Verschillenanalyse                                                                                                            

Bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging 2015

Rekening 2015

Saldo

Lasten

Concessie beheer bus en tram (ex BRU)
Het gerealiseerde saldo is grotendeels ontstaan doordat de manier van zowel begroten als administreren binnen de provincie afwijkt van wat gebruikelijk was binnen de BRU. Het hierdoor ontstane verschil is ca € 3 mln.
Daarnaast zal naar verwachting de vaststelling van de concessie over 2015 (in 2016) een meevaller laten zien (ca € 1 mln) als gevolg van lagere kosten bij de vervoerder o.a. door de daling van de brandstofprijzen.

37.353

41.364

- 4.011

Regiotaxi (ex BRU)
Het verschil, in zowel de lasten als de baten, wordt veroorzaakt doordat de raming uitgaat van de bruto lasten en de realisatie is opgenomen als nettolasten. Het verschil bestaat uit de inkomsten van de reizigers, die door de concessiehouders worden ontvangen

9.460

6.686

2.774

Regiotram
De lagere lasten vallen uiteen in 3 grote verschillen, nl op kapitaallasten (€ 1.100.000), op organisatielasten (€ 1.400.000) en op beheer en onderhoud (€ 400.000).
De lagere kapitaallasten worden vnl veroorzaakt doordat geprognosticeerde investeringen van 2014 pas in 2015 gerealiseerd zijn, waardoor de kapitaallasten pas later ingaan. Daarnaast is de ruimte tussen het gefixeerde % (16%) van de BDU en de werkbegroting van Regiotram niet ingevuld (ad € 722.000).
De lagere organisatielasten vinden hun oorzaak in de invlechting van de BRU in de provinciale organisatie. Deze wijziging heeft geleid tot meer vacatures, bovendien stonden de vacatures langer open wat geresulteerd heeft in een lagere doorbelasting van € 900.000. Verder zijn de kosten van inhuur en advies € 500.000 lager dan begroot.
De lasten voor beheer en onderhoud van het trammaterieel, traminfra, remise, haltes en telematica zijn per saldo € 400.000 lager dan geraamd.

20.909

18.046

2.863

Subsidies VERDER(ex BRU)
Met de herprioritering van het VERDER-programma zijn ook de subsidiebijdragen voor projecten door wegbeheerders opnieuw geprogrammeerd. Daarnaast blijkt voor een aantal projecten de planvoorbereiding door wegbeheerders (en dus ook de subsidieaanvraag) langer te duren dan opgenomen in die programmering.

19.421

13.855

5.566

Subsidies Overige projecten Wegen en Verkeer( ex BRU)
Conform de bestuurlijke afspraken is er vanuit BRU nog € 9 mln. opgenomen voor A12 Salto. Dit budget zal grotendeels niet nodig zijn en worden verrekend met de deelnemende partijen in dit project. De verwachting was dat dit in 2015 plaats kon vinden, maar dit is naar  2016 verschoven.
Daarnaast kon vanwege de transitie(afspraken) BRU niet aan alle gebudgetteerde programmasubsidies invulling worden gegeven. Deze worden in 2016 alsnog opgepakt.

18.490

3.172

15.318

Subsidies Overige projecten OV-infrastructuur (ex BRU)

Dit budget is voor  2015 ev verhoogd voor de gefaseerde uitbetaling van de subsidie uit 2013 voor HOV Leidsche Rijn (2015 ad € 9 mln.). Daarnaast duurt de planvoorbereiding van enkele projecten door wegbeheerders langer dan gepland, waardoor subsidiebudgetten doorschuiven van 2015 naar 2016. De meest omvangrijke hiervan zijn enkele AROV-maatregelen van in totaal € 15 mln. Verder  zijn enkele interne verrekeningen niet verwerkt oa de bijdrage van € 8,6 mln. voor Stationsgebied Driebergen-Zeist.  Tot slot kon vanwege de transitie(afspraken) BRU niet aan alle gebudgetteerde programmasubsidies invulling worden gegeven. Ook deze worden in 2016 alsnog opgepakt.

49.835

2.046

47.789

BDU afwikkeling 2015 (Ex BRU)

Ten opzichte van het geplande BDU-aandeel heeft onderbesteding op de onderdelen infrastructurele maatregelen, netwerkontwikkeling en Regiotram plaatsgevonden. Dit geld wordt in de algemene buffer van de tot 2019 afgescheiden BRU-financiën verwerkt.

-

23.934

      -23.934

Uithoflijn
Het genoemde bedrag is niet via de begroting uitgegeven, maar op de balans geplaatst. Dit is gedaan omdat de administratieve afwikkeling van meerjarige investeringen is aangepast (van de BRU-methode naar de binnen de Provincie gebruikelijke methode).

