Saldireserve

PS-besluit

N.v.t.

Bestemd voor

Opvang van rekeningsaldi en onvoorziene mee-/tegenvallers

Voeding

Positieve rekeningsaldi; incidentele meevallers

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

-

Eindjaar

N.v.t.

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

13.669

Bij: 

saldo JR2014 van B0900999

9.705

-9.705

Storting conform begroting

300

300

Storting conform begroting

628

628

Subtotaal  Bij   

928

10.633

-9.705

Af: 

Bibliotheken

23

23

0

Ruimtelijk Actieprogramma 2012-2016

74

74

Desintegratiekosten RUD

52

52

PAS

49

49

Invlechtingskosten BRU/Bedrijfsvoering

300

300

Achterstallig onderh. Legakker en zandeilanden

900

900

Invoering IKB

1.811

1.811

Ganzenakkoord

82

82

BTW BOR

200

200

Opheffing Vrede van Utrecht

245

245

Subtotaal Af

3.736

3.736

0

Saldo 31-12-2015

20.566

0

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

Storting van het jaarrekening resultaat wordt nooit begroot.

-9.705

Totaal verklaard  

-9.705

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

n.v.t.

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

Deze reserve is wettelijk verplicht om aan te houden.

Advies

In stand houden

Reserve weerstandsvermogen

PS-besluit

PS d.d. 8 juni 2009 (PS2009BEM56)

Bestemd voor

Het aanhouden van een bedrag aan weerstandsvermogen dat als financiële buffer dient voor het opvangen van risico's.

Voeding

Vanuit de saldireserve.

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

36.500

Eindjaar

-

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

31.916

Bij: 

Subtotaal  Bij   

0

0

0

Af: 

0

Subtotaal Af

0

0

0

Saldo 31-12-2015

31.916

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

n.v.t.

Totaal verklaard  

0

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

n.v.t.

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

n.v.t.

Advies

In stand houden reserve

Reserve stimuleringsfonds

PS-besluit

PS d.d. 24 mei 2004 (PS2004BEM13), overige invulling PS d.d. 8 november 2004 (PS2004BEM28)

Bestemd voor

Het Stimuleringsfonds is bedoeld voor het ondersteunen van structuurversterkende projecten in de Utrechtse samenleving. Het stimuleringsfonds mag alleen eenmalig worden aangewend voor structuurversterkende projecten welke absoluut geen exploitatieve consequenties hebben voor de toekomst. De projecten moeten voorts passen binnen de volgende thema’s:
a) Versterking Utrechtse economie (bedrijventerreinen en kenniseconomie)(€ 10 mln.)
b) Investering in duurzame ontwikkelingen (natuur, landschap en milieu)(€ 15 mln.)
c) Stedelijke vernieuwing (inclusief sociale samenhang in stedelijk gebied)(€ 10 mln.)
d) Cultuurhistorie en behoud erfgoed (€ 10 mln.)
e) Zorg en welzijn (€ 10 mln.)
f) Instelling grondbank ten behoeve van strategisch grondbeleid (€ 5 mln.)
€ 5 mln. is gereserveerd voor de rentederving op voorfinancieringen

Voeding

In 2004 is eenmalig € 65.000.000 gestort vanuit de reserve dekking Structuurfonds.

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

65.000

Eindjaar

-

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

1.567

Bij: 

0

0

Subtotaal  Bij   

0

0

0

Af: 

0

0

Subtotaal Af

0

0

0

Saldo 31-12-2015

1.567

0

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

Niet van toepassing

Totaal verklaard  

0

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

Niet van toepassing

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

Het resterende saldo is noodzakelijk voor het project Nedereindse plas.

Advies

In stand houden reserve

Reserve projecten

PS-besluit

PS d.d. 10 april 2006 (PS2006BEM06)

Bestemd voor

Zekerheid creëren over het beschikbaar blijven van in een jaar niet volledig bestede projectkredieten.

Voeding

Door storting van nog niet uitgegeven projectbudgetten.

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

-

Eindjaar

-

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

26.609

Bij: 

Greendeal zonnepanelen

189

189

0

Ganzenakkoord

90

90

0

Stationsgebied Driebergen Zeist

6.400

6.471

-71

Presto/ERP

795

795

0

Duurzaam door

0

52

-52

ARBOR

0

65

-65

Recreatieve routenetwerk

206

-206

Subtotaal  Bij   

7.474

7.867

-393

Af: 

Rijden op aardgas

35

39

-4

Woningbouwproductie

432

22

410

Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen

185

184

1

Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven

3.606

49

3.557

Regionale Uitvoeringsdienst

0

2

-2

ARBOR

98

13

85

Duurzaam door

75

0

75

Versnelde aanpak knelpunt Hoevelaken,Eemnes en Rijnsweerd

2.320

0

2.320

Op de Fiets

252

90

162

Wandelen / Recreatieve routenetwerk

59

16

43

Hart van de heuvelrug

4.701

4.083

618

BGT

128

128

0

Economisch beleidsplan

505

655

-150

Programma herstructurering bedrijventerreinen PLUS

10

10

0

Stationsgebied Driebergen Zeist

2.970

2.601

369

Cultuurnota/Cultuurprogramma

25

25

0

Cultuurnota/Cultureel ondernemerschap

718

462

256

Transitie en knelpunten Jeugdzorg

2.177

2.177

0

Strategisch communicatiebeleid

6

6

0

Presto/ERP

1.226

917

309

Intensivering Cultuur

415

124

291

Green Deal

400

287

113

Bibliotheekvernieuwing

147

120

27

Utrecht 2040

109

97

12

Subtotaal Af

20.599

12.106

8.493

Saldo 31-12-2015

22.370

-8.886

Vervolg reserve projecten

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

Woningbouwproductie: De uitgaven voor woningbouwproductie zijn met name gemaakt via het budget van kadernota Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling. De doelstellingen van WBO en woningbouwproductie komen (deels) overeen. 

410

Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven: De voorbereidende gesprekken voor uitplaatsing van hinderlijke bedrijven hebben nog beperkte kosten voor concrete uitplaatsingen opgeleverd. Meest voorkomende reden is dat het betreffende bedrijf niet meer weg wil en/of niet in een uitplaatsing wil dan wel kan investeren. Verder gaat het vaak om een combinatie van het uitblijven van een ontwikkelaar voor de vertreklocatie, te hoge kosten voor uitplaatsing in algemene zin, of het feit dat de betrokken gemeente onvoldoende financieel kan (of wil) bijdragen. 

