeverre is  voorziening komende jaren nodig

Het (plafond van) het Revolverend Fonds wordt stapsgewijs teruggebracht van € 50 mln, naar nul euro eind 2027 omdat dan de doelstellingen moeten zijn bereikt 

Advies

In stand houden voorziening

Voorziening nazorg stortplaats Maarsbergen

PS-besluit

PS d.d. 26 april 2005 (PS2005BEM20)

Bestemd voor

Nazorg van de stortplaats Maarsbergen

Voeding

Eénmalig in 2008 van OLVM ontvangen bedrag gestort. Jaarlijks rentetoevoeging.

Minimumbedrag

-

Plafondbedrag

-

Eindjaar

2040

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

642

Bij: 

Rentetoevoeging 2014 en 2015

51

Subtotaal  Bij   

0

51

-51

Af: 

0

Subtotaal Af

0

0

0

Saldo 31-12-2015

693

-51

Verschil

Toelichting ver-

In 2014 was de jaarlijkse rente niet toegevoegd, dit is in 2015 rechtgetrokken. 

51

schillen Begroot

na wijziging t.o.v.

Realisatie

Totaal verklaard  

51

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

Niet van toepassing

In hoeverre is  voorziening komende jaren nodig

Zolang de provincie de nazorgplicht voor de stortplaats heeft, is deze voorziening noodzakelijk. De voorziening is voorlopig toereikend. Mocht toch blijken dat dit niet het geval is, dan zijn de oorspronkelijk deelnemende gemeenten verantwoordelijk om het verschil bij te leggen.     

Advies

in stand houden

Voorziening Garantstelling Vathorst

PS-besluit

PS d.d. 8 juni 2009 (PS2009PS05)

Bestemd voor

Garantstelling jegens de gemeente Amersfoort bij een tekort op de ontsluiting van Vathorst (maximum € 4,54 miljoen)

Voeding

Eenmalig bedrag uit algemene middelen

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

4.540

Eindjaar

-

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

1.039

Bij: 

Subtotaal  Bij   

0

0

0

Af: 

Uitbetaling gemeente Amersfoort

503

-503

Subtotaal Af

0

503

-503

Saldo 31-12-2015

536

503

Verschil

Toelichting ver-

Jaarlijks wordt op basis van de jaarrekening van de gemeente A'foort (T-1) bepaald welk deel van de voorziening wordt uitbetaald. Dit is afhankelijk van het realisatiepercentage dat zij gerealiseerd hebben. De jaarrekening van A'foort was niet op tijd binnen om de raming nog mee te nemen in onze planning en controlcyclus.

503

Totaal verklaard  

503

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

N.v.t.  Het nu onttrokken bedrag maakt onderdeel uit van het bestedingsplan.

In hoeverre is  voorziening komende jaren nodig

De garantstelling richting Amersfoort loopt nog. Volgens de huidge berekeningen zal de volledige voorziening betaald moeten worden. Het restant van de voorziening is de komende jaren dan ook nodig om aan deze garantstelling tegemoet te komen. Volgens de huidige verwachting wrs. tot circa 2017.

Advies

In stand houden van de voorziening.

Voorziening Pensioenen GS

PS-besluit

PS d.d. 18 mei 2004 (PS2004BEM14)

Bestemd voor

De voorziening is ingesteld ter egalisatie van de kosten voor de verplichtingen tot het betalen van pensioengelden aan huidige en voormalige GS-leden bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Voeding

Middels de storting van de pensioenbijdragen van huidige gedeputeerden, oprenting, inhoudingen op de salarissen van de gedeputeerden en d.m.v. inbreng van overdrachten.

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

-

Eindjaar

-

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

7.645

Bij: 

Dotatie jaarlijks

238

238

ingehouden pensioen premie

21

Extra dotatie

297

Subtotaal  Bij   

238

556

-318

Af: 

persioenlasten oud GS

442

Subtotaal Af

0

442

-442

Saldo 31-12-2015

7.759

124

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na Wijziging t.o.v. Realisatie

onttrekking wegens uitbetaling pensioenen oud GS-leden

-442

Extra dotatie vanwege hogere opgave verzekeraar

297

ingehouden pensioen premie

21

Totaal verklaard  

-124

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

We zijn wettelijk verplicht om voorzieningen toerijkend te laten zijn voor het doel waarvoor ze ingesteld zijn. De extra dotatie voor de actieven/slapers kan worden opgevangen binnen het totaal van de GS-budgetten. De extra dotatie voor de gepensioneerden wordt aangevuld vanuit de algemene middelen. Hiervoor is reeds gecommuniceerd middels de Nota reserves en voorzieningen 2013 (vastgesteld door PS op 3-2-'14)

In hoeverre is  voorziening komende jaren nodig

Zolang er nog oud-gedputeerden (of zij die recht hebben op hun nabestaandenpensioen) met een pensioen bij de provincie Utrecht in leven zijn, is deze voorziening noodzakelijk. Het restant van de voorziening is de komende jaren dan ook nodig om aan deze garantstelling tegemoet te komen. 

