De provincie Utrecht heeft ruimtelijk een uitstekende uitgangspositie. Mensen wonen, werken, recreëren en studeren hier graag. We werken voortdurend aan een levenskrachtige en aantrekkelijke provincie, waarin we de steeds verrassende ruimtelijke kwaliteit van stad en ommeland duurzaam versterken. Door de kwaliteit van het landelijk gebied te vergroten dragen we bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en sterke economische positionering van de provincie. In binnenstedelijke ontwikkeling willen we samen met partners aan een voldoende en divers woningaanbod en een goed voorzieningenniveau in steden en dorpen realiseren. Onze ambities zijn:

  • Een scherpere afweging van belangen rond ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij gezocht wordt naar een optimale mix voor mens, milieu en middelen;
  • Betere benutting van kansen voor verdere ontwikkeling van gebiedskwaliteiten door verbinding te zoeken met partners;
  • Meer toekomstbestendige binnenstedelijke (woon)kwaliteit, efficiënter ruimtegebruik en een gezondere woningmarkt;
  • Beter en breder beschikbaar hebben van ruimtelijke informatie gericht op meer inhoudelijke verbindingen, vernieuwende toepassingsmogelijkheden en samenwerking met strategische partners.