Lasten en baten (x € 1.000,=)

  

Rekening 

Oorsprokelijke

Begroting na

Rekening 

2014

begroting 

wijziging 

2015

Saldo

2015

2015

Materiele lasten

16.806

14.320

45.298

20.419

24.879

Apparaatskosten

6.168

6.002

6.020

6.022

-2

Totaal lasten

22.974

20.322

51.318

26.441

24.877

Baten

7.611

8.778

30.398

13.697

16.701

Saldo van dit programma

15.362

11.544

20.920

12.744

8.176

Storting in reserves

6.235

2.955

2.834

2.688

146

Onttrekking aan reserves

10.306

4.500

15.997

8.626

7.371

Beslag op de algemene middelen

11.291

9.999

7.757

6.807

950

Overzicht uitgaven