Advies

Voorziening Hart van de Heuvelrug

PS-besluit

PS d.d. 4 juli 2006 (PS2006BEM15)

Bestemd voor

Exploitatietekort van het programma Hart van de Heuvelrug. 

Voeding

Eénmalige storting 

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

5.300

Eindjaar

2025

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

7.900

Bij: 

Subtotaal  Bij   

0

0

0

Af: 

0

0

0

Subtotaal Af

0

0

0

Saldo 31-12-2015

7.900

0

Verschil

Toelichting ver-

Niet van toepassing

schillen Begroot

na wijziging t.o.v.

Realisatie

Totaal verklaard  

0

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

Niet van toepassing

In hoeverre is  voorziening komende jaren nodig

Het programma HvdH loopt (vooralsnog) t/m 31-12-2025. De voorziening mag alleen worden aangewend voor het exploitatietekort van het programma HvdH. Indien een risico zich voordoet zal dit effect hebben op het exploitatietekort.  Het programma is, mede door de huidige vastgoedmarkt, nog constant in beweging. Hiervoor wordt jaarlijks de Mastergrex Hart van de Heuvelrug geactualiseerd naar de laatste marktinzichten. Dit kan effect hebben op het resultaat van het programma en daarmee op de hoogte van de voorziening.

Advies

in stand houden

Voorziening nazorg stortplaatsen

PS-besluit

PS d.d. 11 januari 2000 (1999WEM003628i)

Bestemd voor

De nazorg van de stortplaatsen De Omega en Tammer. Het nazorgfonds voor stortplaats Weber wordt beheerd door de Stichting Nazorg Weber.

Voeding

Eénmalig bij instelling vanuit de bestaande reserve toezicht. Jaarlijkse toevoeging van de kapitaalmarktrente om de voorziening op het juiste niveau te brengen.

Minimumbedrag

-

Plafondbedrag

-

Eindjaar

2021

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

1.084

Bij: 

87

Subtotaal  Bij   

0

87

-87

Af: 

24

Subtotaal Af

0

24

-24

Saldo 31-12-2015

1.147

-63

Verschil

Toelichting ver-

In 2014 was de jaarlijkse rente niet toegevoegd, dit is in 2015 rechtgetrokken. 

87

schillen Begroot

overige verschillen

-24

na wijziging t.o.v.

Realisatie

Totaal verklaard  

63

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

N.v.t.

In hoeverre is  voorziening komende jaren nodig

Zolang de provincie de nazorgplicht voor de stortplaats heeft, is deze voorziening noodzakelijk. De voorziening is voorlopig toereikend. Mocht toch blijken dat dit niet het geval is, dan zijn de oorspronkelijk deelnemende gemeenten verantwoordelijk om het verschil bij te leggen.     

Advies

Voorziening onderhoud vaarwegen

PS-besluit

PS d.d. 10 mei 2004 (PS2004WEM25)

Bestemd voor

Het in stand houden van de provinciale vaarwegen.

Voeding

Eénmalige voeding bij instelling door de beschikbare gelden van de voorziening ´Baggerwerk Eemmond’ over te hevelen naar de voorziening ‘Onderhoud Vaarwegen’ en door aanwending van de ‘Stelpost Kapitaallasten’ (dit zijn de in de begroting geraamde kosten voor waterinvesteringen indien zou worden afgeschreven op het IPW). Structureel een jaarlijkse storting op basis van het onderhoudsplan vaarwegen.

Minimumbedrag

-

Plafondbedrag

-

Eindjaar

-

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

16.583

Bij: 

1.602

1.529

73

0

Subtotaal  Bij   

1.602

1.529

73

Af: 

920

996

-76

Subtotaal Af

920

996

-76

Saldo 31-12-2015

17.116

149

Verschil

Toelichting ver-

schillen Begroot

na wijziging t.o.v.

Realisatie

Totaal verklaard  

0

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

In hoeverre is  voorziening komende jaren nodig

Advies

Voorziening beheer en onderhoud wegen

PS-besluit

PS (B&M-17/2001)

Bestemd voor

Ter egalisatie/dekking van de kosten van het beheer en onderhoud van de provinciale wegen, niet zijnde investeringen (bestemmingsreserve grote wegenwerken)

Voeding

Eerste voeding vanuit het in de begroting 2001 opgenomen bedrag voor beheer en onderhoud. Jaarlijks vanuit een aan GS te overleggen meerjarenplanning (ter onderbouwing en verantwoording)

Minimumbedrag

-

Plafondbedrag

-

Eindjaar

-

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

8.211

Bij: 

9.436

9.436

Subtotaal  Bij   

9.436

9.436

0

Af: 

9.436

9.243

0

Subtotaal Af

9.436

9.243

193

Saldo 31-12-2015

8.404

-193

Verschil

Toelichting ver-

Kleine verschillen ontstaan doordat een klein deel van de werkzaamheden doorlopen in 2016

schillen Begroot

na wijziging t.o.v.

