Om de bedrijfsvoeringsprocessen te standaardiseren en de stuurinformatie voor bestuur en management te verbeteren, wordt een Enterprise Resource Planning pakket (ERP) geïmplementeerd.
Daartoe is de provincie project PRESTO gestart. PRESTO staat voor Proces, Efficiency, Sturing en     Organisatie. Project PRESTO streeft naar invoering van een geïntegreerd oplossing, die de bedrijfsvoering van de provincie ondersteunt. De gekozen aanpak voor dit project en de bijbehorende aanbesteding is risicomijdend. De invoering van het pakket verloopt stapsgewijs.
Project Presto bestaat uit twee onderdelen

  1. Deelproject Sturingscycli en Dashboards: Dit gedeelte omvat het in lijn brengen van de afspraken in de P&C cyclus met die in de managementcontracten en de medewerkersbeoordelingen. Het onderdeel Sturingscycli is eind 2013 succesvol afgerond en in de organisatie gezet.Binnen dit deelproject worden ook dashboards gerealiseerd, waarmee de voortgang op bovengenoemde afspraken bewaakt kan worden. De management dashboards zijn gedurende 2014 ontwikkeld. De organisatie gebruikt deze om de wensen voor haar stuurinformatie te formuleren in voorbereiding op één geïntegreerd administratief systeem. Tijdens de implementatie van het ERP-systeem wordt het onderdeel rapportage meegenomen. Gedurende de loop van het project worden rapportages gefinetuned en/of ontwikkeld. Dit gebeurt op basis van behoefte vanuit de organisatie.
  2. Deelproject ERP: Het deelproject ERP voorziet in de invoering van een systeem, met als doel de administratie te vereenvoudigen en de kwaliteit van stuurinformatie te verbeteren. In dit traject valt het aanschaffen en inrichten van een ERP systeem om onderliggende processen te standaardiseren binnen één geïntegreerd administratie voor onder meer projecten, financiën en Human Resources (HR).