AVP

Agenda Vitaal Platteland

Awb

Algemene Wet Bestuursrecht

BBL

Bureau Beheer Landbouwgronden

BBV

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

BDU

Brede Doeluitkering

BJU

Bureau Jeugdzorg Utrecht

BLS

Besluit locatiegebonden subsidies

BMW

Bodem-, Water- en Milieuplan

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOR

Bereikbaarheidsoffensief Randstad

BRAVO

Brede Regionale Aanpak Voorkomt Oponthoud

BRU

Bestuur Regio Utrecht

BRZO

Besluit Risico’s Zware Ongevallen

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CPB

Centraal Planbureau

CROW

St. Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw

DLG

Dienst Landelijk Gebied

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

EBU

Economic Board Utrecht

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EHS

Ecologische hoofdstructuur

EMU

Europese Monetaire Unie

FIDO

Financiering decentrale overheden

HNP

Huis Nederlandse Provincies

HRM

Human resource management

IBT

Interbestuurlijk toezicht

IFL

Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving

IGP

Integraal gebiedsprogramma

ILG

Investeringsprogramma landelijk gebied

IPO

Interprovinciaal overleg 

IPvE

  Integrale plan van Eisen tramsysteem regio Utrecht 

ISV

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

KWO

Koude-warmte-opslag

KRW 

Europese Kaderrichtlijn Water

LEADER

Liaison Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale

LTO

Land- en Tuinbouworganisatie

LTOP

Lange Termijn Onderhoudsplan

MER

Milieu-effectrapportage

MKB

Midden- en kleinbedrijf

MRB

Motorrijtuigenbelasting

NARIS

Risicomanagement Informatie Systeem

NHW

Nieuwe Hollandse Waterlinie

NMU

Natuur- en Milieufederatie Utrecht

NNN

Natuurnetwerk Nederland

NWB

Nederlandse Waterschapsbank

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht

ODRU

Omgevingsdienst Regio Utrecht