Verschillenanalyse                                                                                                            

Bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging 2015

Rekening 2015

Saldo

Lasten

Hart van de Heuvelrug
Zie voor de toelichting het projectblad.

30.398

13.047

17.351

Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling

Bij begroting is uitgegaan van het nemen van de kosten op het moment van beschikken. Een groot aantal subsidies ter hoogte van in totaal ongeveer 3 miljoen  zijn wel beschikt, maar nog niet uitgegeven.  Zij komen tot uiting in de niet uit de balans blijkende verplichtingen. Daarnaast is de provincie voor een drietal projecten in Utrecht, Woerden en Zeist nog in afwachting van een aanvraag. De voorbereidingen op een aanvraag zijn vanuit provinciezijde gereed.

10.595

4.574

6.021

Investering Stedelijke Vernieuwing

Geluidsbeschikkingen zijn lager vastgesteld omdat de werkelijke kosten bij de gemeenten lager zijn uitgevallen (goedkopere aanbestedingen en lagere bereidheid geluidssaneringen). Het project ‘Wenckebachplantsoen’ (Nieuwegein) is € 250.000 lager uitgevallen; één van de afgesproken mijlpalen bleek niet haalbaar. Daarnaast zijn in eerdere jaren verleende voorschotten teruggevloeid.

395

-233

628

Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma

PS hebben in mei 2014 het realisatieplan voor het project ‘Verbreed Lekkanaal / bedrijvenpark het Klooster’ vastgesteld, waarbij was verwacht dat in 2015 zou worden uitgekeerd. Het heeft echter meer tijd gekost dan voorzien om de gemaakte afspraken op een goede manier te vertalen in een beschikking, inclusief een koppeling met de aanpassing van het bestemmingsplan. Daarom zal de beschikking in de eerste helft van 2016 worden verleend.

500

0

500

Woningbouwproductie
De uitgaven voor woningbouwproductie zijn met name gemaakt via het budget van kadernota WBO. De doelstellingen van WBO en woningbouwproductie komen overeen.

432

22

410

Overige kleine verschillen

8.998

9.031

-33

Totaal lasten

51.318

26.441

24.877

Baten

Hart van de Heuvelrug
Zie voor de toelichting het projectblad.

30.398

13.047

17.351

Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling
Vanuit het duurzaamheidsbudget van Bodem Water en Milieu zijn niet begrote middelen beschikbaar gekomen voor de uitvoering van duurzame maatregelen in binnenstedelijk gebied (waaronder de wasstraat).  

0

343

-343

Overige kleine verschillen

0

307

-306

Totaal Baten

30.398

13.697

16.701

TOTAAL

20.920

12.744

8.176

 

Begroting

2015

Rekening

2015

Naam reserve

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Reserve Collectief particulier opdrachtgeverschap

0

80

0

30

Reserve IGP

2.565

4.270

2.688

3.770

Reserve projecten

0

617

0

206

Reserve stimuleringsfonds

0

40

0

0

Reserve aanvulling ISV

269

395

0

394

Wonen/binnenstedelijke ontwikkeling

 0

10.595

0

4.225 

Totaal

2.834

15.997

2.688

8.626

Voor inzicht in de standen van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Stortingen

Reserve IGP

In de Voorjaarnota 2014 is besloten dat de vrijvallende middelen in de jaren 2014 tot en met 2017 na inzet van reserves in de programma’s 1 ruimtelijke ontwikkeling, binnenstedelijke ontwikkeling en wonen en Programma (voor het onderdeel Ruimtelijke Ontwikkeling) en 2 landelijk gebied (met uitzondering van het  onderdeel vergunning en handhaving) toe te voegen aan de reserve Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma tot een maximum van € 5,9 mln. Voor ruimtelijke ontwikkeling bedragen de vrijvallende middelen dit jaar € 123.000. Deze worden nu dus toegevoegd aan de reserve zonder dat deze vooraf geraamd waren.

Reserve aanvulling ISV

Het ISV is afgerond in 2015. De geraamde storting is daarom niet meer nodig. Het resterend budget  ad € 628.000 is vrijgevallen naar de algemene middelen.  

Onttrekkingen

Reserve collectief particulier opdrachtgeverschap

Enkel de werkelijk kosten in 2015 zijn onttrokken uit de reserve. Deze zijn lager uitgevallen dan geraamd omdat de eindverantwoordingen van een tiental projecten nog niet is ontvangen. Deze worden in 2016 verwacht.

Reserve IGP

Zie voor een toelichting onder de verschillenanalyse van dit programma (lasten).

Reserve projecten

Betreft de onttrekking voor:

Geraamd

Werkelijk

Woningbouwproductie

€   432.000

€   22.000

Fonds stedelijk bouwen en wonen

€   185.000

€   185.000

Totaal

€   617.000

€   207.000

Woningbouwproductie: Zie voor een toelichting onder de verschillenanalyse van dit programma (lasten).

Reserve stimuleringsfonds

Het gaat om middelen die gereserveerd zijn om de verduurzaming  binnen Zorgeloos Wonen een extra impuls te geven. De activiteiten in Zeist Oost hebben vertraging opgelopen, de eindverantwoording komt op korte termijn.

Wonen/Binnenstedelijke ontwikkeling

Zie voor een toelichting onder de verschillenanalyse van dit programma (lasten).