Verschillenanalyse                                                                                                            

Bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging 2015

Rekening 2015

Saldo

Lasten

Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven
De voorbereidende gesprekken voor uitplaatsing van hinderlijke bedrijven hebben nog beperkte kosten voor concrete uitplaatsingen opgeleverd. Zie toelichting resultaten.

3.606

49

3.557

Bodemsanering (PUC)
In 2015 zouden de projecten uit het PUC volledig zijn gerealiseerd. Echter de afronding van onder andere Oude Postweg en Spoedlocaties zijn opgeschoven naar 2016 door stagnerende werkzaamheden door technische mankementen dan wel tegenvallende saneringsresultaten en omdat er meer tijd nodig was voor aanbestedingen, wettelijke procedures en overleg met belanghebbenden. Het resterende saldo is volledig vastgelegd in opdrachten voor deze projecten.

1.242

486

756

Duurzaamheid
Een groot deel (€ 118.000) wordt veroorzaakt door ARBOR (Accelerating RenewableEnergies through valorisation of Biogenic Organic RAW Material: de investering in de biogashub (= biogasverzamelleiding) was gepland in 2015, maar onder andere door een langdurig traject van de aanvraag voor een wijzigingsvergunning, is het project vertraagd naar 2016.

338

65

273

Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn West
Vanaf 2012 zijn wij voorzitter (en daarmee voeren we het secretariaat en de financiële administratie) van het Regionaal Bestuurlijk Overleg deelstroomgebied Rijn West. De gemaakte kosten voor een aantal projecten, diverse overleggen en ondersteuning door enkele externe adviseurs wordt gedekt door financiële bijdrages van alle deelnemende partijen. Zie ook de toelichting onder de baten.

0

226

-226

Uitvoering KRW
Het saldo betreft een bijdrage voor projecten op het gebied van verontreinigingsproblematiek bij drinkwaterwinningen, zoals de projecten gebiedsgericht grondwaterbeheer en de Holle Bilt. Uitvoering van deze projecten loopt nog in 2016. Voorgesteld wordt om deze middelen via een resultaatbestemmingsvoorstel  beschikbaar te houden voor 2016.

270

80

190

Overige kleine verschillen

17.598

17.195

403

Totaal lasten

23.054

18.100

4.954

Baten

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) bodem
Betreft een niet begrote bijdrage voor kosten inzake projecten uit eerdere ISV-perioden.

0

433

-433

Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn West
Vanaf 2012 zijn wij voorzitter (en daarmee voeren we het secretariaat en de financiële administratie) van het Regionaal Bestuurlijk Overleg deelstroomgebied Rijn West. De gemaakte kosten voor een aantal projecten, diverse overleggen en ondersteuning door enkele externe adviseurs wordt gedekt door financiële bijdrages van alle deelnemende partijen. Zie ook de toelichting onder de baten.

0

226

-226

Overige kleine verschillen

4.125

4.284

-159

Totaal Baten

4.125

4.943

-818

TOTAAL

18.929

13.158

5.771

Begroting

2015

Rekening

2015

Naam reserve

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Egalisatiereserve ISV bodemsanering

0

850

0

2.923

Egalisatiereserve bodemsanering

600

0

2.259

1.031

Reserve concessieverlening OV

0

220

0

220

Reserve exploitatieverschillen grondwaterbeheer

1.160

1.160

1.084

1.167

Reserve PUEV

312

466

312

544

Reserve projecten

0

3.814

117

103

Reserve desintegratie RUD

52

0

104

0

Totaal

2.124

6.510

3.875

5.987

Voor inzicht in de standen van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Stortingen

Egalisatiereserve bodemsanering

Begroot was een storting van het saldo van lasten en baten gerelateerd aan de opgave bodemsanering. In de realisatie is echter de storting en onttrekking los geboekt. Daarnaast is de onttrekking minder groot dan oorspronkelijk begroot. Zie voor een toelichting onder de verschillenanalyse van dit programma (lasten).

Reserve projecten

Betreft de storting voor:

Geraamd

Werkelijk

Duurzaam door

€   0

€   52.000

ARBOR

€   0

€   65.000

Totaal

€   0

€   117.000

De stortingen wijken niet significant af van de geraamde storting.

Reserve desintegratie RUD

Bij de jaarrekening 2014 is de reserve Desintegratie RUD aangevuld vanuit de Saldireserve met € 52.000. Deze aanvulling was begroot. Vanuit de budgetonderschrijding in 2015 op de materiele middelen voor Vergunning verlening en Handhaving is € 52.000 gestort om bij het opheffen van deze reserve de Saldi reserve weer aan te vullen (conform besluitvorming PS2013MME13 d.d. 9-12-2013). Naar verwachting zal de afwikkeling van de kosten desintegratie RUD, inclusief het opheffen van deze reserve, bij de Kadernota 2016 plaatsvinden.

Onttrekkingen

Egalisatiereserve ISV bodemsanering

2015 is het laatste jaar van het programma ISV bodemsanering. Het totale resterende budget in de egalisatiereserve is onttrokken, het restant na realisatie (€ 2,5 miljoen) valt vrij aan de algemene middelen.

Egalisatiereserve bodemsanering

Zie voor een toelichting onder de verschillenanalyse van dit programma (lasten).

Reserve PUEV

De hogere onttrekking uit de reserve is uit te splitsen in een extra onttrekking en lagere werkelijke uitgaven. Naar aanleiding van de operatie stofkam reserves is er een bedrag van € 150.000 onttrokken ten gunste van de algemene middelen.
De werkelijke uitgaven waren lager dan gepland omdat uren van de provinciale medewerkers uit de reguliere formatie zijn gefinancierd en dus niet uit de reserve. Daarnaast waren er in 2015 minder middelen nodig voor het maken van kwantitatieve risicoberekeningen en voor scholing.

Reserve projecten

Betreft de onttrekking voor:

Geraamd

Werkelijk

Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven

€   3.606.000

€   49.000

Regionale uitvoeringsdienst (RUD)

€   0

€   2.000

ARBOR

€   98.000

€   13.000

Rijden op aardgas

€   35.000

€   39.000

Duurzaam door

€   75.000

€   0

Totaal

€   3.814.000

€   103.000

Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven: Zie voor een toelichting onder de verschillenanalyse van dit programma (lasten). De overige onttrekkingen wijken niet significant af van de geraamde onttrekking.