3.557

Recreatieve routenetwerken: In 2015 was geraamd dat we een bijdrage zouden geven aan het pilotproject veenslib en legakkers Loosdrechtse plassen. Deze bijdrage is echter overgeheveld naar 2016.

206

Versnelde aanpak knelpunten Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd: Verwacht werd dat de projecten Hogewegzone ad € 1.000.000 en Hogeweg binnen ad € 1.320.000 van de gemeente Amersfoort in 2015 gedeclareerd zouden worden. De gereedmelding en de daarbij behorende accountantsverklaring komen echter in 2016. Hierdoor heeft geen onttrekking plaatsgevonden aan de reserve.

2.320

Economisch beleidsplan: Hogere onttrekking het gevolg van de stofkamoperatie. Hierdoor is bedrag vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen.

-150

Stationsgebied Driebergen-Zeist: De onttrekking is lager uitgevallen omdat de verwachte declaraties van ProRail door vertraging in de voorbereidingsperiode lager waren dan verwacht.

369

Cultuurnota/Cultureel ondernemerschap:  Lagere ontrekking doordat de uitgaven van transitie van de instellingen naar cultureel ondernemerschap achterblijven. De transitie duurt langer dan verwacht. Hierdoor hebben ook een aantal voorgenomen projecten, bijvoorbeeld casussen gemeenten naar aanleiding cultuurpacts, vertraging opgelopen. Deze projecten zijn daarom doorgeschoven naar 2016. 

256

Intensivering cultuur: Lagere onttrekking omdat de geraamde uitgaven voor achterstallig onderhoud aan onder andere de bunkers en de shelters in het park Soesterberg doorgeschoven zijn naar 2016.

291

Green deal: Lagere ontrekking is voornamelijk het gevolg van het feit dat enkele projecten die begin dit jaar in de pijplijn zaten, niet of later dan gepland in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het aanjaagfonds voor collectieve energieprojecten. Deze projecten zijn doorgeschoven naar 2016.

113

Presto: Lagere onttrekking omdat de in het najaar 2015 gestarte fase waarin onder meer de personeelsadministratie wordt overgezet, is doorgeschoven naar 2016. Dit project is doorgeschoven naar 2016.

309

Hart van de Heuvelrug: Lagere onttrekking doordat een aantal afrondende werkzaamheden rond het ecoduct Boele Staal doorlopen in 2016. Dit project is doorgeschoven naar 2016.

618

Totaal verklaard  

8.299

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

Advies

Reserve NTVA provincie Utrecht

PS-besluit

In de jaarrekening 1987 is de saldireserve gesplitst in een algemeen deel en een deel waaraan een bestemming was verbonden. De formele instelling vond plaats bij vaststelling van de jaarrekening 2010.

Bestemd voor

Zekerheid creëeren over het beschikbaar blijven van in een jaar niet volledig bestede incidenteel beschikbaar gestelde middelen om zo het hiermee beoogde product of de hiermee beoogde prestatie te kunnen leveren. 

Voeding

Stortingen van het over te boeken bedrag.

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

-

Eindjaar

-

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

389

Bij: 

0

Subtotaal  Bij   

0

0

0

Af: 

Zonnepanelen voor asbestdaken

389

389

0

0

Subtotaal Af

389

389

0

Saldo 31-12-2015

0

0

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

Totaal verklaard  

0

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

Advies

Reserve Frictiekosten personeel en Veranderopgave

PS-besluit

Behandeling PS d.d. 2 juli 2012,VJN 2012

Bestemd voor

Doel van de reserve is om de middelen die beschikbaar zijn voor de Frictiekosten en de
veranderopgave apart inzichtelijk te maken en te spreiden in de tijd. Daarnaast worden ook frictiekosten met een structureel karakter zoals de WW kosten hieruit gedekt. 

Voeding

Er is een eenmalige storting van € 9,75 mln. bepaald bij het besluit VJN 2012
Daarnaast wordt er vanaf 2013 jaarlijks € 750.000 gestort voor de WW kosten.

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

0

Eindjaar

-

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

4.106

Bij: 

Bijdrage begrote jaarlijkse storting 2015

750

750

0

Subtotaal  Bij   

750

750

0

Af: 

Frictiekosten personeel incl. WW

2.486

1.384

1.102

Subtotaal Af

2.486

1.384

1.102

Saldo 31-12-2015

3.472

-1.102

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

Voor het opvangen van de frictiekosten personeel wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de beschikbare personeelsbudgetten, hierdoor is minder gebruik gemaakt van het budget uit de reserve Frictiekosten. Daarnaast vallen, door het mobiliteitsmaatwerk, de WW kosten lager uit.

1.102

Totaal verklaard  

1.102

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

Reserve is bedoeld om dit soort schommelingen ook op te kunnen vangen.

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

Het traject van de Veranderopgave en de daaruit voortvloeiende kosten is nog niet afgerond. Het saldo in de reserve moet dus beschikbaar blijven. Daarna blijft deze reserve noodzakelijk voor het opvangen van de frictiekosten met een structureel karakter.

Advies

In stand houden reserve.

Reserve collectief particulier opdrachtgeverschap

PS-besluit

PS d.d. 10 november 2008 (PS2008BEM31)

Bestemd voor

Financieren van stimuleringsprojecten die passen binnen het kader van het Actieplan Woningbouw (Collectief particulier opdrachtgeverschap) dat op 22 november 2007 aan de Tweede Kamer is verzonden. Streven van de ondersteuningsmaatregelen is dat minimaal 6 CPO-projecten daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Voeding

Eénmalige bijdrage van het rijk (Junicirculaire 2008)

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

606

Eindjaar

2014

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

80

Bij: 

Subtotaal  Bij   

0

0

0

Af: 

realisatie CPO

80

30

Subtotaal Af

80

30

50

Saldo 31-12-2015

50

-50

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

Enkel de werkelijk kosten in 2015 zijn onttrokken uit de reserve. Deze zijn lager uitgevallen dan geraamd omdat de eindverantwoordingen van een tiental projecten nog niet is ontvangen.

-50

Totaal verklaard  

-50

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

Zie toelichting verschil.

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

De verwachting is dat uitbetaling van de subsidies in 2016 zal plaatsvinden, tevens zal in 2016 bepaald worden of het restant bedrag uit de reserve opgenomen wordt in het Programma Binnenstedelijke Ontwikkeling 2016-2019.

