Lasten en baten (x € 1.000,=)

  

Rekening 

Oorsprokelijke

Begroting na

Rekening 

2014

begroting 

wijziging 

2015

Saldo

2015

2015

Materiele lasten

12.593

13.063

17.347

12.393

4.954

Apparaatskosten

10.881

5.418

5.707

5.707

0

Totaal lasten

23.474

18.481

23.054

18.100

4.954

Baten

7.904

1.466

4.125

4.943

-818

Saldo van dit programma

15.570

17.015

18.929

13.158

5.771

Storting in reserves

5.237

1.160

2.124

3.875

-1.751

Onttrekking aan reserves

5.501

4.482

6.510

5.987

523

Beslag op de algemene middelen

15.306

13.693

14.543

11.046

3.497

Overzicht uitgaven