56.741

2.433

54.308

Overige kleine verschillen

12.111

11.578

533

Subtotaal lasten OV (ex BRU)

224.320

123.114

101.206

Projecten Brede Doeluitkering (BDU)
Lagere uitgaven voornamelijk veroorzaakt door:

·       gemeenten hebben de begrote bijdragen voor de tijdelijke bijdrageregeling gemeentelijke infraprojecten nog niet bij ons in rekening gebracht ad € 3.985.000.
·       gemeenten hebben de door hun uitgevoerde Beter Benutten 1-projecten nog niet bij de provincie in rekening gebracht ad € 5.184.000.

56.254

47.827

8.427

VERDER Pakketstudie

Lagere uitgaven ad 738.000 binnen het uitvoeringsprogramma pakketstudies, grotendeels verooorzaakt door nog niet in rekening gebrachte van de geraamde bijdrage in VERDER van het project Westelijke ontsluiting Amersfoort.

10.107

9.369

738

Diverse uitvoeringsprojecten bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR)
Lagere uitgaven ontstaan in het project:  

·         Universiteitsweg Uithof De Bilt ad € 1.010.000

Door vertraging bij de uitvoering is een deel van het werk over de winterperiode heen getild. Het gaat om met name om asfaltwerk (aanbrengen deklagen) en herstel van de busbaan.
Er is nog geen definitieve overeenstemming met de eigenaar van een appartementencomplex over de uitvoering van de voorgestelde geluidsanering. Verwacht wordt dat de resterende maatregelen in 2016 daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd.

Hogere uitgaven ontstaan in de de projecten:

·         N237 OV Utrecht-Amersfoort € 450.000
Tijdens de uitvoering van het deeltraject reconstructie N237 Panweg tm de kruising N238 zijn diverse meerwerken ontstaan die niet in het bestek waren voorzien.

7.205

6.643

562

Verdiepte ligging Soesterberg N237

De uitgaven zijn in 2015 € 2.328.000 lager uitgevallen dan geraamd door een vertraging van de start van de realisatie van het werk ivm een onvoorzien flora- en faunaonderzoek door de gemeente Soest.

4.000

1.672

2.328

Diverse uitvoeringsprojecten UMP
Lagere uitgaven vooral ontstaan door de projecten

·         Fietsbrug Nigtevecht € 2.260.000

Dit wordt met name veroorzaakt door de vertraging in het aanbestedingstraject en het ruimtelijke ordeningstraject.
Oorspronkelijke planning gunning: januari 2015 is geworden december 2015
Oorspronkelijke datum vaststelling bestemmingsplan:  oktober 2015 wordt maart 2016.

·         Bravo 3 € 1.400.000

Door de bestekswijziging van bestek 944 zand/kunstwerken en de langdurig onderhandeling met de aannemer daarover zijn de termijn betalingen opgeschort tot er overeenstemming was. November is er overeenstemming bereikt en in december zijn de werkzaamheden hervat.

Hogere uitgaven ontstaan door het project:

·         P&R Hof van Breukelen € 155.000

In verband met onvoorziene vervuiling van perceel drie heeft er een bodemsanering plaatsgevonden en extra kosten door problemen met de afwatering van de grond.

30.632

27.151

3.481

Stationsgebied Driebergen-Zeist
Lagere uitgaven door lagere declaraties van Prorail bij de provincie in verband met vertraging in de voorbereidingsfase van het project.

3.500

2.601

899

Op de Fiets
Lagere uitgaven voornamelijk het gevolg van het niet doorgaan van twee subsidieprojecten en langdurige bestuurlijke besluitvorming rondom Let de Stigterpad.

252

-311

563

Versnelde aanpak knelpunten Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd
Verwacht werd dat de projecten Hogewegzone ad € 1.000.000 en Hogeweg binnen ad € 1.320.000 van de gemeente Amersfoort in 2015 gedeclareerd zouden worden. De gereedmelding en de daarbij behorende accountantsverklaring komen echter in 2016.

2.320

0

2.320

Overige kleine verschillen

34.811

35.160

-349

Totaal lasten

373.401

253.226

120.175

Baten

BDU 2015 (ex BRU)

De raming van diverse subsidieregelingen voor 2015 is verhoogd met onderprogrammering uit voorgaande jaren. De bijdrage uit de BDU is voor die onderdelen eveneens hoger opgenomen dan de bijdrage 2015. De BDU 2015 bedraagt ca € 99 mln, de raming is verhoogd naar € 156 mln. Zoals bij de lasten al is toegelicht is in 2015 de onderprogrammering niet ingehaald.
Voor de dekking van de totale lasten 2015 van de voormalige BRU is  € 85 mln ingezet, het restant ten opzichte van de BDU 2015, ad € 13 mln, is toegevoegd aan de restantmiddelen van voorgaande jaren op de balans.

156.357

98.824

57.533

BDU afwikkeling 2015 (ex BRU)

Dit betreft de overboeking van het saldo op de onderdelen Wegen en Verkeer (€ 8,0 mln) en OV Concessie (€ 2,7 mln) naar de balanspost BRU vooruitontvangen.

-

10.778

-10.778

Concessie beheer bus en tram (ex BRU)

De subsidie over 2013 is in 2015 lager vastgesteld op een lager bedrag dan beschikt. Op basis hiervan is € 1.040 terug gevorderd. Daarnaast zijn enkele bijdragen van derden ontvangen die niet waren begroot

273

1.545

-1.272

Inkomsten Regiotaxi
Zie toelichting bij de lasten.