Advies

In stand houden reserve

Reserve aanvulling ISV Algemeen & Geluid Wonen

PS-besluit

PS besluit 2001, herzien eigenschappen PS d.d. 31 oktober 2011 (PS2011PS13)

Bestemd voor

Het egaliseren van de jaarlijks te ontvangen decentralisatieuitkering ISV -middelen (onderdeel algemeen / geluid) via het provinciefonds en de jaarlijkse uitgaven ten behoeve van ISV- algemeen/geluid.

Voeding

De voeding geschied vanuit het provinciefonds, decentralisatie-uitkering ISV, onderdeel algemeen/geluid. Daarnaast kunnen er eigen provinciale middelen toegevoegd worden aan deze reserve, met in achtneming van hetgeen beschreven onder “Plafond/streefbedrag”.

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

7.682

Eindjaar

2015

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

394

Bij: 

Ontvangsten ISV

269

0

Subtotaal  Bij   

269

0

269

Af: 

Realisatie ISV

395

394

Subtotaal Af

395

394

1

Saldo 31-12-2015

0

268

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

Het ISV is afgerond in 2015. De geraamde storting is daarom niet meer nodig.  Het resterend budget  ad € 628.000 is vrijgevallen naar de algemene middelen.

268

Totaal verklaard  

268

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

Niet van toepassing, reserve valt vrij.

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

Reserve is niet meer nodig ISV is afgerond.

Advies

Reserve opheffen.

Reserve Binnenstedelijke Opgave

PS-besluit

PS 23 april 2012 (PS2012WMC02)

Bestemd voor

(co)Financiering van de projecten en activiteiten uit het Actieplan Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling 2012-2015. Binnen het programmabudget kan het geld op drie manieren ingezet worden: via directe beïnvloeding van de processen in de woningmarkt door middel van de inzet op regionale afstemming, kennisdeling en stimuleren van het proces op een aanjagende wijze; via het financieel instrumentarium en via participatie in complexe projecten en gebiedsontwikkeling.

Voeding

Bij initiatie is € 10 miljoen aan coalitiemiddelen uit de Algemene Reserve toegevoegd. Daarnaast is €0,966 miljoen aan geherprioriteerde middelen uit de Najaarsrapportage 2011 en € 2,56 miljoen aan geherprioriteerde middelen uit de Najaarsrapportage 2013 ten behoeve van binnenstedelijke ontwikkeling en wonen in de reserve gestort. Totale storting € 13,526 miljoen. 

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

-

Eindjaar

2015

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

12.596

Bij: 

Subtotaal  Bij   

0

0

0

Af: 

Realisatie WBO

10.595

4.225

Subtotaal Af

10.595

4.225

6.370

Saldo 31-12-2015

8.371

-6.370

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

Bij begroting is uitgegaan van het nemen van de kosten op het moment van beschikken. Een groot aantal subsidies ter hoogte van in totaal ongeveer 3 miljoen  zijn wel beschikt, maar nog niet uitgegeven.  Zij komen tot uiting in de niet uit de balans blijkende verplichtingen. Daarnaast is de provincie voor een drietal projecten in Utrecht, Woerden en Zeist nog in afwachting van een aanvraag. De voorbereidingen op een aanvraag zijn vanuit provinciezijde gereed. 

6.370

Totaal verklaard  

6.370

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

Niet van toepassing, uitgaven volgen in 2016.

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

2016 is het laatste jaar van het huidige programma en van de reserve.

Advies

In stand houden reserve.

Reserve Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma/Ruimtelijk Actieprogramma (IGP/RAP)

PS-besluit

Bij vaststellen jaarrekening 2013

Bestemd voor

Sparen zodat er uitvoering gegeven kan worden aan grote gebiedsprojecten die zorgen voor doelbereik over bestaande (provinciale) programma’s heen en waarbij de provinciale inzet ‘er toe doet’.

Voeding

De initiële storting betreft het niet geclaimde budget van 2012 (3,6 mln. cf. PS2013PS04-2) en de bedragen die bij de Voorjaarsnota 2013 in de projectenreserve zijn geboekt voor IGP (cf. PS2012RGW08), € 3,25 mln. (2013), € 3,15 mln. (2014), € 3,45 mln. (2015). Vanaf 2016 wordt jaarlijks structureel € 2,779 mln. 

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

29,5 mln.

Eindjaar

2019

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

6.993

Bij: 

Reguliere storting verminderd met de ombuigingen Ruimtelijke Ordening/Agenda Vitaal Platteland en Financiering projectmedewerkers

2.565

2.565

0

Aanvullende storting

0

386

-386

Subtotaal  Bij   

2.565

2.951

-386

Af: 

Integraal gebiedsprogramma: Nieuwe Hollandse Waterlinie

2.000

2.000

0

Integraal gebiedsprogramma: Hart van de Heuvelrug / Vliegbasis Soesterberg

1.500

1.500

0

Integraal gebiedsprogramma: Lunet aan de Snel

270

270

0

Integraal gebiedsprogramma: Verbreding Lekkanaal / Bedrijvenpark Het Klooster

500

-500

Subtotaal Af

4.270

3.770

-500

Saldo 31-12-2015

6.174

-886

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

In de Voorjaarnota 2014 is besloten dat de vrijvallende middelen in de jaren 2014 tot en met 2017 na inzet van reserves in de programma’s 1 ruimtelijke ontwikkeling, binnenstedelijke ontwikkeling en wonen en (voor het onderdeel Ruimtelijke Ontwikkeling) en Programma 2 landelijk gebied (met uitzondering van het  onderdeel vergunning en handhaving) toe te voegen aan de reserve Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma tot een maximum van € 5,9 mln. Voor ruimtelijke ontwikkeling bedragen de vrijvallende middelen dit jaar € 123.000, voor Landelijk gebied bedragen deze € 263.000. Deze worden nu dus toegevoegd aan de reserve zonder dat deze vooraf geraamd waren.

-386

PS hebben in mei 2014 het realisatieplan voor het project ‘Verbreed Lekkanaal / bedrijvenpark het Klooster’ vastgesteld, waarbij was verwacht dat in 2015 zou worden uitgekeerd. Het heeft echter meer tijd gekost dan voorzien om de gemaakte afspraken op een goede manier te vertalen in een beschikking, inclusief een koppeling met de aanpassing van het bestemmingsplan. Daarom zal de beschikking in de eerste helft van 2016 worden verleend.

