Als provincie werken wij aan een zodanige kwaliteit van de fysieke leefomgeving dat optimale voorwaarden ontstaan voor een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving. We richten ons daarbij vooral op de prioriteiten Waterveiligheid en wateroverlast, Schoon en voldoende oppervlaktewater, Ondergrond en Leefkwaliteit stedelijk gebied. Onze ambities zijn:

  • Een duurzame waterveiligheid, vanuit de gedachte van meerlaagsveiligheid: preventie, gevolgenbeperking en calamiteitenzorg.
  • Een duurzame en doelmatige zoetwatervoorziening, met daarbij een goede grondwaterkwaliteit voor het bereiden van drinkwater. en een toekomstperspectief voor bodemdalingsgevoelig gebied
  • Het behouden of bereiken van een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving met in het bijzonder aandacht voor de leefkwaliteit stedelijk gebied als randvoorwaarde voor de ontwikkelopgave krachtige dorpen en steden.
  • Een duurzaam en efficiënt gebruik van de ondergrond, waarbij een goede afstemming plaats vindt tussen de belanghebbende partijen en de verschillende (toekomstige) functies van de ondergrond.
  • Een integraal omgevingsbeleid, waarbij de basiskwaliteiten bodem, water en milieu (conform wet- en regelgeving) op orde zijn.