Met dit programma streven wij naar een levenskrachtige en aantrekkelijke provincie met een vitaal landelijk gebied. Wij willen bijdragen aan een vitaal landelijk gebied waarin de ruimtelijke kwaliteit duurzaam wordt versterkt. Onze ambities zijn:

  • Een vitaler en samenhangender stelsel van natuurgebieden duurzaam ontwikkelen;
  • Een beleefbaarder erfgoed binnen het landelijk gebied;
  • Meer vraaggerichte recreatiemogelijkheden binnen het landelijk gebied;
  • Meer economisch vitale landbouw realiseren met een duurzamer ontwikkeling;
  • Beter de landschappelijke kwaliteit en diversiteit behouden en versterken.

Deze doelstellingen zijn beleidsmatig verankerd in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS). Daarin is ook vastgelegd om de realisatie van beleid gebiedsgericht op te pakken samen met medeoverheden, maatschappelijke organisaties, gebruikers en marktpartijen. We bieden ruimte voor initiatieven, maar realiseren zelf ook beleid via het Ruimtelijk Actieprogramma (RAP), het Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP) en de Ruimtelijke Agenda Gemeenten (RAG). De uitvoering van provinciaal beleid voor het landelijk gebied vindt grotendeels plaats via de Agenda Vitaal Platteland (AVP). Het natuurbeleid en onze grondstrategie zijn vastgelegd in Natuurbeleid 2.0 en de Nota Uitvoering Grondstrategie. In de Beleidsnota Flora- en faunawet is het faunabeheer en ganzenbeleid vastgelegd.