-500

Totaal verklaard  

-886

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

N.v.t., de extra storting is compensatie voor de middelen die voor Integraal gebiedsprogramma: Hart van de Heuvelrug / Vliegbasis Soesterberg worden onttrokken om in de toekomst nog integrale gebiedsprogramma's te kunnen financieren en het project Verbreding Lekkanaal wordt in 2016 alsnog uitgevoerd.

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

Nodig voor de gelabelde middelen.

Advies

Reserve onveranderd in stand houden.

Programma Landelijk Gebied

PS-besluit

PS d.d. 12 december 2011 (PS2011RGW10)

Bestemd voor

(co)Financieren of subsidiëren van projecten in het landelijk gebied op de thema's natuur, water, bodem, landschap, cultuurhistorisch erfgoed, landbouw, recreatie, leefbaarheid, duurzaamheid, klimaat en energie; (subsidiëring van) aankopen, inrichten en beheer van natuurterreinen EHS), knelpunten bij de realisatie van de EHS oplossen; aanleg van ecoducten en ecopassages; uitvoering van het Reconstructieplan; Groen/Blauwe structuren, duurzame versterking landbouw, ecoducten en NHW, GH, GMN, Fort Vechten, Linschoterwaard en de Schammer, uitfinanciering onderdeel ILG coalitieakkoord ’07-‘11)

Voeding

Bij initiatie is een startbedrag betrokken. Daarna jaarlijkse een bijdrage aan de bovenstaande thema's.

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

-

Eindjaar

2021

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

105.895

Bij: 

Realisatie AVP 2015

10.158

9.503

655

Subtotaal  Bij   

10.158

9.503

655

Af: 

Realisatie AVP 2015

35.278

15.911

19.367

Subtotaal Af

35.278

15.911

19.367

Saldo 31-12-2015

99.487

-18.712

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

De geplande uitvoering van projecten was te optimistisch. Redenen daarvoor zijn bijvoorbeeld de opgelopen vertraging ecoducten, de convenanten de Boom en den Treek waarvoor de aanvragen later binnenkomen dan verwacht, de vertraagde aanbesteding van de verdrogingsbestrijding door de afhankelijkheid van de ruilverkaveling. In het algemeen speelt dat inrichting van gebieden pas plaats kan vinden als een groter aaneengesloten gebied is verworven en er een inrichtingsplan is en vergunningen zijn. 

14.367

overige verschillen

4.345

Totaal verklaard  

18.712

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

Het lagere saldo geeft voldoende dekking voor de komende jaren. De bedragen zijn in totaal niet anders dan verwacht, maar hebben zich in een ander jaar voorgedaan. 

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

Reserve is nodig ter uitvoering van de genoemde projecten in de kaderdocument Agenda Vitaal Platteland 2012-2015. Realisatie van de projecten loopt door in het nieuwe uitvoeringsprogramma dat in 2016 wordt vastgesteld.

Advies

In stand houden reserve.

Reserve dekking financiele risico's grondaankopen

PS-besluit

PS d.d. 26 oktober 2009 (PS2009BEM25)

Bestemd voor

De provincie voert een actief grondbeleid. Hierdoor loopt de provincie financiële risico's. De middelen in deze reserve dienen als financiële dekking van deze risico's. Een bedrag van € 5 mln. is bestemd voor risico's van grondaankopen in het kader van het revolverend fonds (PS2009RGW01).

Voeding

Eénmalig € 5 mln. uit het stimuleringsfonds

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

-

Eindjaar

-

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

5.000

Bij: 

0

0

Subtotaal  Bij   

0

0

0

Af: 

Omzetting reserve in voorziening

0

5.000

Subtotaal Af

0

5.000

-5.000

Saldo 31-12-2015

0

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

Deze reserve is op grond van ons kader voor risicomanagement omgezet in een voorziening omdat de risicopercentages groter of gelijk zijn aan 50%. 

5.000

Totaal verklaard  

5.000

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

Niet van toepassing.

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

Niet van toepassing.

Advies

Reserve opheffen.

Reserve exploitatieverschillen grondwaterbeheer

PS-besluit

Bij V en W-6/1987

Bestemd voor

Egalisatie van kosten van het kwantitatieve waterbeheer

Voeding

Positieve exploitatiesaldi

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

n.v.t.

Eindjaar

-

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

1.668

Bij: 

Ontvangen leges

1.160

1.084

76

Subtotaal  Bij   

1.160

1.084

76

Af: 

Exploitatieverschillen grondwaterheffing 2015

1.160

1.166

-6

Subtotaal Af

1.160

1.166

-6

Saldo 31-12-2015

1.586

82

,

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

Er zijn minder legesopbrengsten ontvangen. De hoogte van de leges is afhankelijk van de totale onttrokken hoeveelheid grondwater. Deze is afgelopen jaar lager geweest dan ingeschat.

82

Totaal verklaard  

82

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

N.v.t.

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

Het saldo van de reserve (€ 1,585 miljoen) is voor de komende jaren nodig om de extra werkzaamheden voor de verdrogingsbestrijding te bekostigen. Daarnaast is in artikel 7.7 van de waterwet geregeld dat er alleen middelen aan deze reserve mogen worden onttrokken die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Er is dus geen vrije ruimte binnen de reserve aanwezig.

Advies

In stand houden van de reserve.

Reserve kosten desintegratie RUD

PS-besluit

Jaarrekening 2013

Bestemd voor

bestemmingsreserve desintegratiekosten RUD Utrecht

Voeding

Deze bestemmingsreserve wordt jaarlijks gevoed met eventuele overschotten (budgetonderschrijdingen) op de materiele budgetten voor Vergunningverlening en Handhaving die bij de provincie blijven (voor de provincie als opdrachtgever), en vanaf 2017 met de naar verwachting lagere jaarlijkse bijdrage aan de RUD Utrecht van € 400.000. In de eerste jaren zal het overschot beperkt zijn en de desintegratiekosten hoog, waardoor de bestemmingsreserve negatief kan worden. Dan zal de reserve tijdelijk worden aangevuld. Uitgangspunt is om het dan tijdelijk aan te vullen uit de lopende provincie-begroting of uit het jaarrekeningresultaat.

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

n.v.t.

Eindjaar

-

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

-51

Bij: 

Storting overschot materieel budget

52

104

Subtotaal  Bij   

52

104

-52

Af: 

Subtotaal Af

0

0

0

Saldo 31-12-2015

53

-52

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

Bij de jaarrekening 2014 is de reserve Desintegratie RUD aangevuld vanuit de Saldireserve met € 52.000. Deze aanvulling was begroot. Vanuit de budgetonderschrijding in 2015 op de materiele middelen voor Vergunning verlening en Handhaving is € 52.000 gestort om bij het opheffen van deze reserve de Saldi reserve weer aan te vullen (conform besluitvorming PS2013MME13 d.d. 9-12-2013). Naar verwachting zal de afwikkeling van de kosten desintegratie RUD, inclusief het opheffen van deze reserve, bij de Kadernota 2016 plaatsvinden.

