Verschillenanalyse                                                                                                            

Bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging 2015

Rekening 2015

Saldo

Lasten

AVP
De geplande uitvoering van projecten was te optimistisch. Redenen daarvoor zijn bijvoorbeeld de opgelopen vertraging ecoducten, de convenanten de Boom en den Treek waarvoor de aanvragen later binnenkomen dan verwacht, de vertraagde aanbesteding van de verdrogingsbestrijding door de afhankelijk-heid van de ruilverkaveling. In het algemeen speelt dat inrichting van gebieden pas plaats kan vinden als een groter aaneengesloten gebied is verworven en er een inrichtingsplan is en vergunningen zijn. De ontstane afwijking in het kasritme wordt verrekend in de Reserve AVP.

70.029

55.662

14.367

Groene Hart
De stuurgroep Groene Hart heeft een deel van het saldo van 2014 in 2015 niet begroot, (zie ook toelichting baten). Daarnaast zijn er minder onvoorziene kosten geweest dan verwacht.

1.144

937

207

Balansafwikkelingen
Betreft het vrijvallen van verplichtingen.

-234

234

Overige kleine verschillen

5.596

5.519

77

Totaal lasten

76.769

61.884

14.885

Baten

AVP
In relatie tot onder het kopje lasten genoemde vertraging in projecten zijn ook minder bijdragen van derden binnengekomen dan gepland in 2015.

23.236

22.581

655

Groene Hart
Betreft bijdragen van partners, welk in werkelijkheid zijn ontvangen zoals begroot. Echter omdat het programma een meerjarig karakter heeft met verschillende partners, wordt dit ‘vooruitontvangen’ saldo voor 2016 gereserveerd.

1.144

937

207

Overige kleine verschillen

586

566

20

Totaal Baten

24.966

24.084

882

TOTAAL

51.803

37.800

14.003

Begroting

2015

Rekening

2015

Naam reserve

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Reserve IGP P2

0

0

263

0

Reserve N.T.V.A. Pr.2

0

389

0

389

Reserve Programma landelijk gebied

10.158

35.278

9.503

15.911

Reserve Projecten Pr.2

279

0

279

0

Reserve dek fin risico's grondbeleid

0

0

0

5.000

Totaal

10.437

35.667

10.045

21.299

Voor inzicht in de standen van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Onttrekkingen

Reserve N.T.V.A.

De onttrekkingen zijn volgens begroting gerealiseerd.

Reserve Programma Landelijk gebied

Zie voor een toelichting verschillenanalyse van lasten onder het kopje AVP.

Reserve dekking financiële risico’s grondbeleid

Deze reserve is op grond van ons kader voor risicomanagement omgezet in een voorziening omdat de risicopercentages groter of gelijk zijn aan 50%.

Stortingen

Reserve IGP

In de Voorjaarnota 2014 is besloten dat de vrijvallende middelen in de jaren 2014 tot en met 2017 na inzet van reserves in de programma’s 1 ruimtelijke ontwikkeling, binnenstedelijke ontwikkeling en wonen en
Programma (voor het onderdeel Ruimtelijke Ontwikkeling) en 2 landelijk gebied (met uitzondering van het  onderdeel vergunning en handhaving) toe te voegen aan de reserve Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma tot een maximum van € 5,9 mln. Voor ruimtelijke ontwikkeling bedragen de vrijvallende middelen dit jaar € 263.000. Deze worden nu dus toegevoegd aan de reserve zonder dat deze vooraf geraamd waren.

Reserve Programma Landelijk gebied

Zie voor een toelichting verschillenanalyse van de baten onder het kopje AVP.

Reserve Projecten

De storting is volgens begroting gerealiseerd.