Risicobeheersing heeft speciale aandacht gekregen binnen project Presto. Begin 2015 heeft er een
Gateway review plaatsgevonden. Tijdens deze review is niet alleen het project doorgenomen, maar ook de rol van de opdrachtgevers. In de Gateway rapportage staan aanbevelingen, die gedurende het project zijn toegepast.
Verder kunnen de geïdentificeerde risico's voor project PRESTO worden opgedeeld in twee categorieën:
technische risico's en procesmatige risico's.
Technische risico’s waren onder meer de doorlooptijd van zowel de technische installatie als de proof of concept (de fase waarin we de inschrijvingen verifiëren). Deze twee onderdelen zijn binnen de gestelde tijd voltooid.
Procesmatige risico’s betreft onder meer de besluitvorming rondom fasering. In december 2015 heeft de stuurgroep besloten modules HRM en facilitair door te schuiven naar januari 2016. Hiermee voorkomt de provincie het risico dat de werkdruk binnen de organisatie en het projectteam te groot wordt.
Een risico bij ICT-projecten is over het algemeen dat er veel maatwerk wordt ontwikkeld. Om dit in te dammen is bij de PRESTO modules financiën en projecten gekozen voor een ‘template’ dat ook bij andere overheidsorganisaties wordt gebruikt. Er is slechts op onderdelen aanvullende programmatuur ontwikkeld.
Door te kiezen voor een gefaseerd aanpak is de complexiteit gereduceerd. De totale doorlooptijd van de invoering van het ERP-systeem is en wordt hierop aangepast.