52

Totaal verklaard  

52

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

Zie toelichting verschillen.

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

Zie toelichting verschillen.

Advies

Reserve opheffen bij kadernota 2016

Egalisatiereserve Bodemsanering

PS-besluit

PS  d.d. 22 maart 2010 (PS2010RGW05)

Bestemd voor

Niet bestede gelden Decentralisatieuitkering Bodem (DUB)

Voeding

Voor het reconstructieplan is in de begroting 2005 t/m 2007 € 7 miljoen uitgetrokken. Middels de reserve worden de nog niet gebruikte gelden beschikbaar gehouden voor het aangegeven doel.

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

-

Eindjaar

2019

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

1.580

Bij: 

Inkomsten bodemsanering

600

Subtotaal  Bij   

600

0

600

Af: 

Realisatie Bodemsanering

2.259

1.031

Subtotaal Af

2.259

1.031

1.228

Saldo 31-12-2015

549

-628

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

Begroot was een storting van het saldo van lasten en baten gerelateerd aan de opgave bodemsanering. In de realisatie is echter de storting en onttrekking los geboekt.
 In 2015 zouden de projecten uit het PUC volledig zijn gerealiseerd. Echter de afronding van onder andere Oude Postweg en Spoedlocaties zijn opgeschoven naar 2016 door stagnerende werkzaamheden door technische mankementen dan wel tegenvallende saneringsresultaten en omdat er meer tijd nodig was voor aanbestedingen, wettelijke procedures en overleg met belanghebbenden. Het resterende saldo is volledig vastgelegd in opdrachten voor deze projecten. 

628

Totaal verklaard  

628

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

Niet van toepassing, uitgaven volgen in 2016.

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

Het doel van de reserve is egalisatie. De opgave op het gebied van bodemsaring is nog niet volbracht .De reserve moet in stand gehouden worden totdat de projecten uit de verlengingsperiode (2015-2019) is afgerond. Middels 2-jaarlijkse midtermreviews wordt aan het Rijk gerapporteerd en wordt bekeken wat de stand van de sanering is en hoeveel geld hiervoor nog nodig is.

Advies

In stand houden reserve.

Egalisatiereserve ISV bodemsanering

PS-besluit

PS d.d. 31 oktober 2011 (PS2011PS13)

Bestemd voor

Het egaliseren van de jaarlijks te ontvangen ISV-middelen (onderdeel bodem) via het provinciefonds en de jaarlijkse uitgaven ten behoeve van ISV-bodem.

Voeding

De voeding geschiedt vanuit het niet bestede deel van de decentralisatieuitkering ISV, onderdeel bodem.

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

2010-2014(4.240)
2015-2019(pm)

Eindjaar

2019

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

2.923

Bij: 

Subtotaal  Bij   

0

0

0

Af: 

Realisatie ISV Bodemsanering

850

2.923

Subtotaal Af

850

2.923

-2.073

Saldo 31-12-2015

0

2.073

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

2015 is het laatste jaar van het programma ISV bodemsanering. Het totale resterende budget in de egalisatiereserve is onttrokken, het restant na realisatie (€ 2,5 miljoen) valt vrij aan de algemene middelen. 

2.073

Totaal verklaard  

2.073

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

Niet van toepassing, saldo valt vrij. 

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

ISV is afgerond, reserve is leeg en niet meer nodig

Advies

Opheffen reserve

Reserve PUEV

PS-besluit

PS d.d. 17 juni 2013 (Jaarrekening 2012)

Bestemd voor

Het egaliseren van de jaarlijks te ontvangen PUEV-middelen via het provinciefonds en de jaarlijkse uitgaven ten behoeve van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014.

Voeding

De voeding geschiedt vanuit het niet bestede deel van de decentralisatieuitkering PUEV.

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

910

Bij: 

Storting rijksbijdrage

312

312

0

Subtotaal  Bij   

312

312

0

Af: 

Bijdrage diverse projecten

466

394

72

Stofkamoperatie reserves

150

-150

Subtotaal Af

466

544

-78

Saldo 31-12-2015

678

78

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

De uitgaven waren lager dan gepland omdat uren van de provinciale medewerkers uit de reguliere formatie zijn gefinancierd en dus niet uit de reserve. Daarnaast waren er in 2015 minder middelen nodig voor het maken van kwantitatieve risicoberekeningen en voor scholing.

72

In het coalitieakkoord  'Provincie Utrecht in verbinding' is aangegeven dat de reservepositie middels een stofkamoperatie  wordt (her)beoordeeld. Tijdens deze operatie is gebleken dat er in de reserve PUEV voor € 150.000 vrije ruimte zat. Dit heeft te maken met het feit dat de uren van de provinciale medewerkers die aan externe veiligheid werken niet meer uit de reserve gefinancieerd hoeven te worden.

-150

Totaal verklaard  

-78

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

Bij de stofkamoperatie is bekeken welke middelen nodig zijn om het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2015-2018 uit te kunnen voeren. Het restantbudget dat per 31-12-2015 nog in de reserve zit is nodig om de bezuiniding van het Rijk op de uitvoering van de lokale EV-taken voor de periode 2015-2018 te compenseren.

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

Het doel van de reserve is egalisatie. Het huidige saldo van de reserve is nodig om toekomstige uitgaven te kunnen dekken. Er is geen vrije ruimte in de reserve.

Advies

De reserve moet in stand gehouden worden, totdat de uitvoering van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2015-2018 is afgerond.

Reserve concessieverlening EEV

PS-besluit

PS d.d. 2 juli 2007 (PS2007BEM26)

Bestemd voor

Het verbeteren van de luchtkwaliteit door inzet van schonere bussen in de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer.

Voeding

Eenmalig bij resultaatbestemming jaarrekening 2006.

Minimumbedrag

-

Plafondbedrag

1.760

Eindjaar

2016

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

440

Bij: 

Subtotaal  Bij   

0

0

0

Af: 

Bijdrage concessie 2015

220

220

0

Subtotaal Af

220

220

0

Saldo 31-12-2015

220

0

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

N.v.t.

Totaal verklaard  

0

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

N.v.t.

