Verschillenanalyse                                                                                                            

Bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging 2015

Rekening 2015

Saldo

Lasten

Monumentenzorg
Voordeel voornamelijk ontstaan omdat gedeelte van het beschikbare budget over 2014, waarvan de beschikkingen in 2015 zijn afgegeven, nog niet verdeeld is.

4.327

3.693

634

Intensivering cultuur
Lagere uitgaven voornamelijk ontstaan omdat de gereserveerde gelden voor achterstallig onderhoud aan onder andere de shelters en de bunkers in het Park vliegbasis Soesterberg, doorgeschoven zijn naar 2016.

635

349

286

Cultureel ondernemerschap
De transitie van de instellingen naar cultureel ondernemerschap duurt langer dan verwacht. Hierdoor hebben ook een aantal voorgenomen projecten, bijvoorbeeld casussen gemeenten naar aanleiding cultuurpacts, vertraging opgelopen. Deze projecten zijn daarom doorgeschoven naar 2016.

718

462

256

Innovatieve projecten bibliotheken
De aanvragen voor projecten bleef in 2015 achter bij de verwachting door de uitloop van de eerste fase, actief stimuleren van het innovatieproces door middel van procesbegeleiding.

330

209

121

Overige kleine verschillen

11.168

11.007

161

Totaal lasten

17.178

15.720

1.458

Baten

Cliëntenbelang
Het liquidatiesaldo van de stichting is naar de provincie overgemaakt.

0

113

-113

Overige kleine verschillen

2.164

2.187

-23

Totaal Baten

2.164

2.300

-136

TOTAAL

15.014

13.420

1.594

 

Begroting

2015

Rekening

2015

Naam reserve

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Reserve CHS

0

250

18

311

Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed

0

1.300

0

652

Nieuwe Hollandse Waterlinie

4.000

0

4.000

Reserve Projecten

0

1.305

0

731

Totaal

4.000

2.855

4.018

1.694

Voor inzicht in de standen van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Stortingen

De stortingen zijn conform of geven een kleine afwijking op de begrote ramingen.

Onttrekkingen

Investeringsfonds Provinciaal erfgoed

Voor de toelichting van deze lagere onttrekking verwijzen wij u naar de verschillenanalyse bij de lasten onder het kopje “Monumentenzorg”.

Reserve projecten

Raming   

Werkelijk

Cultureel ondernemerschap

€    718.000

€ 462.000

Cultuurprogramma   

€      25.000

€   25.000

Bibliotheekvernieuwing   

€    147.000

€ 120.000

Intensivering cultuur   

€    415.000

€ 124.000

Totaal   

€ 1.305.000

€ 731.000

Voor de toelichting op de lagere onttrekkingen bij de projecten cultureel ondernemerschap, bibliotheekvernieuwing,  en intensivering cultuur verwijzen wij u naar de toelichting bij de verschillenanalyse onder de lasten bij de kopjes “Cultureel ondernemerschap”, “innovatieve prohjecten bibliotheken” en “Intensivering cultuur”.