Realisatie

Totaal verklaard  

0

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

In hoeverre is  voorziening komende jaren nodig

Advies

Voorziening Frictiekosten en Wachtgelden Alleato

PS-besluit

PS d.d. 31 mei 2010 (PS2010PS03)

Bestemd voor

Betalen van de frictiekosten en wachtgelden van het in 2006 nieuw gevormde CMO Alleato (ontstaan uit een fusie tussen de welzijnfuncties MIU en Schakels) en de de afbouw van Alleato i.v.m. de opheffing per 1 november 2012.

Voeding

De voorziening wordt gevoed uit het verschil tussen de jaarlijks beschikbare € 300.000 en de uitbetaling van de frictiekosten en wachtgelden aan Alleato. Naast bovenstaande voeding voor de frictiekosten en wachtgelden uit 2006 zal de voorziening worden aangevuld met de oorspronkelijk voor Alleato beschikbare beleidsmiddelen van de jaren 2013 en 2014 (totaal € 546.000). Deze toevoeging zal in de jaren 2013 en 2014 (verminderd met eventuele uitgaven in die jaren) plaatsvinden.

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

3.520.800.

Eindjaar

ca. 2020

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

490

Bij: 

Subtotaal  Bij   

0

0

0

Af: 

Onttrekking

114

-114

0

Subtotaal Af

0

114

-114

Saldo 31-12-2015

376

Verschil

Toelichting ver-

schillen Begroot

na wijziging t.o.v.

Realisatie

Totaal verklaard  

0

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

N.V.T.

In hoeverre is  voorziening komende jaren nodig

De voorziening zal naast de reorganisatie van 2005/2006 ook ingezet worden voor kosten die gepaard gaan met de opheffing van Alleato per 1 november 2012. Deze kosten kunnen doorlopen tot en met 2020. De voorziening zal waarschijnlijk eerder opgeheven kunnen worden en is toereiken om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Advies

In stand houden voorziening

Voorziening groot onderhoud Provinciehuis/Paushuize

PS-besluit

PS FP-1/1990

Bestemd voor

Het egaliseren van kosten voor onderhoud van het Provinciehuis en Paushuize

Voeding

Op basis van het onderhoudsschema

Minimumbedrag

-

Plafondbedrag

-

Eindjaar

-

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

270

Bij: 

Aandeel Archimedeslaan

513

513

0

Aandeel Paushuize

10

10

0

Subtotaal  Bij   

523

523

0

Af: 

Aandeel Archimedeslaan

425

437

-12

Aandeel Paushuize

9

8

1

Subtotaal Af

434

445

-11

Saldo 31-12-2015

348

11

Verschil

Toelichting ver-

Overige verschillen

11

schillen Begroot

na wijziging t.o.v.

Realisatie

Totaal verklaard  

11

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

n.v.t.

In hoeverre is  voorziening komende jaren nodig

De voorziening is in 2012 herijkt en voldoet aan de eis om toekomstige verplichtingen op te kunnen vangen.

Advies

Voorziening in stand houden.

Voorziening groot onderhoud kantons

PS-besluit

Voorjaarsnota 2011

Bestemd voor

Het egaliseren van kosten voor onderhoud van de kantons

Voeding

Op basis van het het meerjaren onderhoudsplan

Minimumbedrag

-

Plafondbedrag

-

Eindjaar

-

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

116

Bij: 

0

Aandeel Huis ter Heide

41

41

0

Aandeel De Meern

19

19

0

Subtotaal  Bij   

60

60

0

Af: 

Aandeel Huis ter Heide

12

28

-16

Aandeel De Meern

0

36

-36

Subtotaal Af

12

64

-52

Saldo 31-12-2015

112

52

Verschil

Toelichting ver-

Locatie De Meern bestaat naast het kantoorgedeelte onder andere ook uit een zoutopslagloods. Zout heeft een negatieve invloed op de levensduur van de in de loods aanwezige installaties. Dit heeft geleidt tot het feit dat er onvoorzien installatiedelen moesten worden vervangen. Deze waren niet opgenomen in het Meerjarenonderhoudsplan en is de overschrijding ontstaan.

52

schillen Begroot

na wijziging t.o.v.

Realisatie

Totaal verklaard  

52

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

n.v.t.

In hoeverre is  voorziening komende jaren nodig

De voorziening is in 2012 herijkt en voldoet aan de eis om toekomstige verplichtingen op te kunnen vangen.

Advies

Voorziening in stand houden.