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

Het restant bedrag in de reserve (€ 220.000) is nodig om komend jaar nog aan de verplichtingen te kunnen voldoen (een jaarlijkse bijdrage van € 220.000).

Advies

In stand houden reserve.

Reserve Cofinancieringsfonds

PS-besluit

PS2007BEM06 d.d. 15 februari 2007, PS2011MME04 d.d. 7 februari 2011

Bestemd voor

Economische stimulering door bijdragen van max. 60% van de totale projectkosten aan projecten met een aantoonbaar economisch effect voor de regio Utrecht op het gebied van: life sciences, creatieve industrie (gaming, multimedia en design), duurzaamheidseconomie, kennisvalorisatie en bevordering van innovatie bij het mkb. Middels deze cofinanciering maakt de provincie projecten mogelijk die de kenniseconomie en innovatie stimuleren in de meest kansrijke clusters van de regionale economie.

Voeding

De initiële voeding bestond uit de structurele budgetten Stimulering Economische Ontwikkeling (€ 561.000), SER Utrecht (€ 27.000), Ondersteuning Arbeidsmarktbeleid ( € 56.000) en de vrij besteedbare middelen uit de reserve Stimulering Economische Ontwikkeling (€ 1.184.000). Ook werd besloten om € 6.522.000 vanuit de huidige reserve Cofinancieringsfonds te herbestemmen € 1.184.000 vanuit de reserve Stimulering Economische Ontwikkeling te herbestemmen in de reserve Cofinancieringsfonds kennis en innovatie. (PS2011MME04). In 2013 zijn de middelen uit de stelpost intensivering 2012-2015. onderdeel economisch beleidsplan, toegevoegd aan deze reserve..

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

20.000

Eindjaar

2020

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

16.130

Bij: 2015

Cofinancieringsprojecten

644

644

0

Economisch beleidsplan

1.622

1.622

Internationale school

232

232

Subtotaal  Bij   

2.498

2.498

0

Af: 

Cofinancieringsprojecten

644

644

0

Cofinancieringsprojecten

1.606

497

1.109

Cofinancieringsprojecten 

77

0

77

Internationale school

232

0

232

Subtotaal Af

2.559

1.141

1.418

Saldo 31-12-2015

17.487

-1.418

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

Lagere onttrekking voornamelijk het gevolg van de niet geraamde subsidieontvangst van de MIT regeling van het rijk ad € 1 miljoen en de bijdrage voor de NOMMIF regeling van de deelnemende gemeenten ad € 172.500.

1.418

Totaal verklaard  

1.418

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

N.V.T.

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

Het bedrag is voldoende om de afgesproken doelen te realiseren, waarbij samengewerkt wordt met de EBU.

Advies

In stand houden reserve.

Reserve Toeristische ontwikkeling

PS-besluit

PS FIN-1/1983. PS CEMENT-2/1998, PS d.d. 12-11-2001 (B&M-17/2001), jaarrekening 2005

Bestemd voor

Het administratief verwerken van verplichtingen ten aanzien van subsidies voor projecten ter stimulering van toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de provincie.

Voeding

De budgetten in het kader van toerisme/toeristische ontwikkeling waarvoor wel verplichtingen zijn aangegaan maar die nog niet zijn uitgekeerd. De bedragen die vrijvallen bij afrekening van subsidies.

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

-

Eindjaar

2016

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

790

Bij: 

Storting

900

900

0

Subtotaal  Bij   

900

900

0

Af: 

Onttrekking Toekomst recreatieschappen

200

200

0

Inleveren stofkamoperatie

52

52

0

Toekomst recreatieschappen

294

226

68

0

Subtotaal Af

546

478

68

Saldo 31-12-2015

1.212

-68

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

Iets lagere onttrekking omdat uitgaven voor toekomst recreatieschappen voordeliger uitgevallen zijn.

68

Totaal verklaard  

-68

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

N.V.T

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

Het bedrag is voldoende om de afgesproken doelen te realiseren

Advies

Reserve loopt door omdat toekomstvisie nog niet uitgewerkt is en er een routebureau wordt opgericht.

Reserve grote wegenwerken

PS-besluit

PS X-14/1988, herzien PS d.d. 27 juni 2005 (PS2005BEM20)

Bestemd voor

Het beschikbaar houden van gelden die bestemd zijn voor wegeninvesteringen. Daarnaast is de reserve bestemd voor egalisatie van kosten wegenwerken die niet binnen het jaarbudget kunnen worden gerealiseerd.Het beschikbaar houden van gelden om het mobiliteitsprogramma (SMPU) te kunnen realiseren.

Voeding

Basis was het vastgestelde SMPU t/m2020. Op basis hiervan is storting voor materiële en apparaatskosten begroot. In 2014 is het mobiliteitsplan opgeleverd. Dit mobiliteitsplan loopt tot en met 2028.

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

-

Eindjaar

-

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

46.169

Bij: 

Storting(op basis van nieuw mobiliteitsplan)

15.048

15.048

Voorstel Beter Benutten Voorjaarsnota 2013

2.250

2.250

Geluidmaatregelen hoofdwegennet BBOT 25-6-2013

1.200

1.200

Structurele storting verkenningen

60

60

Intensivering coalitieprogramma 2012-2015

500

500

Financiering projectmedewerkers

-1.268

-1.268

BOR storting

200

200

Subtotaal  Bij   

17.990

17.990

0

Af: 

Ontrrekking primitieve begroting

39.247

32.827

6.420

Kasritmewijziging

-16.940

-16.940

0

Kasritmewijziging

-2.847

-2.847

0

0

Subtotaal Af

19.460

13.040

6.420

Saldo 31-12-2015

51.119

-6.420

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

Voor de lagere onttrekking verwijzen wij u naar de toelichting van programma 5 onder de lasten en baten bij de verschillenanalyse onder de kopjes "Diverse uitvoeringsprojecten UMP" en "Diverse uitvoeringsprojecten bereikbaarheidsoffensief Randstad". 

6.420

Totaal verklaard  

6.420

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

Reserve is nodig voor uitvoering van het mobiliteitsplan 2015-2028

Advies

In stand houden van reserve

Reserve Masterplan Soesterberg

PS-besluit

PS d.d. 26 april 2010 (PS2010WMC08)

Bestemd voor

Ter uitvoering van de verdiepte ligging van de provinciale weg N237 (inclusief 3 overkluizingen) zoals opgenomen in het Masterplan Soesterberg en als verantwoordelijkheid van de provincie vastgelegd in het met de gemeente Soest afgesloten Bestuurlijke overeenkomst Masterplan Soesterberg van 8 juni 2009.

