In het programma Economische ontwikkeling werken wij aan het behouden en versterken van onze toppositie als meest concurrerende regio in Europa. Wij werken daarvoor aan de volgende ambities:

  • Een grotere innovatiekracht van het Utrechtse bedrijfsleven;
  • Een sterker internationale vestigingsklimaat;
  • Een betere kwaliteit van werklocaties;
  • Een toeristisch-recreatief aanbod dat beter aansluit op de verwachte vraagontwikkeling;
  • Een duurzamer energiegebruik door het stimuleren van energiebesparing en duurzame energieopwekking (toegevoegd door het nieuwe college in juni 2015).

Deze ambities zijn beleidsmatig verankerd in de Economische Visie 2020, de Strategische Agenda 2013-2020 van de Economic Board Utrecht, het Uitvoeringsplan Internationale Acquisitie 2012-2015, de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en de Kantorenaanpak. De recreatie doelstellingen zijn uitgewerkt in de Visie Recreatie en Toerisme 2020.