Onderstaand een overzicht ten opzichte van hetgeen in het programma Bereikbaarheid uit de programmabegroting PU 2015 is opgenomen.

Het budget ten behoeve van de realisatie van de traminfrastructuur is samengesteld uit dekking van zowel provincie als gemeente Utrecht (respectievelijk ca 70% - 30%)

Toelichting op de afwijkingen

Traminfrastructuur

De financiële afronding van de onderbouwcontracten, welke in belangrijke mate zijn afgerond, met de gemeente Utrecht en diens contract partners is in de afrondende fase. Hiermee is een bedrag van circa € 17 mln. gemoeid.
De door de bovenbouw aannemer ingediende prognose wijkt circa € 9 mln. af met hetgeen in het verleden is ingeschat.

Materieel

Er is in de begroting 2015 geen rekening gehouden met Materieel. De kosten dienen te worden gedekt uit de toekomstige reizigersopbrengsten.