Voeding

Voeding geschiedt vanuit meerdere bronnen:
- € 3,3 miljoen uit het Fonds stedelijk Bouwen en Wonen (FSBW);
- € 2,1 miljoen uit het Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijvigheid (FUHB);
- € 3 miljoen uit het project fietsverbinding Soest-Soesterberg (pakketstudies);
- € 5 miljoen uit het Strategisch Mobiliteitsfonds Provincie Utrecht (SMPU, uit reserve GWW: grote wegenwerken).

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

€ 14 mln.

Eindjaar

2016

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

12.474

Bij: 

Subtotaal  Bij   

0

0

0

Af: 

Primitieve begroting

4.000

1.672

2.328

Subtotaal Af

4.000

1.672

2.328

Saldo 31-12-2015

10.802

-2.328

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

Voor de lagere onttrekking verwijzen wij u naar de toelichting van programma 5 onder de lasten bij de verschillenanalyse onder het kopje "Verdiepte ligging Soesterberg N237". 

2.328

Totaal verklaard  

2.328

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

N.V.T

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

Verwachting (op grond van de huyidige berekeningen) is dat bedrag in reserve voldoende is voor realisatie.

Advies

In stand houden reserve

Reserve VERDER

PS-besluit

Voorjaarsnota 2011

Bestemd voor

Ter uitvoering van de afspraken gemaakt met het Rijk over de medefinanciering in de opwaardering van de NRU en het VERDER-pakket.

Voeding

Voeding geschiedt vanuit meerdere bronnen:
- € 16,7 miljoen(rentedragend) uit de algemene reserve per 1-1-2011 ten behoeve van de Noordelijke Randweg Utrecht
- restant van de reserve Pakketstudies(onderdeel van de reserve coalitieakkoord) per 31-12-2011, circa € 18,2 miljoen ten behoeve van maatregelen VERDER
- jaarlijkse storting van € 8,5 miljoen van 2012 tot en met 2021 opgenomen in de reguliere begroting ten behoeve van maatregelen VERDER

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

nvt

Eindjaar

2022

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

62.186

Bij: 

Storting primitieve begroting

8.672

17.734

-9.062

Subtotaal  Bij   

8.672

17.734

-9.062

Af: 

Primitieve begroting

6.000

0

6.000

Kasritmewijziging

-2.000

0

-2.000

Subtotaal Af

4.000

0

4.000

Saldo 31-12-2015

79.920

-13.062

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

Hogere storting voornamelijk omdat de voormalige afdeling BRU hun aandeel in de het saldo uitgaven van het programma RVM al hebben overgemaakt, terwijl dit aan het eind van de looptijd(2020) zou plaatsvinden.

13.638

De overige uitgaven van het VERDER programma, waaronder Westelijke ontsluiting Amersfoort, A92 Aanleg ongelijkvloerse kruising Amersefoortseweg,RVM geven per saldo een nadeel van

-576

Totaal verklaard  

13.062

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

Restant is nodig om toekomstige verplichtingen te kunnen betalen. Momenteel is er nog een overprogrammering bij het programma.

Advies

In stand houden van de reserve.

Reserve gladheidsbestrijding

PS-besluit

PS2014PS04 Jaarrekening 2013

Bestemd voor

Egaliseren van kosten inzake de gladheidsbestrijding

Voeding

Bij instelling van deze reserve wordt éénmalig het restant van de voorziening gladheidsbestrijding (stand 31 december 2013) in de reserve gestort. Daarnaast wordt er jaarlijks € 800.000 in de reserve gestort. Periodiek zal bekeken worden of de voeding aanpassing behoeft (i.v.m. weers- en prijsontwikkelingen en n.a.v. de toe- of afname van het provinciaal wegenbestand).

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

nvt.

Eindjaar

nvt.

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

422

Bij: 

800

802

Subtotaal  Bij   

800

800

0

Af: 

800

802

Subtotaal Af

800

802

-2

Saldo 31-12-2015

420

2

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

Er is geen sprake van significante verschillen. 

Totaal verklaard  

0

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

Deze reserve is noodzakelijk voor de uitoefening van een wettelijke taak van de provincie, namelijk het toegankelijk en veilig houden van het provinciale onderliggende wegennetwerk in geval van vorst en winterse neerslag.

Advies

Reserve ecoducten

PS-besluit

PS d.d. 15 mei 2006 (PS2006BEM11) en PS d.d. 12 december 2011

Bestemd voor

Financiering van het programma Prioriteiten Ecopassages bij provinciale wegen tot en met 2015. 

Voeding

Herprioritering middelen conform Coalitieakkoord, te weten: Groot Mijdrecht Noord € 1.520.000, Najaarsrapportage 2011 € 6.440.000,  Energiek Utrecht € 1.950.000, Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven € 761.000 en Fonds Stedelijk Bouwen Wonen € 835.000.

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

-

Eindjaar

2015

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

11.470

Bij: 

Subtotaal  Bij   

0

0

0

Af: 

Onttrekking

0

253

-253

Subtotaal Af

0

253

-253

Saldo 31-12-2015

11.217

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

Bij de najaarsrapportage is vergeten om bij de bijstelling van de uitgaven van grote wegenwerken, de onttrekking aan de reserve te ramen.

-253

Totaal verklaard  

-253

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

Advies

BRU Best.-reserve BDU (rente)

PS-besluit

Bestemd voor

Voeding

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

-

Eindjaar

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

6.144

Bij: 

Subtotaal  Bij   

0

0

0

Af: 

Subtotaal Af

0

0

0

Saldo 31-12-2015

6.144

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

Totaal verklaard  

0

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

Advies

Reserve investeringsfonds provinciaal erfgoed

PS-besluit

PS d.d.15 mei 2006 (PS2006ZCW06)

Bestemd voor

De provincie Utrecht zet zich actief in voor oplossen van Cultuurhistorische knelpunten/provinciale parels. 

Voeding

Eerste vulling met de bestemmingsreserve monumenten en de nog uitstaande voorfinancieringen.

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

-

Eindjaar

-

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

4.812

Bij: 

Subtotaal  Bij   

0

0

0

Af: 

Onttrekking Primitieve begroting

1.300

652

648

Subtotaal Af

1.300

652

648

Saldo 31-12-2015

4.160

-648

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

Voordeel voornamelijk ontstaan omdat gedeelte van het beschikbare budget over 2014, waarvan de beschikkingen in 2015 zijn afgegeven, nog niet verdeeld is.

