Verschillenanalyse                                                                                                            

Bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging 2015

Rekening 2015

Saldo

Lasten

Frictiekosten personeel
Voor het opvangen van de frictiekosten personeel wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de beschikbare personeelsbudgetten, hierdoor is minder gebruik gemaakt van het budget uit de reserve Frictiekosten. Daarnaast vallen, door het mobiliteitsmaatwerk, de WW kosten lager uit.

2.486

1.419

1.067

ICT uit reserve
De voorgenomen vervanging van het serversysteem in 2015 is niet gerealiseerd vanwege het grote tijd- en capaciteitsbeslag door Presto. Evenals in 2014 wordt de noodzakelijke vervanging van de servers doorgeschoven naar het volgend jaar, inclusief alle hiermee samenhangende (implementatie)kosten.

2.137

435

1.702

Wachtgelden en pensioenen
Het APG heeft de actuariële berekeningen van de pensioenaanspraken  geactualiseerd. Het betreft pensioenaanspraken van actieve bestuurders, voormalige bestuurders en gepensioneerden.
De berekeningen zijn gebaseerd op de grondslagen die het ABP gebruikt voor het vaststellen van de waarde van de verplichtingen. Die waarde is met name afhankelijk van de levensverwachting en de rente.
De uitkomst maakt –conform BBV-regelgeving- een verhoging van de voorziening pensioenen GS in 2015 met € 2,1 mln. noodzakelijk. Daarvan is € 0,6 mln. opgevangen binnen het reguliere budget. Het verschil van € 1,5 mln. leidt tot een overschrijding op programma 8.

520

2.123

-1.603

Programmabureau HvdH
In 2015 heeft er een voorlopige afrekening van het project ecoduct Boele Staal plaatsgevonden. Een aantal afrondende werkzaamheden rond dat ecoduct lopen echter door in 2016. Daardoor is er € 0,6 mln minder uitgegeven dan begroot. Voorgesteld wordt de resterende middelen uit 2015 in 2016 weer beschikbaar te stellen voor het afronden van de werkzaamheden (via de reserve projecten).

4.630

4.014

616

PRESTO
In het najaar 2015 is gestart met de volgende fase van PRESTO waarin onder meer de personeelsadministratie wordt overgezet. Deze fase loopt door in 2016. Voorgesteld wordt de niet bestede middelen 2015 – € 0,3 mln.- via de reserve projecten over te hevelen naar 2016.

1.226

905

321

Poortwoningen
Door langdurige besluitvormingsprocessen bij het realiseren van de verpachtingsovereenkomst, zal de daadwerkelijke overdracht pas in 2016 tot uitgaven leiden. Voorgesteld wordt de niet bestede middelen 2015 – € 0,15 mln.- over te hevelen naar 2016.

150

0

150

Staten verkiezingen:

Ter ondersteuning van de campagnes van de politieke partijen zijn er voorafgaand aan het verkiezingsjaar en in het verkiezingsjaar tal van extra activiteiten georganiseerd. Het gaat hierbij om extra media-aandacht, de sociale media, debatten en de verkiezingsavond als sluitstuk. De kosten hiervoor zijn lager uitgevallen dan begroot.

150

66

84

Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering laat een voordelig balans afwikkelingsverschil zien door onder andere lagere energiekosten en uitkeringslasten dan verwacht werden eind 2014 (zie ook najaarsrapportage).

0

-230

230

Overige kleine verschillen

26.758

26.600

158

Totaal lasten

38.057

35.332

2.725

Baten

Bijdrage fractievergoedingen:
Eens per 4 jaar vindt een afrekening plaats van de niet bestede fractievergoedingen over de afgelopen Statenperiode. Er is een bedrag van € 0,315 mln. aan niet bestede vergoedingen teruggevorderd wat niet begroot was.

0

315

-315

Overige kleine verschillen

5.828

5.944

-116

Totaal Baten

5.828

6.259

-431

TOTAAL

32.229

29.073

3.156

 

Begroting

2015

Rekening

2015

Naam reserve

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Reserve Frictiekosten personeel

750

2.486

750

1.384

Reserve ICT

1.186

2.137

1.186

435

Reserve Huisvesting

4.349

4.936

4.402

4.936

Reserve projecten

795

6.042

795

5.103

Totaal

7.080

15.601

7.133

11.858

Voor inzicht in de standen van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Stortingen

Reserve Huisvesting

De huuropbrengsten Archimedeslaan worden in de reserve Huisvesting gestort. Door indexatie van de huren is de huuropbrengst hoger en is er meer gestort.

Onttrekkingen

Reserve Frictiekosten

Zie de verschillenanalyse Frictiekosten personeel. Daarnaast is er een ontvangst geweest waardoor de onttrekking iets lager is.

Reserve ICT

Zie de verschillenanalyse ICT uit reserve.

Reserve Projecten

Betreft de onttrekking voor:

geraamd

werkelijk

Programmabureau Hart van de Heuvelrug

€ 4.701.000

€ 4.083.000

Presto   

€ 1.226.000

€    917.000

Utrecht 2040

€    109.000

€      97.000

Strategische communicatie en Huisstijl   

€        6.000   

€        6.000   

€ 6.042.000

€ 5.103.000

Programmabureau Hart van de Heuvelrug

Voorgesteld wordt de niet onttrokken middelen uit 2015 in 2016 weer beschikbaar te stellen via de reserve. Zie ook de verschillenanalyse bij de lasten.

Presto

Voorgesteld wordt de niet onttrokken middelen via de reserve over te hevelen naar 2016. Zie ook de verschillenanalyse bij de lasten.