In 2015 hebben we de lijn, die in voorgaande jaren ingezet is, doorgetrokken en zorgvuldig afgehecht. Tot 1 juli 2015 hebben we de bovenregionale samenwerking in de provincie gefaciliteerd en ondersteund door:
het organiseren van de breedwethoudersoverleggen en de overleggen tussen gemeenten, BJU en aanbieders van J&O;
in te gaan op verzoeken om kennisuitwisseling en informatievoorziening: onder regie van het Bovenregionaal Platform heeft de provincie subsidie verleend aan de Hogeschool Utrecht voor het instellen van een 4-jarige Lectoraat Jeugd, met als doel bij te dragen aan de kwaliteit van de lokale jeugdhulp door onderzoek te doen naar de effectiviteit van de nieuwe professionals, interventies en allianties.
bijstand te verlenen aan gemeenten en regio’s bij het verder vormgeven van de nieuwe structuur. Een subsidieaanvraag van het Bovenregionaal Platform, waarmee de samenwerkende gemeenten een vervolgslag kunnen maken in de verdere transformatie van de zorg voor de jeugd, is gehonoreerd.

Omdat per 1 januari 2015 de wettelijke taak Jeugdzorg voor de provincie vervalt zijn er geen indicatoren opgenomen.