Verschillenanalyse                                                                                                            

Bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging 2015

Rekening 2015

Saldo

Lasten

Jeugdzorg, afwikkeling subsidies 2014

0

99

-99

Overige materiele budgetten

1.142

900

242

Totaal lasten

1.142

999

143

Baten

Jeugdzorg, bijdrage uit doeluitkering rijk voor afwikkeling van subsidies 2014

0

99

99

Afwikkeling subsidies 2014 Weg met de Wachtlijsten

0

284

284

Totaal Baten

0

383

383

Apparaatskosten

1.084

1.084

0

TOTAAL

2.226

1.701

525

 

Begroting

2015

Rekening

2015

Naam reserve

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Reserve projecten

2.177

2.177

Totaal

2.177

2.177

Voor inzicht in de standen van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Reserves

Storting

Niet van toepassing.

Onttrekking

De begrote en gerealiseerde onttrekking is € 1,176 mln. Met deze onttrekking zijn alle aan Jeugdzorg gerelateerde middelen onttrokken aan de Projectreserve.