648

Totaal verklaard  

648

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

N.V.T

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

Bedrag in reserve is nodig om extra subsidies te kunnen geven om de doelen behoud en restauratie van provinciale erfgoedparels te realiseren.

Advies

In stand houden van de reserve.

Reserve cultuurhistorische hoofdstructuur (CHS)

PS-besluit

Ingesteld bij besluit van 15 mei 2006, nr. PS2006ZCW. Kenmerken vastgesteld bij jaarrekeningvaststelling 2006 (PS2007BEM26). Opgeheven bij Stofkam I PS2008BEM19. Voorstel opheffing ongedaan te maken bij nota reserves en voorzieningen 2009 (PS2009BEM25, PS 26-10-09). Kenmerken ge-update bij jaarrekeningvaststelling 2012 (PS2013PS04).

Bestemd voor

Het gericht investeren in gebiedsprojecten en verkenningen in het kader van het uitvoeringsprogramma Cultureel erfgoed, zoals vastgelegd in de Cultuurnota 2012- 2015

Voeding

Afhankelijk van de besteding van de jaarlijkse beschikbare budgetten voor het uitvoeringsprogramma CHS worden de niet bestede middelen in het begrotingsjaar toegevoegd aan deze reserve

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

-

Eindjaar

-

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

312

Bij: 

Storting 

0

18

-18

Subtotaal  Bij   

0

18

-18

Af: 

Onttrekking Utrecht verhaalt

250

311

-61

Subtotaal Af

250

311

-61

Saldo 31-12-2015

19

-61

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

Onttrekking is hoger uitgevallen omdat in het kader van de stofkamoperatie € 61.000 ingeleverd is ten gunste van de algemene middelen.

-61

Totaal verklaard  

61

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

N.V.T.

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

Stand van de reserve is voldoende om als buffer te fungeren voor nagekomen lasten uit de cultuurnota 2012-2015.

Advies

Bij nieuwe cultuurnota 2016-2019 wordt gevraagd om reserve te verlengen met 4 jaar.

Reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie

PS-besluit

PS d.d. 18 mei 2015 (PS2015PS03) coalitieakkoord.

Bestemd voor

Ontwikkelbudget voor Nieuwe Hollandse Waterlinie. Met de nog op te stellen kadernota NHW zal richting worden gegeven aan de bestedingen.

Voeding

Dit ontwikkelbudget zal de komende jaren (2015-2019) worden aangevuld met jaarlijks 1/3e van het  rekeningresultaat  tot maximaal € 13,5 mln. 

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

13,5

Eindjaar

2019

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

0

Bij: 

Storting 

4.000.000

4.000.000

0

Subtotaal  Bij   

4.000.000

4.000.000

0

Af: 

Onttrekking

Subtotaal Af

0

0

0

Saldo 31-12-2015

4.000.000

0

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

nvt

Totaal verklaard  

0

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

nvt

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

Gedurende de looptijd van het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie 2016-2019.

Advies

in stand houden

Reserve Huisvesting

PS-besluit

PS d.d. 28 juni 2010 (PS2010PS04)

Bestemd voor

Het constant houden van de jaarlasten huisvesting in de begroting.

Voeding

Naast een deel structurele middelen vallen ook incidentele budgetten vrij die worden gestort in deze reserve. Betreft meeropbrengst bij verkoop van de huidige locatie, het aandeel Rijnsweerd in de reserve rente en afschrijving (inclusief de bijbehorende rentetoevoeging), het restant uit de voorziening groot onderhoud, het budget CP Huisvesting en het budget NOVA voor de jaren 2011 en 2012. Ook de (huur)opbrengsten zullen in deze reserve worden gestort zodat er voor heel huisvesting een gesloten circuit bestaat.

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

-

Eindjaar

2050

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

26.516

Bij: 

Storting in reserve huur Archimedeslaan

3.751

3.804

-53

Storting in reserve

598

598

0

Subtotaal  Bij   

4.349

4.402

-53

Af: 

Onttrekking kapitaalslasten

4.571

4.571

0

Onttrekking incidentele projecten

365

365

0

Subtotaal Af

4.936

4.936

0

Saldo 31-12-2015

25.982

-53

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

-53

Totaal verklaard  

-53

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

n.v.t.

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

Reserve is bedoeld voor opvangen kapitaallasten, na afschaffing van de omslagrente betekent dit dus alleen nog maar de afschrijvingen. Daarnaast lopen de vervangingsinvesteringen via deze reserve. De reserve is noodzakelijk zolang we Archimedeslaan in ons bezit hebben.

Advies

In stand houden reserve

Reserve ICT

PS-besluit

PS d.d. 25 mei 2004 (PS2004BEM19),  PS d.d. 30 mei 2010 (PS2010PS03)

Bestemd voor

De ICT-reserve is bedoeld als hulpmiddel voor de egalisatie van sterk ongelijkmatig verlopende ICT-uitgaven. 

Voeding

Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd, gebaseerd op het daartoe periodiek op te stellen investeringsplan.

Minimumbedrag

0

Plafondbedrag

-

Eindjaar

-

Begroot na wijz

Realisatie

Saldo

Saldo 31-12-2014

3.851

Bij: 

Storting in reserve

1.186

1.186

0

Subtotaal  Bij   

1.186

1.186

0

Af: 

Onttrekking

2.137

435

1.702

Subtotaal Af

2.137

435

1.702

Saldo 31-12-2015

4.602

-1.702

Verschil

Toelichting ver-schillen Begroot na wijziging t.o.v. Realisatie

De voorgenomen vervanging van het serversysteem in 2015 is niet gerealiseerd vanwege het grote tijd- en capaciteitsbeslag door Presto. Evenals in 2014 worden de kosten voor de noodzakelijke vervanging van de servers doorgeschoven naar het volgend jaar, inclusief alle hiermee samenhangende (implementatie)kosten.

-1.702

Totaal verklaard  

-1.702

Oplossing verschil Begroot na wijz. - Realisatie

n.v.t.

In hoeverre is  reserve komende jaren nodig

Deze reserve is bedoeld voor het egaliseren van ICT investeringen. De reserve is de komende jaren toereikend om de herinvesteringen te kunnen verrichten. Op basis van de eerdere investeringen en de daaruit voortvloeiende vervangingsinvesteringen kan worden geconcludeerd dat er op dit moment geen vrije ruimte aanwezig is.

Advies

In stand houden reserve.