Met de gemeenten Soest en Zeist is gewerkt aan het maken van nieuwe samenwerkingsoverkomsten voor zowel het programma Hart van de Heuvelrug als Vliegbasis Soesterberg. Beide samenwerkingsovereenkomsten zijn ondertekend door de drie partijen op 5 juni 2015. Deze overeenkomsten bevatten eenduidige afspraken over de wijze van samenwerking, gericht op succesvolle uitvoering van de resterende projecten in de komende jaren.
De herinrichting Vliegbasis Soesterberg maakt geen onderdeel uit van het programma Hart van de Heuvelrug, maar is daar wel nauw mee verbonden.

Gezien de veranderingen op het gebied van de zorg en het wegvallen van draagvlak voor woningbouw in Den Dolder bij de gemeente Zeist zijn de afspraken voor wat betreft de zogenaamde ‘zorgpilot’ bijgesteld. De Stuurgroep Hart van de Heuvelrug heeft hierover vorig jaar overleg gevoerd met de betrokken partners. Dat heeft geleid tot de afspraak dat de totale ontwikkeling ‘zorgpilot’ Den Dolder noordoost een vaste bijdrage levert aan het programma Hart van de Heuvelrug.

De samenwerkingsovereenkomst voor de eerste fase van de herinrichting van Vliegbasis Soesterberg is met de openstelling en het bereiken van een investeringsvolume van € 18 miljoen afgerond. In de samenwerkings-overeenkomst is opgenomen dat vanuit het project Vliegbasis Soesterberg € 10 miljoen zal worden bijgedragen ter dekking van het programmatekort op Hart van de Heuvelrug.
De stand van de boekwaarde per januari 2015 was € 20,2 mln. In 2015 is daar € 1,5 mln. bijgekomen, zodat de stand boekwaarde per 31 december 2015 uitkomt op € 21,7 mln.

Financieel

Het nominale saldo van de mastergrondexploitatie (financiële resultaat van het programma) Hart van de Heuvelrug per 1 januari 2016 is € 11,5 mln. negatief. Ter vergelijking: het nominale saldo van de mastergrondexploitatie per 1 januari 2015 bedroeg € 12,2 mln. negatief. Het verwachte exploitatie tekort op programma Hart van de Heuvelrug ad. € 11,5 mln. wordt voor € 10 mln. afgedekt door een begrote bijdrage vanuit de exploitatie van de Vliegbasis. Voor het resterende tekort van € 1,5 mln. is een voorziening getroffen. Het is namelijk onderdeel van de voorziening Hart van de Heuvelrug van in totaal € 7,9 mln.
De verklaring van de verbetering van het saldo is onder andere:

  • Het project Den Dolder Noordoost is geen actieve grondexploitatie meer, maar een privaat project waarop de gemeente Zeist faciliterend grondbeleid voert. De grondeigenaar van het ontwikkelgebied Den Dolder Noordoost doet een vaste afdracht (kostenverhaal).
  • In het project Apollo-Noord Kontakt der Kontinenten zijn met de ontwikkelende partij hernieuwde afspraken gemaakt, waardoor de gemeente de gronden niet meer bouw- en woonrijp maakt.
  • In het project Apollo-Noord Oude Tempel zijn nieuwe afspraken gemaakt over de ontwikkeling, wat een gunstig effect heeft op het financiële resultaat van het project en de mastergrex.

Het samengevatte totaalresultaat (inclusief projecten van gem. Soest en Zeist) per 1 januari 2016 van de herziene mastergrondexploitatie ziet er als volgt uit:

(bedragen x € 1.000)

Totaal Hvdh

Totaal nominaal

t/m 2015

Nog te realiseren

Beheerfonds

-10.463

Kosten
Opbrengsten

100.332
99.237

42.834
6.785

57.498
92.452

Saldo

-11.558

Bovenstaande tabel betreffen de totale kosten en opbrengsten van alle projecten binnen het programma Hart van de Heuvelrug van de gemeente Soest, gemeente Zeist en de provincie Utrecht.