4.900

2.691

2.209

Uithoflijn
Zie toelichting bij de lasten.

56.741

2.433

54.308

Overige kleine verschillen
Het verschil in overige baten is saldo van diverse verschillen. Uitspringers zijn de niet geraamde inkomsten inzake detacheringen (€ 200) en een lager vastgestelde subsidie Wegen en Verkeer (€ 634),

6.049

6.843

-794

Subtotaal baten OV (ex BRU)

224.320

123.114

101.206

Projecten Brede doeluitkering (BDU)

De uitgaven (zie toelichting onder de lasten) zijn lager uitgevallen dan geraamd. Hierdoor wordt er ook minder aan de voorziening BDU onttrokken.

56.254

47.827

8.427

Diverse uitvoeringsprojecten UMP
Hogere ontvangsten binnen de projecten:

·         N418 Voorpoort ad € 2.381.000.

Dit betreft een niet geraamde vooruitontvangen bijdrage van het Rijk in het kader van het Randstadspoor.

·         Rotonde N806 Nijkerkerweg ad € 310.000.
Dit betreft een niet geraamde onvtangen bijdrage van de gemeente Bunschoten.
·         N413 Aansluiting Apollo Noord ad € 300.000.

Bij dit project is de financiële eindafrekening met de gemeente Soest vervroegd, waardoor er in 2015 extra inkomsten zijn opgetreden.

15.495

18.401

-2.906

Diverse uitvoeringsprojecten bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR)

De lagere ontvangsten zijn voornamelijk het gevolg van de lagere uitgaven binnen het project N412 BOR Universiteitsweg Uithof De Bilt.

2.882

2.354

-528

Uitvoering pakketstudies Verder

Bij de Verder-maatregelen is sprake van onvoorziene inkomsten door het besluit tot overheveling van de middelen voor de RVM -Verder maatregelen fase II van het voormalig BRU naar de provincie.

6.083

18.386

-12.303

Stationsgebied Driebergen-Zeist

Bij dit project is sprake van een lagere inkomsten, aangezien de laatste factuur van ProRail uit december nog niet aan alle regiopartijen is doorbelast.

6.930

6.471

459

Overige kleine verschillen

1.289

1.336

-47

Totaal baten

313.253

217.889

95.364

TOTAAL

60.148

35.336

24.812

 

Begroting

2015

Rekening

2015

Naam reserve

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Reserve VERDER

8.672

4.000

17.734

0

Reserve Masterplan Soesterberg

0

4.000

0

1.672

Reserve GWW

17.990

19.460

17.990

13.040

Reserve projecten

6.400

5.670

6.471

2.819

Reserve ecoducten

0

0

0

253

Reserve gladheidsbestrijding

800

800

800

802

Totaal

33.862

33.930

42.995

18.586

Voor inzicht in de standen van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Stortingen

Reserve Verder

Voor een onderbouwing hiervan verwijzen wij u naar de toelichting bij de verschillenanalyse bij de baten onder het kopje “Uitvoering Pakketstudies Verder”.

De overige stortingen wijken niet significant af van de begrote ramingen.

Onttrekkingen

Reserve Verder

Voor een onderbouwing voor het ontbreken van onttrekkingen verwijzen wij u naar de toelichting bij de verschillenanalyse bij de baten onder het kopje “Uitvoering Pakketstudies Verder”.

Reserve Masterplan Soesterberg

Voor de toelichting op de hogere onttrekking verwijzen wij u naar de toelichting bij de verschillenanalyse bij de lasten onder het kopje “Verdiepte ligging Soesterberg N237”.

Reserve GWW

Per saldo, lasten minus de baten, is er minder onttrokken dan begroot aan de reserve. Zie de toelichting hiervoor onder de lasten en baten bij de verschillenanalyse onder de kopjes “Diverse uitvoeringsprojecten UMP” en Diverse uitvoeringsprojecten bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR)

Reserve Projecten

Betreft de onttrekkingen voor:

Geraamd

Werkelijk

Op de Fiets   

€    252.000

€      90.000

Basisregistratie Grootschalige Topografie

€    128.000   

€    128.000

Stationsgebied Driebergen – Zeist

€ 2.970.000

€ 2.600.000

Versnelde aanpak knelpunten Hoevelaken

€ 2.320.000   

€               0

Totaal   

€ 5.670.000

€ 2.819.000

Voor de toelichting op de begrote onttrekkingen en de werkelijke onttrekkingen bij de projecten Stationsgebied Driebergen – Zeist” en “Versnelde aanpak knelpunten Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd” verwijzen wij naar de toelichting bij de verschillenanalyse onder de lasten en de baten.

Bij het project “Op de Fiets” is er sprake van een aframing van de reserve ad €90.000 in het kader van de Stofkam-operatie.

De overige onttrekkingen wijken niet significant af van de begrote ramingen.