Verschillenanalyse

Bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging 2015

Rekening 2015

Saldo

Lasten

Cofinancieringsfonds
Lagere uitgaven zijn voornamelijk het gevolg van verschillen in de geplande en gerealiseerde bevoorschotting van de door derden aangevraagde subsidies.

2.559

2.368

191

Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren
Voordeel met name ontstaan door lagere uitgaven bij de afrekening van de subsidieprojecten MBO Incubeter ad € 300.000 en Herstructurering bedrijventerreinen de Ronde Venen ad € 372.000

0

-712

712

Green deal collectieve energieprojecten

Lagere uitgaven zijn voornamelijk het gevolg van het feit dat enkele projecten die begin dit jaar in de pijplijn zaten, niet of later dan gepland in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het aanjaagfonds voor collectieve energieprojecten. Deze projecten zijn doorgeschoven naar 2016.

400

287

113

Recreatieve routenetwerken
Lagere uitgaven voornamelijk het gevolg van de niet uitgekeerde bijdrage pilotproject veenslib en legakkers Loosdrechtse Plassen ad € 225.000, omdat de uitvoering in 2016 zal plaatsvinden.

309

119

190

Overige kleine verschillen

7.729

7607

122

Totaal lasten

10.997

9.669

1.328

Baten

Cofinancieringsfonds
Voordeel grotendeels ontstaan omdat de toegekende subsidie van de MIT regeling van het rijk ad € 1 miljoen en de bijdrage voor de NOMMIF regeling van de deelnemende gemeenten ad € 172.500, bij de najaarsrapportage abusievelijk niet meegenomen waren als te ontvangen.

0

1.227

-1.227

Overige kleine verschillen

36

203

-167

Totaal Baten

36

1.430

-1.394

TOTAAL

10.961

8.239

2.722

 

Begroting

2015

Rekening

2015

Naam reserve

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Cofinancieringsfonds

2.498

1.709

2.498

1.141

Reserve Toeristische ontwikkeling

66

35

900

478

Reserve Projecten

400

735

206

967

Totaal

2.964

2.479

3.604

2.586

Voor inzicht in de standen van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Storting

Reserve Projecten

Bij de recreatieve routenetwerken heeft een storting plaatsgevonden voor de bijdrage pilotproject veenslib en legakkers Loosdrechtse Plassen. Zie hiervoor toelichting onder de verschillenanalyse bij de lasten onder het kopje Recreatieve routenetwerken.

Onttrekking

Cofinancieringsfonds

Voor toelichting op de hogere onttrekking verwijzen wij u naar de verschillenanalyse bij de lasten en baten onder het kopje “Cofinancieringsfonds”.

Reserve projecten

Betreft de onttrekkingen voor:

Geraamd

Werkelijk

Recreatieve routenetwerken

€   59.000

€   15.000

Herstructurering bedrijventerreinen

€   10.000

€   10.000

Green deal collectieve energieprojecten

€ 400.000

€ 287.000

CP Economisch beleidsplan

€ 505.000

€ 655.000

Totaal   

€ 974.000

€ 967.000

Voor toelichting op de lagere onttrekking bij het project Green deal collectieve energieprojecten verwijzen wij u naar de toelichting bij de verschillenanalyse lasten onder het kopje “Green deal collectieve energieprojecten”.
De hogere onttrekking bij het project CP economisch beleidsplan is voornamelijk het gevolg van de vrijval van € 105.000 ten gunste van de algemene middelen, omdat dit bedrag niet meer nodig is voor de betaling van de restant verplichtingen van het voormalige CP economisch beleidsplan.

De overige onttrekkingen wijken niet significant af van de geraamde onttrekking.