De provincie is trekker van de volgende projecten:

Binnen cluster Soest I:

  • Herinrichting Oostelijke corridor

De bouw van het ecoduct Boele Staal is gestart in het najaar van 2014 met de aanleg van de landhoofden. In maart 2015 zijn de betonnen liggers aangebracht. Vanaf begin 2015 is gestart met grondaanvoer t.b.v. de realisatie van de toelopen. De opstallen van de percelen Amersfoortsestraat en de Sauna zijn gesloopt zodat de aanleg van de toelopen begin 2016 kan worden afgerond. Er loopt een gerechtelijke onteigeningsprocedure t.b.v. het verwerven van een klein deel van het Jachthuis. De verwachting is dat medio 2016 eigendomsoverdracht plaats kan vinden.

  • Bedrijventerrein Richelleweg (gezamenlijk met gemeente Soest)

Er zijn thans drie bedrijven gevestigd die hun nieuwe locaties inmiddels volledig in gebruik hebben genomen. Een vierde bedrijf is in aanbouw. Er is een overeenkomst om een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren bij voldoende belangstelling. Verder vinden er gesprekken plaats met potentiële klanten. Op het bedrijventerrein is in totaal ca 10 ha beschikbaar voor uitgifte, waarvan momenteel ca 2  ha is uitgegeven.

Binnen cluster Zeist I, II en III:

  • Herinrichting Westelijke corridor/Ericaterrein

Dit jaar zijn 4 percelen verworven. Hiermee is ca. 98 % van de oppervlakte verworven. Er loopt een gerechtelijke onteigeningsprocedure voor de verwerving van de laatste vier percelen. Naar verwachting is de eigendomsoverdracht voorjaar 2016 en kan de eind inrichting plaats vinden, waarmee het project kan worden afgerond.

Niet in cluster opgenomen:

  • Dorrestein

Dit is aangekocht door de provincie in verband met het realiseren van een ontsluitingsweg voor de woonwijk Vliegbasis, de Westelijke Ontsluitingsweg (WOS). Mogelijkheden voor de verdere invulling worden onderzocht, over de uitvoering moeten nog nadere afspraken worden gemaakt.
De projecten Kodakterrein, Ecoduct Beukbergen, Jessurunkamp en Harlanterrein zijn al voor 2014 afgerond. De projecten Kodakterrein en Jesserunkamp, Soesterveen en Sterrenberg zijn financieel afgesloten en verrekend met het Beheerfonds, het Ecoduct Beukbergen is door de provincie bekostigd.

Vliegbasis Soesterberg

Eind 2014 is het Park Vliegbasis Soesterberg, gelijktijdig met de opening van het Nationaal Militair Museum, opengesteld. In het eerste jaar 2015 is het museum een enorm succes met ca 500.000 bezoekers. Ook het park lift hier in mee en wordt goed bezocht. Juli 2015 is er een kunstroute georganiseerd (Embedded Art) die veel publiek heeft getrokken in het park: op de fiets langs de kunst op Park Vliegbasis Soesterberg.
Voor de woonwijk Vliegbasis is een globaal ontwerp-stedenbouwkundig plan (schetsontwerp) gereed. Op basis hiervan is een plan van aanpak in voorbereiding voor het verdere proces tot en met de realisatie.

Financieel

Verschillenanalyse                                                                                                            

Bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging 2015

Rekening 2015

Saldo

Lasten

Oostelijke Corridor

6.669

3.984

2.685

Richelleweg

901

150

751

Harlanterrein

16

-16

Erica terreinen

86

91

-5

Dorrestein

5.774

5.080

694

Storting baten in grondexploitatie

1.500

2.352

-852

Totaal Hart van de Heuvelrug

14.930

11.673

3.257

Vliegbasis

15.468

1.494

13.974

Totale lasten

30.398

13.167

17.231

Baten

Oostelijke Corridor

0

767

-767

Richelleweg

0

85

-85

Kamp van Zeist

1.500

1.500

0

Opname lasten uit grondexploitatie

28.898

10.815

18.203

Totale baten

30.398

13.167

17.231

Toelichting op bovenstaande afwijkingen

Oostelijke Corridor

Er is een onteigeningstitel voor de laatste aankopen in het project. Het is niet gelukt om alle aankopen af te ronden in 2015. De verwachting is dat dit in 2016 zal gebeuren. Het realiseren van het ecoduct Boele Staal is gekoppeld aan de grondexploitatie Oostelijke Corridor en hier ook op begroot.

Richelleweg

Het grootste deel van het woonrijp maken is niet uitgevoerd in 2015, maar zal in 2016 gedaan worden. Het hieraan gekoppelde onvoorzien is ook doorgeschoven naar 2016.

Harlanterrein

In verband met het nog in eigendom hebben van de grond, zijn er extra kosten gemaakt voor beheer en onderhoud.

Dorrestein

Het verschil met de begroting wordt veroorzaakt, doordat de planvorming naar achter is geschoven. Voor de ontwikkeling moeten de uitgangspunten (o.a. bestemmingsplan) nog worden gedefinieerd.

Vliegbasis

De ontwikkeling van de woonwijk wordt later gerealiseerd dan gepland en daarmee zijn de verwachte investeringen later gefaseerd. De afdracht vanuit de grondexploitatie vliegbasis aan programma Hart van de Heuvelrug van tien miljoen is nog niet geeffectueerd, in verband met mogelijke financiële gevolgen door invoering van de vennootschapsbelasting welke nog niet in volledig in beeld zijn.

Huidige boekwaarde:

De totale boekwaarde van de provinciale projecten in Hart van de Heuvelrug bedraagt per 31-10-2015 € 26,0 mln. Daarnaast zijn de projecten Jessurunkamp en Kodakterrein met het Beheerfonds verrekend. De boekwaarde van het Beheerfonds bedraagt € 10,4 mln.