Lasten en baten programma 7 (x € 1.000,=)

  

Rekening 

Oorsprokelijke

Begroting na

Rekening 

2014

begroting 

wijziging 

2015

Saldo

2015

2015

Materiele lasten

123.287

1.465

1.142

999

143

Apparaatskosten

1.990

1.084

1.084

1.084

0

Totaal lasten

125.277

2.549

2.226

2.083

143

Baten

118.184

0

0

383

-383

Saldo van dit programma

7.093

2.549

2.226

1.701

525

Storting in reserves

1.000

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

2.701

1.000

2.177

2.177

0

Beslag op de algemene middelen

5.392

1.549

49

-476

525