Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De nieuwe wet vervangt de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT). Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de Provincie Utrecht van toepassing zijnde regelgeving: het algemeen WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor de Provincie Utrecht is € 178.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Bezoldiging topfunctionarissen

Bedragen x € 1

Dhr. H. Goedhart

Dhr. L.C.A.W. Graafhuis

Functie(s)

Provinciesecretaris/algemeen directeur

Statengriffier

Duur dienstverband in 2015

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

111,11% (40 uur p/w)

100% (36 uur p/w)

Gewezen topfunctionaris[1]

Nee

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking?[2]

Ja

ja

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

Individueel WNT-maximum[3]

178.000

178.000

Bezoldiging

Beloning

164.588

119.696

Belastbare onkostenvergoedingen

-

1.065

Beloningen betaalbaar op termijn

16.087

14.908

Subtotaal

180.675

135.669

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

nihil

nihil

Totaal bezoldiging

180.675

135.669

Motivering indien overschrijding: zie

1)

Niet van toepassing, omdat geen sprake is van een overschrijding.

Gegevens 2014

Duur dienstverband in 2014

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2014 (in fte)

111,11% (40 uur p/w)

100% (36 uur p/w)

Bezoldiging 2014
2)

Beloning

152.458

111.478

Belastbare onkostenvergoedingen

-

861

Beloningen betaalbaar op termijn

26.331

17.553

Totaal bezoldiging 2014

178.790

129.892

Individueel WNT-maximum 2014

230.474

230.474

1)
De overschrijding van het WNT-maximum wordt veroorzaakt door een aanpassing in de arbeidsvoorwaarden voor provincieambtenaren per 1 januari 2015. De aanpassing heeft betrekking op de invoering van het individueel keuzebudget. Geld uit diverse regelingen, waaronder het vakantiegeld en eindejaarsuitkering, worden in het keuzebudget opgenomen en de ambtenaar kan zelf bepalen hoe het budget wordt ingezet cq. uitbetaald. De invoering betekent dat per saldo eenmalig 19 maanden vakantiegeld in 2015 zijn uitbetaald, zijnde de periode juni 2014 tot en met december 2015. Op de overschrijding zijn de overgangsbepalingen uit de WNT van toepassing. Dit betekent dat de totale bezoldiging binnen de overgangstermijn beneden het WNT-maximum zal worden ge-bracht.

2)
Interpretatieverschillen met betrekking tot de wet- en regelgeving hebben ertoe geleid, dat de vergelijkende cijfers van 2014 zijn aangepast. De aanpassing heeft geen gevolgen, omdat het WNT-maximum 2014 niet wordt overschreden. De aanpassing leidt niet tot onverschuldigde betalingen. Tot slot heeft de aanpassing geen effect op het gepresenteerde vermogen en resultaat over 2015.
In onderstaande tabel zijn de verschillen nader geduid.

Bedragen x € 1

Dhr. H. Goedhart

Dhr. L.C.A.W. Graafhuis

Aangepaste bezoldiging 2014

Gepubliceerd in de jaarrekening 2014

Aangepaste bezoldiging 2014

Gepubliceerd in de jaarrekening 2014

Bezoldiging 2014

Beloning

152.458

160.414

111.478

119.872

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

861

1.733

Beloningen betaalbaar op termijn

26.331

26.331

17.553

17.553

Totaal bezoldiging 2014

178.790

186.745

129.892

139.158

Individueel WNT-maximum 2014

230.474

230.474

230.474

230.474

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

In 2015 zijn geen dienstverbanden aan topfunctionarissen beëindigd.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn op hadden moeten worden.

[1]   Van een gewezen functionaris is sprake indien de functionaris in het verleden - maar na 1 januari 2013 - een functie als topfunctionaris heeft bekleed, en bij beëindiging van deze functievervulling bij dezelfde instelling of rechtspersoon een functie als niet-topfunctionaris is gaan vervullen. Gedurende deze periode van functievervulling in de andere functie kwalificeert de functionaris als ‘gewezen topfunctionaris’.
[2]  Indien ‘ja’: afzonderlijke looncomponenten verplicht vermelden; indien ‘nee’: alleen totaal honorarium (excl. BTW) vermelden bij Totaal bezoldiging (het gaat om een extern ingehuurde functionaris).
[3]     waarbij: x = voor instelling geldend WNT-bezoldigingsmaximum, a = deeltijdfactor (maximaal 1,0 fte) en b = functieduur in kalenderdagen.